ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2015, 25.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и пети март през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2490 по описа за 2014 година.                  

            

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Н.П.А. и М.Т.А., редовно призовани, явяват се лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ - Общински съвет Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

По делото са редовно призовани Х.Д.В. и Е.К.Н.-В., чрез адв. П.С.С. ***, с пълномощно по делото л.166.

 

На именното повикване на второ четене в 15:11ч. при спазване нормата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК,

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Н.П.А. и М.Т.А., редовно призовани, явяват се лично.

 

Съдът извърши констатация по личните карти на жалбоподателите като установи, че собственото име на жалбоподателката е М., а останалите данни отразени в жалбата са идентични със съдържащите се данни по личните карти на двамата жалбоподатели. Н.А. е с ЕГН **********, а Марийка А. с ЕГН: **********. 

След извършените констатации съдът върна личните карти на двамата жалбоподатели.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

По делото са призовани редовно Х.Д.В. и Е.К.Н.-В., чрез адв. П.С.С. ***, с пълномощно по делото л.166.

 

АДВОКАТ С.: Представям договор за правна защита. Заявявам, че в молбата за конституиране не сме посочили телефон, факс и електронен адрес, тъй като доверителите ми нямат такъв. Моля да се даде ход на делото, като поддържаме молбата за конституиране. Заявяваме, че сме собственици на имота, който е засегнат от оспорвания ПУП и се намира в съседство на имота на жалбоподателите. Оспорваното решение касае и засяга имота на моите доверители, но ние не сме го обжалвали. С решение на Общински съвет № 39/2014година е процедирано изменение на съществуващо по отношение на вилната зона градоустройствено планиране, като първото такова е факт и датира от 1991година, но то не е приложено. Ние в качеството на заинтересовани лица сме собственици на имот по силата на приложения към молбата ни нотариален акт от 2010година. Освен по отношение на нашия имот и съседните по отношение на нашия поземлен имот, очевидно е че разработката касае обем извън процедурите предвидени за един квартал, т.е. промяната в устройственото планиране касае известна част от самата вилна зона. Доколкото може да стане ясно какъв е въобще предмета на настоящия спор, тъй като въпреки многобройните указания на съда до жалбоподателите, той не е уточнен, но може да се предположи, то той не касае собствеността на жалбоподателите. Смея да твърдя, че липсата на правилно формулиране, както на предмет, така и по основание и свързаното с това искане към съда се корени именно в това, че с решението единствено се засягат параметрите в рамките на нашия имот. Тоест жалбоподателите без да се формулирали ясни основания като правни норми и конкретно искане, целят като съседен ПИ да ограничат новото градоустройствено планиране прието с цитираното решение на Общински съвет Бургас, в частта му касаеща нашия ПИ или по-скоро конфигурацията свързана с конкретни очертания и уличната регулация. В тази връзка следва да подчертая, че осигуреността и достъпа до имота на жалбоподателите не се нарушава. Те са собственици на две УПИ-та  и общината е зачела достъпа до двата им имота, като сме посочили в обстоятелствената част на молбата, че те имат достъп към главната улица за едното УПИ, докато до втория, който е непосредствено зад него е решен достъпа с улица тупик, като това е съобразено с действащия ЗТСУ преди и по сега действащия ЗУТ. Техният достъп е за сметка на конфигурацията на нашия имот, като няма засягане на техните параметри и конфигурация на имотите. Решението е съобразено така, че техните две УПИ-та да останат действително като УПИ съобразно изискванията на закона. С оглед на изложеното считам жалбата за недопустима. В случай, че приемете че жалбата е допустима, то моля да я отхвърлите като неоснователна, неаргументирана, съдържаща в себе си изключително твърдения без съответните доказателства в тяхна подкрепа. За това  становището ми по отношение на така подадената жалба следва да бъде насочено към съда с молба да бъде отхвърлена като недопустима и евентуално като неоснователна.

