Р Е Ш Е Н И Е

 

        496                                      21.03.2017г.                                   гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесет и трети февруари, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. ВАНИНА КОЛЕВА

секретар:  И.Л.

прокурор: Галя Маринова

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КНАХ дело № 248 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на Регионална дирекция по горите - Бургас против решение № 7/03.01.2017г., постановено по административно-наказателно дело № 5850/2016 година по описа на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 721/16.09.2016г., издадено от директора на РДГ-Бургас, с което за нарушение на чл.268, ал.1, т.2 от Закона за горите /ЗГ/, на С.Ж.С. ***, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3000.00 лева на основание чл.275, ал.1, т.2 от ЗГ.

С жалбата се иска отмяна на атакуваното решение и на отмененото с него наказателно постановление. Сочи се, че решението на първоинстанционния съд е неправилно, поради превратно тълкуване на материалния закон. Намира за неправилни изводите на съда за бланкетност на разпоредбата  на чл.268, ал. 1, т. 2 от Закона за горите.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията – С.Ж.С., редовно призован, се явява лично.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде потвърдено.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на страната и прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Санкцията е наложена за това, че на 13.04.2016 г. в центъра на с.Братово, физическото лице, използва чужда производствена марка серия № 1322, в отсъствието на собственика на марката, с което е нарушил разпоредбите на чл.268, ал.1, т.2 от ЗГ. За така констатираното нарушение на лицето е съставен АУАН № 031230/15.04.2016г., въз основа на който е издадено и процесното наказателно постановление.

За да постанови решението си районният съд е приел, че НП е издадено при допуснати, в хода на административнонаказателното производство, съществени процесуални нарушения, а именно липсва каквато и да е констатация в какво се състои нарушението на жалбоподателя. Извел е доводи, че не се доказва, че лицето е използвал производствената марка, както и чия собственост е същата, поради което е отменил наказателното постановление.

 Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Така постановеното решение е правилно.

Изводите на районния съд са направени въз основа на цялостна преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства и пред настоящата инстанция не се сочат убедителни доводи, които да ги променят.

Настоящата касационна инстанция споделя изводите на първоинстанционния съд, досежно недоказаността на извършеното нарушение от страна на С.С.. Проверяващите служители са открили марката в лице, различно от собственика на производствената марка, но не са установили същата да се ползва по някакъв начин от него. Непосочването на точното обвинение срещу нарушителя е ограничило правото му на защита.

За да е съставомерно извършеното деяние по чл.268, ал.1, т.2 от ЗГ е необходимо да е установено по безспорен начин, че нарушителят не само е държал, но и използвал по предназначение чужда производствена марка – обстоятелство, което не се установява от събраните по делото доказателства.

В заключение настоящата съдебна инстанция намира, че деянието не е установено по безспорен начин както от обективна, така и от субективна страна, с оглед на което с отмяната на процесното НП първоинстанционният съд е постановил едно законосъобразно решение, което следва да бъде оставено в сила.

Предвид изложеното настоящата касационна инстанция счита, че решението на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7/03.01.2017г., постановено по административно-наказателно дело № 5850/2016 година по описа на Районен съд - Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

     

 

  2.