Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер  429       05 март  2015  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти административен състав, в публично  заседание на двадесет и шести февруари, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                              

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Тони Петрова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 248 по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на К.Н.П. *** против решение № 380/30.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 789/2014г., по описа на Районен съд - Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 14-0304-002618/24.09.2014г., издадено от началник на РУП- Несебър при ОД МВР – Бургас, с което за нарушение на чл.139, ал.5 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/ на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300.00 лева на основание чл.179, ал.3, т.4 ЗДвП и за нарушение на чл.150 ЗДвП, на същия е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200.00 лева на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.първо ЗДвП.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. Твърди, че решението на районния съд е постановено при неправилно приложение на материалния закон и  моли за отмяната му. Не се представя доказателства.

Ответникът по касационната жалба – началник на РУП- Несебър при ОД МВР – Бургас, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Несебър да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Несебър, с решение № 380/30.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 789/2014г., по описа на съда е потвърдил наказателно постановление № 14-0304-002618/24.09.2014г., издадено от началник РУП- Несебър при ОД МВР – Бургас, с което за нарушение на чл.139, ал.5 ЗДвП на К.Н.П. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300.00 лева на основание чл.179, ал.3, т.4 ЗДвП и за нарушение на чл.150 ЗДвП, на същия е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.първо ЗДвП.

За да постанови решението, районният съд е приел за безспорно установено, че на посочените в АУАН и в наказателното постановление дата и място К.Н.П. управлявал личния си лек автомобил като не е закупил валиден винетен стикер за платена винетна такса по чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата, а свидетелството за управление на МПС на водача било с изтекъл срок на валидност от 11.03.2014г., тоест той управлявал автомобила без да е правоспособен водач, за което административнонаказателната му отговорност била правилно ангажирана на основание чл.179, ал.3, т.4 ЗДвП и на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 ЗДвП.

         К.Н.П. е санкциониран за това, че на 7.09.2014г., около 11.10 часа в Община Несебър, на път първи клас, № Е-87, км.205, 2 км. управлявал личния си автомобил марка Мерцедес 230 ТЕ, с рег.№А7582МА без да е закупил валиден винетен стикер за платена винетна такса, като свидетелството за управление на МПС на водача било с изтекъл срок на валидност от 11.03.2014г., тоест той управлявал автомобила без да е правоспособен водач. За така констатираните нарушения на П. е съставен АУАН Т638766/7.09.2014г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Жалбоподателят не оспорва фактическата обстановка, описана в АУАН и в наказателното постановление. Основните му възражения са за допуснати съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство – несъответствие между описанието на нарушенията в АУАН и това в НП, правна квалификация на установеното деяние по чл.150 ЗДвП, вместо по чл.150а, ал.1 ЗДвП.

 Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

 Районният съд е установил всички релевантни за спора факти, при редовно събрани и обсъдени доказателства.

Нарушенията са описани по идентичен начин в АУАН и в наказателното постановление, детайлно, посредством всички индивидуализиращи ги от обективна страна белези, така, че става ясно по несъмнен начин какви точно нарушения са вменени на санкционираното лице. Описанието им съответства на дадената от административнонаказващия орган правна квалификация. С оглед изложеното неоснователно е възражението на касатора, че е ограничено правото му на защита в административнонаказателното производство. Не са допуснати съществени процесуални нарушения при съставяне на АУАН и при издаване на НП. По делото се установява по безспорен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства, че К.Н.П. е извършил нарушенията, описани в пункт 1 и пункт 2 от НП. Наложени са му съответните наказания – глоба в размер на 300.00 лева, предвидена в разпоредбата на чл.179, ал.3, т.4 ЗДвП за управление на  пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 или по-малко места с мястото на водача по републиканските пътища, за което не е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата в нарушение на изискването, установено в чл.139, ал.5 ЗДвП и глоба в размер на 200.00 лева, предвидена в разпоредбата на чл.177, ал.1, т.2 пр.1 ЗДвП за водач, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление в нарушение на изискването на чл.150 ЗДвП. Съгласно цитираната разпоредба всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач, освен в предвиденото в същата изключение. Установеното с АУАН деяние, което е доказано по безспорен начин от събраните по делото доказателства и не се оспорва от касатора, правилно е квалифицирано от административнонаказващия орган като нарушение на чл.150 ЗДвП, тъй като не е доказана правоспособността му да управлява автомобила, поради липсата на валидно свидетелство за правоуправление на МПС от съответната категория. Разпоредбата на чл. 150а, ал.1 ЗДвП е дефинитивна и определя като правоспособен, тоест като лице имащо право да управлява МПС от определена категория водач, който притежава свидетелство за управление за съответната категория МПС.

 С оглед изложеното, като е потвърдил оспореното пред него наказателно постановление, районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила. Не се установиха касационни основания за неговата отмяна. 

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав, 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 380/30.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 789/2014г., по описа на Районен съд - Несебър.

Решението е окончателно.

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                            

                                                                                        

                                                               

                                                                              2.