Уличната регулация не е приложена по начина за обикаляне като функционално предназначение като достъп. Ако приемем, че те приемат съществуващото положение по градоустройство, то се оказва, че твърдението не отговаря на истината, тъй като от становището и техническата документация на общината е видно, че не е приложена уличната регулация. В тази връзка съм представил и е видно от представената от нас скица към молбата ни за конституиране като заинтересована страна, че такъв ТУПИК в конфигурирания наш имот не съществува. Тъкмо обратното къщата е купена с гараж, като след непосредственото закупуване на имота доверителите ми са атакувани с безброй жалби и писма в резултат на които загубихме едната постройка, а именно гаража, който е придобит от предишния собственик в конфигурация с имота и в чиято конфигурация липсваше изпълнение на ТУПИК улица. Очевидно това обстоятелство е изгодно на жалбоподателя да го излага на хартия, но не и практически. Последва от страна на доверителите ми доброволно премахване на гаража, който вече не съществува, но явно не е достатъчно, с оглед задоволяване целите на съседите.

 

Съдът предвид постъпилата молба за конституиране на заинтересовани страни и заявеното в днешното съдебно заседание от адвокат С., намира следното:

Изискванията на ЗУТ са специални по отношение конституирането на страните в процеса спрямо тези, уредени в чл.154, ал.1 от АПК, както и тези от чл.182 ал. 2 и ал. 3 от АПК. Кръгът на заинтересуваните лица при оспорване на актовете по чл.218, ал. 1 от ЗУТ се определя само по критериите на чл.131, ал.2 от ЗУТ и от териториалния обхват на ПУП, който по различен начин засяга правата на отделния носител на вещно право върху отделния имот. Конституират се само онези лица, чиито права се засягат от оспорената част на акта и затова са заинтересувани по смисъла на чл.131, ал. 1 от ЗУТ. За лицата, които са непосредствено засегнати от плана, но не са го оспорили в законния срок, планът е влязъл в сила на основание чл.132, ал.1, т.2 от ЗУТ. Тяхното положение не се променя ако участват в съдебното производство. При отхвърляне на оспорването, решението има действие между страните и не може да бъде оспорено от ответника поради липса на правен интерес. При отмяна на акта, решението има действие по отношение на всички, вкл. и за необжалвалото в срок заинтересувано лице съгласно чл. 177, ал. 1 от АПК. В този смисъл участието на това лице в производството по допустимо и редовно оспорване на акт за одобрение на ПУП е безпредметно. То няма гарантирано право на участие в процеса, а ако бъде конституирано като ответник няма и право на касационна жалба срещу решението, с което е отхвърлено оспорването (в същия смисъл е съдебната практика - Определение № 10386 от 24.07.2014 г. по адм. д. № 5118/2014 г. на ВАС, II о.).

Молителите Вълчеви не са депозирали заявление за конституирането им като ответник по настоящото дело, което е изискване по чл.218, ал.5, т.6 от ЗУТ, като условие за редовност на молбата до съда. Недопустимо е съдът да презюмира искането на страните. В молбата за конституиране изрично е поискано Вълчеви да бъдат конституирани като заинтересовани страни, за което са изложили съображения в молбата си от 16.02.2015г., а не като ответници в настоящото производство. Този недостатък на молбата им не може да бъде саниран към настоящия момент, доколкото вече е изтекъл срока по чл.218, ал.1 от ЗУТ. Дори да са засегнати от оспореното решение по одобрения план, те не са го оспорили в законния срок и по отношение на тях планът е влязъл в сила на основание чл.132, ал.1, т.2 от ЗУТ. Следва, че участието им в производството по оспорването на акт за одобрение на ПУП е безпредметно.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение молбата за конституиране като заинтересовани страни в производството по адм. дело №2490/2014 година по описа на Административен съд Бургас  Х.Д.В. и Е.К.Н.-В., двамата с адрес  

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от днес.

 

                                  

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.: Не мога да формулирам в днешното съдебно заседание какъв е предмета на жалбата. Моля да ми се даде възможност да уточня в определен от съда срок.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.: Моля за възможност да уточним жалбата си.

 

Съдът намира, че с оглед заявеното днес от жалбоподателите са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

 

Предоставя последна възможност на жалбоподателите в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание с писмена молба, с препис за другата страна да изложат конкретни твърдения за незаконсъобразността на обжалваното решение;

УКАЗВА на жалбоподателите, че при неизпълнение на дадените указния в посочения срок, съдът ще приеме, че не са отстранени нередовностите на жалбата и на основание чл.158, ал.3 изр.2 от АПК, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото ще бъде прекратено.

 

За процесуална икономия съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за открито съдебно заседание на 27.05.2015година от 14.00 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Делото да се докладва в закрито съдебно заседание след постъпване молба от жалбоподателите или при изтичане на дадени им срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:35 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: