Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1027      08.06.2012г.      град Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на десети май две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:   Станимир Х.

                                                                                   Членове:   1. Чавдар Димитров

                   2. Веселин Енчев

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 248 по описа за 2012 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на В.Х.С.  ЕГН ********** против решение № 2677/23.12.2011г., постановено по НАХД № 4085/2011г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено издаденото от директора на Регионална Дирекция по горите Бургас наказателно постановление № 518/28.09.2011г. и наложените на В.Х.С.  ЕГН ********** административни наказания: глоба в размер на 400 лева на основание чл.84, ал.2 от ЗЛОД; и отнемане в полза на държавата на вещите послужили за извършване на нарушението – 2бр. ловни карабини / GARDONE VZ кал.6,5 OZ 633-940-ХІХ и BUSHNELL кал.7,62/, на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът В.С. се явява лично, поддържа касационната си жалба и представя доказателства за образувано досъдебно производство за държане на огнестрелно оръжие без надлежно разрешение.

Ответникът – директора на Регионална Дирекция по горите Бургас се представлява от ю.к. М., който оспорва касационната жалба като неоснователна.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на В.Х.С.  ЕГН ********** против наказателно постановление № № 518/28.09.2011г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите – Бургас, с което са му наложени следните административни наказания: глоба в размер на 400 лева на основание чл.84, ал.2 от ЗЛОД; и отнемане в полза на държавата на вещите предмет на нарушението  на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на БРС потвърждава наказателното постановление, като приема за безспорно установена следната фактическа обстановка:

На 11.08.2011г., в местността „Ходжа Юрт”, землище на с. Ясна Поляна, представляваща част от територията на ДЛС Ропотамо, служителите на РДГ – Бургас видели пресни следи от МПС, спрели служебното транспортно средство и чули два последователни изстрела. Насочили се към мястото на шума и установили спрян джип с три лица, две от които избягали а третото – касаторът останало намясто. Същият държал сглобена  извадена от калъф пушка в ръката си, като в автомобила била установена още една налична сглобена и извадена от калъф такава.

Нарушението, което е вменено на дееца е записано по следния начин: „ловува извън населено място, като се движи със сглобено и извадено от калъф оръжие без да притежава писмено разрешително за лов , в забранено за лов време”. Въз основа на така съставения АУАН е издадено атакуваното наказателно постановление в срока по чл.52, ал.1 от ЗАНН. Правно значимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Изводите на районния съд са направени въз основа на цялостна преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства и пред настоящата инстанция не се сочат убедителни доводи, които да ги променят. В конкретния казус не съществува спор между страните, че към момента на проверката длъжностните лица от РДГ - Бургас са възприели В.С. и същият е идентифициран със сглобено и извадено от калъф огнестрелно оръжие.

Спори се следва ли да бъде ангажирана административно-наказателната отговорност на касатора след като е налице образувано досъдебно производство срещу него за престъпление по чл.339, ал.1 от НК.

Съгласно разпоредбата на чл.33, ал.1 ЗАНН, когато за дадено деяние е възбудено наказателно преследване от органите на прокуратурата, административнонаказателно производство не се образува. Същата визира едно и също деяние, докато в настоящия случай се касае за две различни такива – едното е държането на огнестрелно разрешително без надлежно разрешение за това, а другото е ловуването без разрешение за това. Двете изпълнителни деяния са различни, макар и осъществени с едни и същи действия, като те засягат и различни обекти. Обект на престъплението по чл.339 от НК е обществения ред по притежаване, съхранение и боравене с огнестрелно оръжие, докато обект на адм. нарушение са обществените отношения, свързани с реда за ловуване. Това обосновава едновременното ангажиране на административната и наказателната отговорност на касатора.

Като е достигнал до този извод, Бургаският районен съд е постановил законосъобразен съдебен акт. Същият е обоснован с оглед на събраните по делото доказателства и съответен на приложимия процесуален и материален закон. В настоящото касационно производство не са констатирани основания за отмяна на обжалваното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд,

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2677/23.12.2011г., постановено по НАХД № 4085/2011г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 518/28.09.2011г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите Бургас и наложените на В.Х.С.  ЕГН ********** административни наказания: глоба в размер на 400 лева на основание чл.84, ал.2 от ЗЛОД; и отнемане в полза на държавата на вещите послужили за извършване на нарушението – 2бр. ловни карабини / GARDONE VZ кал.6,5 OZ 633-940-ХІХ и BUSHNELL кал.7,62/, на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………...

 

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1…………………….....

 

                                                                                                  2……………………......