ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 27.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и седми май през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2490 по описа за 2014 година.                  

 

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Н.П.А. и М.Т.А., редовно призовани, явяват се лично и с адвокат П.К. Ш. от АК-Бургас, с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ - общински съвет Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Г., с пълномощно от днес.

 

Х.Д.В. и Е.К.Н.-В., се представляват от адвокат П.С.С. ***, с пълномощно по делото л.166.

 

АДВОКАТ Ш.: Запознати сме с определение №5563/15.05.2015година  на Върховен административен съд.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Запозната съм с определението на Върховен административен съд.

 

АДВОКАТ С.: Запознат съм с определението на Върховен административен съд.

 

Съдът счита, че съгласно указанията на Върховен административен съд в днешното съдебно заседание, не следва да се дава ход на делото, тъй като не е постановен съдебен акт по чл.218, ал.3, изр.1 от ЗУТ.

 

По изложените съображения и на основание чл.218, ал.3, изр.1 от ЗУТ съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

 

Предмет на адм. дело № 2490/2014г. по описа на Административен съд Бургас е оспорване по жалба на Н.П.А. и М.Т.А. *** на решение № 39-7/12.08.2014 г. на общински съвет – Бургас, взето на 39 заседание, с което е одобрено изменение на ПУП- план за регулация и застрояване на кв.4 по плана на в.з.Росенец, землище кв.Крайморие, гр.Бургас, в частта, с която с одобрения план се определя трасето на тупиковата улица от о.т. 6а до о.т. 6г от кв.4, предвидена за обслужване на УПИ VIII-19, УПИ VII-20, кв.4 и собствените на жалбоподателите имоти - дворно място, съставляващо УПИ VI-18, кв.4 и идеална част от ПИ с идентификатор 07079.832.168, съставляващ УПИ V-168 по плана на гр. Бургас, вилна зона Росенец. Жалбоподателите са поискали трасето на тупиковата улица да се предвиди съгласно първоначалното местоположение по действащия подробен устройствен план от 1991година.

 

Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес.

 

Прилага молба вх. № 3768 от 22.04.2015г., представена от Н.П.А. и М.Т.А., като я счита за неразделна част от жалбата по настоящото производство.

 

ВРЪЧВА на адвокат С.  и юрисконсулт Г., препис от цитираната молба.

 

УКАЗВА на жалбоподателите, че в 7-дневен срок от влизане в сила на определението по чл.218, ал.3, изр.1 от ЗУТ, следва да представят по делото документ за внесена по сметка на Държавен вестник сума от 20 лева за съобщаване на оспорването чрез обявление в Държавен вестник.

 

УВЕДОМЯВА жалбоподателите , че при неизпълнение указанията на съда за внасяне на държавната такса за повторно обявление на оспорването в Държавен вестник, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството прекратено на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, вр. с чл. 151, т. 3 от АПК.

След изтичане срока за внасяне на държавна такса за обявление или при представяне на платежен документ, делото да се докладва в закрито заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:07часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: