ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 03.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на трети февруари през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов

Административно дело номер 2490 по описа за 2014 година.

 

 

На именното повикване в 14:00 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в залата се явиха:

 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Н.П.А. и М.Т.А., редовно призовани, се явяват лично и с адвокат З. ***, с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ - общински съвет Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИЦИТЕ Х.Д.В. и Е.К.Н.-В., редовно призовани, не се явяват. Представляват се от адвокат П.С.С. ***, с пълномощно по делото л.166.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Г..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице Г. от 26.01.2016година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице преди повече от 7 дни. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице Г., като снема самоличността му, както следва:

 

М.Р.Г. – 67 години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните.

ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на СЪДА: Имотът на ответниците Вълчеви по какъв начин се засяга от оспорения обект?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Съобразно плана от 1991г. за вилна зона „Росенец”, предвидения тупик, захранващ УПИ VІ и VІІ преминава с ширината си през имот 19, УПИ VІІІ, кв.4, по-голямата част от тупиковата улица преминава в широката си част през имота.

ВЪПРОС на СЪДА: Запознати ли сте с проекта на жалбоподателя, тяхното виждане и този, който е приет. Кой от двата тупика е икономически по-изгоден да бъде осъществен.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: В писменото си заключение съм отговорила, че не мога да кажа със сигурност кой от двата варианта е по-икономичен и по-благоприятен за живущите там, поради това, че е предвидено строителство, което предстои и което може да се изпълни на база проекти, предвиждащи освен изграждане на самата улица със съответното платно и тротоарни платна. Може би ще се наложи и полагане на подземни съоръжения, може би и отчуждаване, тъй като някои от имотите са закупени. Не мога да преценя към настоящия момент.

ВЪПРОС на СЪДА: Ако трябва експерт-оценител, какво трябва да изследва този експерт-оценител.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: На базови цени, оценки на такъв тип обекти, ширина, площ, дължина и сметна документация. Но те биха били ориентировъчни.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ М.: Приложи ли сте скица към заключението, на която сте отразили тупик по плана от 1991г. Въпросът е новият тупик, който се предвижда съгласно измененията, ако може вещото лице да посочи къде е ако и ако трябва да се начертае?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Тъй като това е единственият одобрен план на вилната зона (този от 1991г.), предлагам да ви го покажа на скицата. Изменението е частично, не е нанесено в плана и е приложено по делото.

Вещото лице посочва на приложения към делото план и на скицата към заключението.

Новият тупик минава през имот, предвидения план минава през имот 9, минава през имот 20, и се запазва част за ползвателите, колкото имат по удостоверение за ползване, и от останалия имот 20 се образува нов имот за трафопост. Това е по измененията. Измества се с един имот по на юг. Този имот изчезва (посочва на скицата) и единия замества другия.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М.: Като вариант кой е по-къс?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Този по плана от 1991 година.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М.: В заключението, отговорът по т.1.3 – последния абзац, където казвате, че тупик съгласно плана от 1991г. засяга имота на ответниците. Това, което се засяга е вход с метален портал. Може ли да кажете този вход с метален портал, дали може да кажете дали е построен преди 1991 или след това?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Не мога да кажа.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М.: Този вход на масивна ограда ли е?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Оградата на ответника е масивна, но не мога да кажа кога е правена.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М.: За да бъде приложен планът от 1991г. тази ограда следва ли да бъде съборена с него?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Частично. Част от оградата в момента попада върху самата тупикова улица, която трябва да се построи.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М.: А знаете ли дали е законно изградена?

АДВОКАТ С.: Оградата е незаконна, има издадена заповед за премахването и. Ако не съвпада с новия ПУП, тя ще бъде премахната.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Собственикът каза, че ще бъде премахната при необходимост.

ЖАЛБОПОДАТЕЛ А.: Има поставено и водоснабдяване не само за УПИ VІ, описани са водопровода,

ВЪПРОС на АДВОКАТ М.: По устни данни на собствениците са положени съоръжения и в УПИ VІ?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Тези данни са от собствениците. Понеже това са подземни съоръженията и няма как да се видят, това са данни на собствениците, може да съм пропуснала, че ВиК захранва и още един парцел.

АДВОКАТ М.: Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С.: Тъй като стана въпрос за подземни комуникации, може ли вещото лице да даде категоричен отговор, дали става публични съоръжения или са сградни отклонения захранващи всеки имот?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Това не мога да го установя, не съм правила справка. По устни данни те са захранили собствените си имоти.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С.: Има някакви данни, улично водопроводно съоръжение да е такова по смисъла на чл. 60 и сл. от ЗУТ има ли данни. Има ли техническа документация, правихте ли справка с подземен кадастър?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: В ТД „Приморие” план на подземни съоръжения няма и не се представят. Не съм изследвала от къде е захранването. Тупиковата улица е отклонение.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С.: Въпросът ми е не за тупиковата улица, а за цялата голямата улица?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Няма карти и планове, в които да са нанесени. Не мога да кажа от къде е захранването. Предполагам, че от основната главна улица има захранване, не съм и проучила този въпрос.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С.: На колко квартала се разделя въпросната част в обхват на посочените поземлени имоти съобразно настоящото изменение. На колко квартала се разделя въпросната територия?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: С изменението, предмет на делото, кв.4, който съществува по плана от 1991 г., се разделя на два нови - на север е кв.4, а южната част от тупика е с номер 4а.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С.: Допускате ли възможността промяната на действащия ПУП, по тази линия на разсъждения, да е свързана с целесъобразното устройство на урегулираните поземлени имоти и кварталите, които ги обхващат.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Мога само да кажа, че в обжалваното решение е посочено, че всъщност се е търсила максимална целесъобразност по отношение на имотни граници, собственост и достъп до всичките имоти с предвидените улици. Това е посочено. Знам, че няколко варианта са отхвърлени, правени са и няколко предложения на варианти.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С.: Видно е от настоящото изменение, че се предвижда УПИ за трафопост и озеленяване. Имало ли е преди това отредено УПИ за трафопост в рамките на имотите, за които разглеждаме в настоящия случай или сега тепърва е отреден като нов УПИ.

АДВОКАТ М.: Възразявам на този въпрос. Не е зададен в експертизата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С.: За ел.кабел има, за водопровод има, вещото лице е дало категоричен отговор за това УПИ, какво има и какво се намира. Това е един от съществените елементи.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Аз разчитам плановете. Планът от 1991 г., в одобрения план от 1991г., в кв.4 около процесните няколко имота няма отреден общински терен, който да е отреден за трафопост, поне в обсега на кв.4. Сега, с изменението, се отделя площ, цитирана е точно и се обособява нов УПИ, отреден за трафопост и озеленяване.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С.: В тази връзка чия собственост е въпросното УПИ , чия собственост е преди и предстои ли отчуждаване.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Не мога да кажа дали имот 20 е закупен или се ползва от ползвател - физическо лице. Не знам дали е общински или собствен имот.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С.: Вашите инженерни познания дават ли ви място да изкажете предположение въпросния трафопост за нуждите на непосредствено немо имоти ли ще се ползва, или като съоръжение, че ще захранва значителна част от вилната зона, ако не и цялата зона? Говорим от гледна точка на икономичния вариант?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Определено, отреждане на самостоятелни парцели за трафопостове се определят за по-голяма част, зависи от капацитета на трафопоста, обикновено е 20 КW. Те са захранени от въздушна ел. линия с подземен кабел.

АДВОКАТ С.: Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М.: Възможно ли е при запазване на предвижданията на плана от 1991 г. отново да бъде отчужден част от имот 21 и да бъде изграден трафопост.

АДВОКАТ С.: Възразявам. Навлизаме в мотивите на комисията

ЖАЛБОПОДАТЕЛ А.: Аз съм ползвател от 1987 г. Главният водопровод минава от главната улица и има отклонение за всеки, и за УПИ V. Имаме обща шахта към общия водопровод и тръби с ф110 вече към тупиковата улица е прокарана ВиК.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице Г. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице Г., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице Г. в размер на 276 лева, платими от внесения на депозит (л.236).

 

УВЕЛИЧАВА депозита за съдебно-техническа експертиза   изготвена от вещото лице Г. от 200лева на 276 лева, като УКАЗВА на жалбоподателите в 7-дневен срок от днес да представят по делото вносен документ за доплатени разноски за вещо лице в размер още на 76 лева.

 

УВЕДОМЯВА жалбоподателите, че при неизпълнение на дадените указния за доплатените разноски за вещото лице, съдът ще постанови определение за принудителното им събиране на основание чл.77 от ГПК, във връзка 144 от АПК.

 

Да се ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице за внесената до момента сума от 200лева и допълнителен РКО за сумата от 76лв., след представяне на доказателство за внасянето им. /л./.

 

АДВОКАТ М.: Нямам други доказателствени искания към настоящия момент.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Няма да соча доказателства.

АДВОКАТ С.: Няма да соча доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства, докато не са се променили нещата.

 

Съдът счита, че делото не е изяснено, тъй като при решаването на спора следва да се направи преценката по чл. 6, ал. 4 от АПК, поради което по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА служебно съдебно-оценителна експертиза, като вещото лице да отговори на въпроса като съобрази отговора на въпроса по т. 2 от съдебно-техническата експертиза на вещото лице Г., вкл. и с днес направените уточнения да отговори кой от двата варианта, съответно предложения през 1991 г. и предмет на настоящото производство пред съда e най-икономичен и е най-благоприятен за държавата и обществото, вкл. и за страните по делото. За всеки от двата варианта вещото лице следва да посочи стойност за осъществяването му.

 

ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице по допуснатата експертиза З.Ч.А., адрес,***, което да бъде призовано след представяне на доказателство за изцяло внесения депозит.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200 лв., вносими в 14-дневен срок от днес от жалбоподателите по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

АДВОКАТ М.: Нямам други доказателствени искания към настоящия момент.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Няма да соча други доказателства.

АДВОКАТ С.: Няма да соча доказателства.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.04.2016г. от 14.30ч., за която дата и час страните уведомени от днес.

Делото да се докладва в закрито заседание след изтичане срока за страните.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.32 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: