ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На седемнадесети октомври                        две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2490 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ф.Г.Я., редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, редовно и своевременно призован, се представлява от процесуален представител ю.к.А., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

Заинтересованите страните ***  на община Бургас-ЦАУ Изгрев, Е.Ф.М., Г.Ф.Я.. и П.К.Г..- нередовно призовани, не се явяват.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба вх.№ 11389/16.10.2018 година от жалбоподателя Ф.Г.Я., с която уведомява съдебния състав, че поради финансови затруднения към настоящия момент не е  ангажирал свой процесуален представител и моли да не бъде даван ход на делото, а делото да бъде отложено за друга дата.

Ю.К.А.: С оглед нередовното уведомяване на заинтересованите страни по делото моля, днес да не се дава ход на делото и да си призоват заинтересованите страни.

 

          Предвид извлениета на ответния орган и като взе предвид, че са налице процесуални  пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.11.2018  година от 13:30 часа, за която дата и час жалбоподателят и ответния орган се считат редовно уведомени.

Да бъдат призовани заинтересованите страни - ***  на община Бургас- ЦАУ Изгрев, Е.Ф.М., Г.Ф.Я.. и П.К.Г...

Съдът указва на жалбоподателя Ф.Я., че в случай, че в 7 дневен срок от датата на получаване на настоящето уведомление  не заплати депозита за допуснатата съдебно-техническа експертиза ще приключи събирането на доказателства без това доказателство, като твърдените от жалбоподателя  позитивни факти съдът ще прецени съобразно останалия събран по делото доказателствен материал.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:53 часа.

 

          СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: