ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 04.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на четвърти ноември през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2490 по описа за 2014 година.                  

   

   На именното повикване в 14:50 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

             

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Н.П.А. и М.Т.А., редовно призовани, се явяват лично и с адвокат З.М. Христова от АК-Бургас, с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ - общински съвет Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИЦИТЕ Х.Д.В. и Е.К.Н.-В., редовно призовани, не се явяват, представляват от адвокат П.С.С. ***, с пълномощно по делото л.166.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

С влязло в сила определение от 27.05.2015г. на основание чл.218, ал.3 от ЗУТ е определен предмета на оспорване по настоящото дело.

 

ПОСТЪПИЛО е заявление вх. № 6088/26.06.2015 година от Х.В. и Е.Н.-В., с искане да бъдат конституирани като ответници предвид възможността обнародвано в Д.В. бр.44/2015година от 16.06.2015година. Към заявлението е приложен нотариален акт №90,том ІІІ, рег.№5304, дело 430/2010година и скица на ПИ № 24214/05.07.2010година и пълномощно за упълномощаване на адвокат С. да ги представлява в настоящото производство.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът указва на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам уточнението към жалбата с нарочна молба от 3768/22.04.2015 година, л.195 от делото. Аз считам, че се засяга имотът на ответниците В., тъй като предвижданията съгласно тези изменения представляват достъп до техния имот. Тупик улицата представяла достъп до техния имот и касае и имота на жалбоподателите и на заинтересованите страни.

Поддържаме искането за допускане на съдебно-техническа експертиза с въпроси формулирани в молба вх.№3768/22.04.2015година, л.195. с вещо лице геодезист или строителен техник.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна.

Представям и моля да приемете като доказателства по делото протокол извлечение № 39 от 12.08.2014 година на общински съвет Бургас и извлечение от решенията на всички постоянни комисии разгледали докладната записка.

По искането за експертиза предоставям на съда.

 

АДВОКАТ С.: Оспорвам жалбата като неоснователна. По отношение на правния интерес, отново искам да подчертая, че правният интерес, както току-що изложи процесуалният представител на жалбоподателите следва да се разбира, че като собственици на УПИ в зона, която е попаднала под градоустройствено планиране, на тях като собственици на УПИ съгласно ЗУТ са му предадени всички изисквания за да бъде самостоятелна градоустройствена единица, а именно достъп, т. нар. лице на имота, площ на имота, необходима за съответната територия, а именно вилна зона. Най-вероятно е спазено и изискването за дълбочина на имота, в смисъл – лице, повърхност, с оглед на това следва да се конкретизира следното, че достъпът на имота така, както беше повдигнат въпроса следва да се разбира едва ли не желание за ограждане или по скоро непосредствено граничене с имота на две улици, а не както е нормативно изискването за една улица. По отношение на жалбоподателите УПИ-то им отговаря на нормативните изисквания спрямо УПИ.

По отношение на въпросите към исканата съдебно-техническа експертиза заявени с молбата-уточнение от жалбоподателите, следва въпрос 1 да се прецизира. Какво значи какви дейности следва да бъдат извършени? Ние сме в производство по одобряване на ПУП и следвайки логиката на този въпрос, както е вложена в него, се иска отговор след одобряване на ПУП конкретно за инвестиционно проектиране по основание чл.146 от ЗУТ, свързано с изготвяне на проекти и изпълнение на инвестиционна инициатива и изпълнение на самия проект, което е неотносимо към спора. Поставения въпрос е неотносим към настоящото производство, тъй като дейностите чисто производствените касаят инвестиционно проектиране, което се извършва след заздравяване или респ. след като има подложка на ПУП-а.

Същото се отнася и до въпрос 2, но отнесен към сегашното процесно изменение на плана за регулация и застрояване. Считам, че неговата неоснователност като предмет на експертно заключение трябва да се ползва даже с по-голяма сила. На първо място няма влязъл в сила ПУП, а на второ място трябва да се извършват дейности и изследват такива при невлязъл в сила ПУП и изследва едно бъдещо проектиране, без да е ясно какво следва да се извърши и какво да обхване, тъй като това го знае само възложителят, т.е. самата общината. И в предишния и в сегашния вариант на ТУПИК-а, той попада в имоти общинска собственост и те винаги като площ и квадрати са били общински. Още повече за задния УПИ, който го дават в конфигурация, той не по-малко си остава УПИ, като начина на достъп не се различава и при двете по отношение на него, т.е. до него достъпът и в единия и другия случай е чрез улица.

На трети въпрос кой вариант е по-добре икономически осъществим. Аз лично го разбирам под призмата на чл.108, ал.5 от ЗУТ, но там се говори за да са икономично осъществими и да дават възможност за целесъобразно устройство на урегулираните поземлени имоти и на кварталите, не може само по себе си икономическия ресурс да е ангажиращ, а същевременно да задоволи изискванията на три имота, а не на пет. Считам, че това е по законосъобразност изцяло и това е водещ принципен критерий, т.е. за сметка на пет имота. Не могат три да бъдат облагодетелствани. Наред с икономичното осъществяване трябва кумулативно да се съобрази и с възможността за най-целесъобразно устройство на УПИ-та, това е когато едно трасе 20, а другото 50 и разликата е икономически по-различно. По начина на изпълнението на това трасе, предмет на настоящото обжалване, при правен анализ ще се установи, че тази ТУПИКОВА улица ще се окаже технически зад нашия собствен и респ. техния граничещ на нашия имот, т.е. те са обхванати и обхващат редица имоти, които се намират в близост на нашите УПИ-та, но са част от нашия квартал. Аз считам, че така както е зададен този въпрос, не следва да бъде допуснат, вещото лице борави със строги конкретни параметри, ако се допусне да се свърже с нормата.

Четвърти въпрос не е му е тук мястото и не е относим към предмета на делото, тъй като има влязла сила за премахването на този гараж и той е премахнат от доверителите ми, което е и установено. Масивният гараж, който беше предмет на сделка е закупен с вилната сграда от моите доверители, но него го няма, сега има дървено навесче и това не е старият гараж. Този ТУПИК от 1991 година остава в страни и факт е, че той никога не е бил приложен и е нямало никога наченки за неговото реализиране. Ако беше трасирано с асфалт и чакъл, икономически има готов път, защо да правим друг икономии, но както е ограждението на имота, представили сме скица и от КК. Това е било само на хартия и никога не е било реализирано или започнато, реално достъпа е бил осъществяват по-друг подходящ начин.

 

АДВОКАТ М.: Считам, че искането ни за съдебно-техническа експертиза е напълно основателно, а възраженията на процесуалния представител на заинтересованите страни са неоснователни, тъй като както сме цитирали в самата жалба, че в духа чл.108, ал. 5 от ЗУТ предвижданията противоречат на него и следва да се изследва законосъобразни ли са тези предвиждания и трябва да се даде отговор на въпроса дали са икономически  осъществими или законосъобразни и дават възможност за целесъобразно устройство на УПИ-тата и кварталите, а за да се отговори на този въпрос, трябва да се отговори на въпроса съгласно предвижданията на стария план какви дейности трябва да се предприети съгласно регулацията на място и какви за новата регулация. Въпросът е икономически и технически и затова сме го задали към вещото лице, а именно да даде отговор на този въпрос и оттам-нататък да си направим правния извод дали е законосъобразно или не.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, предоставям на съда, като считам  четвърти въпрос за неотносим към настоящото производство.

 

АДВОКАТ М.: Относно четвърти въпрос, изрично в жалбата сме изразили становище, че с така приетите промени се узаконява незаконен гараж, т.е. с новите изменения този гараж би могъл да се узакони.

Нямам други доказателствени искания към момента.

 

АДВОКАТ С.: Няма как да се узакони този гараж, за да бъде узаконен на тази скица-извадка, трябва да го има, т.е. да има подложка за узаконяване. Няма я техническата база, с която може да се узакони, ако могат да ни я представят. Гаражът вече го няма. Нямам други доказателствени искания към момента.

             

  ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Представям и моля да приемете като доказателство по делото – констативен протокол № ТП-783-1, от който е видно, че гаражът е премахнат.

 

АДВОКАТ М.: Запозната съм с представения протокол. Ние не оспорваме, че е бил съборен, но твърдим че е бил отново изграден, в която връзка сме поискали въпрос 4 към съдебно-техническа експертиза.

 

Съдът намира, че представените по делото документи, както и днес представените от представителя на ответника по оспорване-общински съвет Бургас, следва да бъдат приети като доказателства, които установят относим към спора факти. Що се отнася до искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, съдът приема, че поставените от жалбоподателите въпроси в молба от 22.04.2015 година на л.196 от делото, следва да бъдат допуснати, но след надлежното им прецизиране, с оглед изричните възражения заявени в днешното съдебно заседание от представителя на ответниците Вълчеви. В този смисъл съдът предоставя възможност на жалбоподателите чрез пълномощника им в 7-дневен срок от днес да представят по делото с препис за всеки от ответниците, молба с която да прецизират доказателственото си искане за допускане на експертиза относно установяване на релевантните за спора факти касаещи предмета на настоящото производство, като съобразят действието на приложимата норма на чл.108, ал. 5 от ЗУТ. В същия срок съдът следва да предостави възможност на ответниците, относно релевантни за спора факти, които да бъдат установени чрез исканата съдебно-техническа експертиза, да прецизират и те доказателствени искания.

 

  Предвид горното и по доказателствата,

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото документи, както и тези представени в днешното съдебно заседание, като доказателства по делото.

 

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателите 7-дневен срок от днес да представят по делото молба, с препис за всеки един от ответниците, с която да прецизират доказателственото си искане относно установяване на релевантните за спора факти, като съобразят обстоятелствената част от определението.

 

ПРЕДОСТАВЯ на ответниците 7-дневен срок от днес, да заявят доказателствени искания, вкл. и към исканата съдебно-техническа експертиза.

 

По конкретните задачи съдът ще се произнесе в закрито заседание, след конкретизиране на въпросите от страните по делото

 

С оглед процесуална икономия съдът счита, че следва да определи конкретно вещо лице поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице инж. М. Р.Г., адрес:гр. Б., ул. ., което да се призове след конкретизиране на задачите и представяне на доказателство за внесен депозит.

 

           ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200 лв., вносими в 14-дневен срок от днес от жалбоподателите по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.12.2015 година от 11.00 часа за която дата и час страните уведомени от днес.

Делото да се докладва в закрито заседание след изтичане срока за страните.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.25 часа.

 

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: