ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 19.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети декември                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2485 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Б.А., редовно призован, се явява лично и с адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Айтос, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на М.Б.А. против заповед №РД-08-563/24.08.2017г. на кмета на Община Айтос, с която е разпоредено премахването на незаконно поставен преместваем обект представляващ „Метален гараж“, поставен в УПИ І, кв.153 по плана на гр.Айтос, с размери 6,00м.х 4,70м., поставен без разрешение за поставяне и без съгласие на собствениците на ІІІ-430, кв.153 по плана на гр.Айтос, гаражът да бъде разположен на общата граница.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалваната заповед с писмо вх.№9731/15.09.2017г. /л.25-л.43 от делото/.

 

ПОСТЪПИЛО е писмено становище вх.№10192/28.09.2017г. от ответника по съществото на спора. Към становището е приложено копие от разписен лист към действащ регулационен план от 1986г.

 

АДВОКАТ С.: Считам, че жалбата е основателна. Нямаме доказателствени искания. Няма да соча доказателства. Спорът е правен и той е дали е преместваем обект или строеж. Самият орган не е наясно дали е строеж или не, тъй като веднъж го посочва като преместваем обект, втори път го определя като търпим обект и трети път като метален гараж, които са по различни разпоредби в ЗУТ, като сме визирали в жалбата съответните правни норми.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо председател обстойно сме заявили, както в жалбата, така и в становището ни от 27.11.2017г., приложено по делото и в днешното съдебно заседание, мотивите си относно незаконосъобразността на процесната заповед. Считаме същата за незаконосъобразна. Отделно от това считам, че има навлизане в имот УПИ І, кв.153 от страна на УПИ ІІІ-430. Има налице отстояние. Освен това не е конкретизирано и прецизирано в мотивите на обжалваната заповед за какъв обект става въпрос - метален гараж, преместваем обект или строеж. Отделно от §127, ал.1 от ПЗР от ЗИД на ЗУТ е норма, която е за узаконяване на незаконно построени обекти, а не за търпимост на такива и в този смисъл считам, че административният орган не е изследвал търпимостта на обекта, което е съществено процесуално нарушение и води до незаконосъобразност на атакуваната заповед. Съгласно изложеното в днешното съдебно заседание и изложеното в жалбата, моля да отмените изцяло заповедта на кмета на община Айтос като незаконосъобразна, както и да присъдите на доверителя ми направите в настоящото производство съдебно-деловодни разноски – адвокатски хонорар и държавна такса.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам казаното от адвокат С.. На общо събрание на блока в този прилежащ терен на блока се сложиха и други обекти, още 14 гаража, където да държим дърва. Дворът е на блока и не може да се ползва като улица, както иска въпросното лице. Зад мен има 30 човека, които са се разписали. Той иска да минава към дворното си място оттам, а не през улицата и затова иска премахването само на моя гараж, защото само той му пречи.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:19часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: