ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 13.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на тринадесети април през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2490 по описа за 2014 година.                  

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Н.П.А. и М.Т.А., редовно призовани, се явяват лично и с адвокат З. ***, с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ - общински съвет Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИЦИТЕ Х.Д.В. и Е.К.Н.-В., редовно призовани, не се явяват. Представляват се от адвокат П.С.С. ***, с пълномощно по делото (л.166).

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

            ПОСТЪПИЛО заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице А. на 04.04.2016година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице преди повече от 7 дни. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице , като снема самоличността му, както следва:

 

З.Ч.А. –години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

           АДВОКАТ М.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

        

            ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

  АДВОКАТ С.: При отговор досежно обсъждането на икономичен вариант по отношение на процесните имоти , Вие съобразихте ли в отговора си обособяването на нов УПИ, който на практика е предвиден като УПИ ХІ - за трафопост и озеленяване? Предвидихте ли неговата конфигурация, по отношение площ, лице на имота и промяна съобразно предишното фактическо положение. Т.е. дали е взета предвид самата конфигурация по площ, лице на имота, когато сте обсъждали вариантите от 1991г. и 2014година.

 

   ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Това ново УПИ се явява при варианта от 2014година. В първия вариант не е имало такъв обособен трафопост, който се намира  в силно наклонен терен. Не е взет предвид при икономическата обосновка, тъй като ангажиментите за този трафопост и озеленяване по-скоро трябва да се прецизират с неговата целесъобразност, т.е. дали е целесъобразно да се изгради такъв. В заседанията в протоколите на експертния съвет няма обосновка доколко е целесъобразно създаването на това УПИ за този трафопост. Може би е във връзка с новите градоустройствени показатели и евентуално необходимостта от електроенергия за потребителите, което да налага изграждането на трафопост, но това не е коментирано към разглеждането на ПУП-а.

 

АДВОКАТ С.: Не чух отговор във връзка втората част на въпроса ми. Дали самата конфигурация по площ, лице на имота е  взета предвид при анализ на ПУП през 1991г. и 2014г. С просто око се вижда от преписката от общинския съвет, че УПИ VІІ и УПИ ХХІ, които се явяват съседни на практика с промяната, която е извършена от 2014година, те не са в същата конфигурация, т.е. в обосновката на варианта, който би следвало да е най-икономичен взето ли е предвид промяната на тези две УПИ-та съобразно тяхната конфигурация и съобразно новата улица?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не разбирам въпроса. По-скоро от УПИ ХХ се обособяват два нови парцела, които имат вече друга конфигурация и друго предназначение спрямо 1991година.

 

АДВОКАТ С.: Това е във връзка тупика от 1991година и този от 2014година, т.е. промяната в конфигурацията на тези две УПИ-та, които се обслужват с новопредвидената улица от 2014г., биха ли могли да се обслужват с тупика от 1991г. Т.е. при наличието на УПИ, което е отредено за трафопост  и южния имот, биха ли имали лице?

 

    ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Двете УПИ-та и в двата варианта и двата тупика са за осигуряване на достъп на два парцела 18 и 20 по ПУП от 1991година. С тупика от 2014година осигуряваме достъп до същите УПИ-та като се създава едно ново УПИ за трафопост. За изграждането на тези две УПИ-та съм изчисляла средствата за изграждането, без проект и може да има промяна в стойностите, но при всички случаи за тупика във втория вариант – този от 2014г. ще са необходими по-големи средства, тъй като е с по-голяма дължина и с по-голям наклон.

 

АДВОКАТ С.: Тупиците от 1991г. и 2014година различни ли са по това какво обслужват?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Тези два тупика ще обслужват едни и същи имоти, като при втория ще се обслужва и УПИ-то за трафопост.

 

   АДВОКАТ С.: Да разбираме ли, че вашата обосновка за най-икономично осъществим вариант се състои само в проектно-сметна документация, едно остойностяване на количествено-стойността сметка на СМР по съответния справочник? Само СМР ли са застъпени?

 

   ВЕЩЕТО ЛИЦЕ А.: Да, обосновката за най-икономично осъществим вариант е само по преценката на СМР, като не съм анализира разходи по отчуждаване, тъй като видно от преписката по делото тупика сега е присъединен към УПИ VІІІ-19 и площта на този тупик никога не е била продадена и така в тази част няма да се налага отчуждаване на терена. Това е варианта от 1991година. При вариант от 1991година, където тупика в своята част се развива в парцел ІХ-21 е казано, че все още ползвателя не е платил земята, поради което не съм изчислявала други разходи по отчуждаване.

 

АДВОКАТ С.: Вие при обследването на най-икономичния вариант, съобразихте ли обстоятелствата свързани с промяна на регулационните граници спрямо кадастралните такива, целта за уеднаквяване на разминавания досежно улична регулация, съобразяването на всички тези планове, които са действащи, вече с актовете за собственост, с оглед осигуряване на необходимия брой улици и техния габарит? Това е във връзка с мотиви по целесъобразността.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: При двата варианта в мотивната си част, експертните съвети казват, че максимално са спазили границите на парцелите по отношение на собствеността, като и вещото лице Г. в своето заключение казва, че именно това по отношение на изменението на ПУП и план за застрояване не се прави изследване на целия квартал, а само на това изменение.

 

    АДВОКАТ С.: Известно ли Ви е, че имотът на доверителите ми в УПИ VІІ, пл.І 19 с  конфигурация по действащия план и регистрите не съответства с плана от 1991година, т.е. кадастърът не съответства на ПУП?

 

     ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не ми е известно, не вярвам да не е съобразено, като е отразено в кадастъра. По ПУП-а от 1991година има доста възражения и на база на тези възражения е изготвен тупика във втория вариант.

 

     АДВОКАТ С.: Така както сте ни предложели количествено-стойностната сметка на СМР-тата, не считате ли, че най- правдоподобно и обосновано тя може да бъде след одобряване на техническите проекти?

 

     ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Тези стойности, които съм дала ще имат промяна след изготвяне на проекти, но при всички случаи за тупика във втория вариант – този от 2014г. ще са необходими по-големи средства, тъй като е с по-голяма дължина и с по-голям наклон

 

     АДВОКАТ С.: Вие само по ваше усмотрение, с оглед на вашата компетентност ли сте изложили едни предвиждания за изпълнение на СМР-та?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, при спазване на техническите изисквания за този тип улици, които са второстепенни, така че при едно геодезическо заснемане и при едни профили на улицата може да се получат  разлики от тези, които съм дала, но при всички случаи при втория тупик ще бъдат по-високи разходите.  Стойностната сметка за двата тупика е определена при едни и  същи цени и при едни и същи правила.

 

АДВОКАТ С.: Вие при обследване на най-икономичния вариант при ТУПИК, съобразихте ли се условията и предпоставките, които  представляват законово изискване при изпълнението на подобен род техническа инфраструктура свързана с удобство, безопасност, икономичен транспорт на пътници и товари и с оглед на опазване на околната среда?

 

АДВОКАТ М.: Правя възражение да бъде допуснат този въпрос. Няма такъв въпрос зададен към експертизата и не може да се направи такъв извод.

 

АДВОКАТ С.: Въпросът ми е във връзка с чл.75, ал. 3 от ЗУТ, където се казва, че при анализа на икономичност транспортната техническа инфраструктура следва да осигурява най-добри условия за удобен, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари и за достъпност на лица с увреждания, при опазване на околната среда, т.е. под анализа за най-икономичен вариант следва да попадне изграждането и на съответните технически съоръжения, а именно пътища и улици и с оглед на това изискване след като го е заложено, дали вещото лице го е взело предвид?.

  

    ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Реализирането на тупик по втория вариант, ще бъде много по-трудно, там е необходима механизация, която при този наклон от над 1,5м денивилация ще има затруднения. Що се отнася до комуникацията при плана от 1991година, вече има изградено водопроводно отклонение, което трябва да се демонтира, а при втория от 2014година трябва да се изгражда ново. Ел. захранването е въздушно и не е необходимо повече нищо да се полага и не съм съобразявала с него.

 

АДВОКАТ С.: Уличен ли е водопроводът и има ли книжа за него или е сградно отклонение?

 

  ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: По плана от 1991 година за тупика водопроводното отклонение, което е направено захранва УПИ VІ-18 като захранването е от уличен водопровод, законен или незаконен не мога да кажа.

 

АДВОКАТ С.: Къде е ситуиран този водопровод?

 

   ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: На улицата откъм лицето на парцелите и са направени отклонения за всички УПИ-та от към тази страна на улицата.

 

    АДВОКАТ С.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

            ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

             АДВОКАТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

              ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ АНДРЕЕВИ: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице А. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице А., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице А.,  в размер на 200 лева, платими от внесения на депозит (л.257).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

            АДВОКАТ М.: Нямам искания към този момент.

 

            ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ АНДРЕЕВИ: Нямам искания.

          

            ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Представям и моля да приемете като доказателства по делото план за регулация относно УПИ VІІІ -19 кв.4, одобрен с оспореното решение на общинския съвет, както и акт за общинска собственост №2006 от 27.01.2000година и акт за общинска собственост №2005 от 27.01.2000година. Представям ги във връзка факта, че новата тупик улица минава през общинска собственост изцяло и няма да има отчуждаване.

                  АДВОКАТ С.: Представям и моля да приемете скица на ПИ касаещ имота на доверителите ми. Това е конфигурацията съобразно действащата кадастрална карта, от която е видно че няма тупика от 1991г. Отделно от това е видно, че имота не отговаря и на ПУП-а досежно източната негова граница, т.е. по ПУП не се припокрива с кадастралната карта. Тези доказателства може и да ги има по съдебната преписка, но не съм сигурен и затова ги представям. ПУП-ът от 1991 година е в момента и се вижда конфигурацията и промяната в самата източна регулационна граница спрямо кадастралната такава и по отношение на източната част откъм уличната регулация и т.н. Представям докладната записка, която на практика кмета изготвил служебно и мотивите, както за икономическа законосъобразност и целесъобразност са  достатъчна степен подкрепени с действията, които общината е предприела, с оглед регулационните и кадастралните граници, съобразявайки се с актовете за собственост на самите ползватели, т.е. очевидно, че целесъобразността и мотивите за служебната промяна на действащия ПУП касаят разрешаване на проблеми наслагва ни във времето и действащи от 1991 година.

 

 АДВОКАТ М.: Да се приемат представените документи от ответника и процесуалния представител на ответника.

 

   ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се приемат представените от заинтересованата страна доказателства.

 

   АДВОКАТ С.: Да се приемат представените от ответника доказателства.

 

  Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

             ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от ответника и заинтересованите страни документи като доказателства по делото.

 

             АДВОКАТ М.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи делото.

 

             ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Няма да соча други доказателства. Да се даде ход по същество.

 

            АДВОКАТ С.: Няма да соча други доказателства. Да се даде ход по същество.

 

 

              ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ АНДРЕЕВИ: Няма да сочим доказателства.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ М.: Моля да уважите жалбата съобразно всички допуснати и приети по делото доказателства. Липсват мотиви, които да установят целесъобразност на обжалвания акт. От изслушаното в днешното съдебно заседание заключение на вещото лице се установи, че икономически по изгодно осъществимия вариант е този от предвижданията по плана от 1991година. Представям писмени бележки с препис  за другите страни.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ АНДРЕЕВИ: Поддържаме изразеното становище от адвокат М.. Нямаме какво да добавим.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаем г-н административен съдия, моля да отхвърлите жалбата и потвърдите решението на общинския съвет Бургас, с което е приет ПУП-ПЗР, който е по-целесъобразен и по-икономичен. Видно от представените в днешното съдебно заседание документи, а именно план за регулация на в.з. „Росенец” и актовете за общинска собственост, тупик улицата минава през имоти общинска собственост, т.е. няма да има разходи за отчуждаване, осигурява се достъп до всички УПИ-та, като  не се засягат декларирани подобрения. Освен това с решението на общинския съвет Бургас се отрежда ново общинско УПИ за трафопост, който ще захранва целия квартал. Съобразно изхода на делото, моля да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в полза на общинския съвет Бургас. Представям писмени бележки.

 

АДВОКАТ С.: Моля да отхвърлите жалбата и оставите в сила решението на общинския съвет Бургас, с което е прието процесното изменение на ПУП-ПРЗ. В настоящото съдебното производство действително бяха строго формално конкретизирани данни по отношение изпълнението на тупиците в единия и други вариант. Считаме, че целта, буквата и духа на закона не следва да се ограничава до простото остойностяване на бъдещи СМР-та, тъй като с настоящото изменение стана ясно, че промяната е съобразена не само с достъпа до имота в същия квартал, но е съобразена и с промяната на съществуващите конфигурации на УПИ-та, както и с обособяване на нови УПИ-та, които спрямо предишния план не са били факти и предмет на ПУП-ПРЗ. С оглед на изложеното, мотивите които са изнесени в решението на общински съвет в голям степен покриват икономичност и целесъобразност, с оглед детайлно изброените изисквания дадени за кадастралните граници, ново УПИ за трафопост, необходимата транспортна достъпност, съобразяване с правата на собственост, съобразяване с опазване на околната среда. Предвид изложеното моля да отхвърлите жалбата. Моля да присъдите на следващо място разноските на доверителите ми, съобразно представения по-рано договор за правна помощ и молба, която представям.

 

АДВОКАТ М.: Моля да бъдат присъдени в полза на доверителите ми съдебно-деловодни разноски. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на адвокат С..

 

АДВОКАТ С.: Платено ми е по минимума на тарифата.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15.04часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: