ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 28.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми март                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2485 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ищецът Д.Е.Д., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. С., с представено по делото пълномощно

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

 

Страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод искова молба от Д. Е.Д. против ГД „Изпълнение на наказаниятагр. София с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с която искова молба е формулирано искане за постановяване на решение, по силата на което ответникът ГД „Изпълнение на наказанията гр. София да заплати сумата от 5000.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди, изразяващи се в унижение, физически дискомфорт и страдание, претърпени от него по време на изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” в затвора в гр. Бургас за периода от 21.08.2014 г. до момента на депозиране на исковата молба, както и сумата от 3000.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди, изразяващи се в унижение, физически дискомфорт и страдание, претърпени от него по време на изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” в затвора в гр. Бургас за периода от 21.08.2014 г. до месец декември 2015 г.

 

адв. С.: Поддържам исковата молба. Представям писмено становище по повод отговора на ответната дирекция. Във връзка с писмения отговор на ответната страна имам следните доказателствени искания, а именно моля по настоящето дело да бъде приложено писмо с регистрационен индекс 150/13 от 10.12.2014 г. от внд началник на Затвора в гр. Бургас, което писмо в момента е приложено по административно дело № 1921/2014 г. по описа на Административен съд гр. Бургас. Считам, че въпросното писмо е относимо към предмета на спора.

 Също така считам, по повод предоставените от ответната страна протоколи, че първият е нечетлив. Те са посочени като извадка от книгата за посещения на лишените от свобода с психолог. Останалите приложени страници считам, че са неотносими, тъй като касаят период извън предмета на делото. Правя искане за допускане на свидетел при режим на довеждане, а именно на майката на Д.. Поддържам искането за призоваване на посочените в исковата молба трима свидетеля като считам, че показанията и на тримата са относими, доколкото и тримата ще дадат показания по различни факти и обстоятелства – за различни помещения и период.

Други доказателствени искания нямам.

 

прокурорът: Считам предявените искови претенции за процесуални допустими. Нямам доказателствени искания. Да се приемат приобщените доказателства към настоящето производство до момента. С оглед доказателствените искания имам следното становище: на първо място предвид факта, че писменият отговор е от 01.02.2017 г., а част VII от ЗИД на ЗИНЗС е в сила от 07.02.2017 г. считам, че на основание чл. 284, ал. 5 ЗИНЗС следва да се предостави възможност за ангажиране на доказателства съобразно новия закон и предвид факта, че доказателствената тежест с оглед изменението е за ответната дирекция. Досежно доказателствените искания на жалбоподателя не се противопоставям с изключение на броя на свидетелите. Считам, че е достатъчно те да са не повече от двама души.

 

Съдът с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с исковата молба, с административната преписка, както и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

Служебно да се изиска и представи по делото справка относно движението на административно дело №1921/2014г. по описа на Административен съд гр. Бургас и в случай, че същото е в съда да се изиска от това административно дело и приложи по настоящето дело писмо с регистрационен индекс 150/13 от 10.12.2014 г. от внд началник на Затвора в гр. Бургас.

Допуска до разпит в условията на довеждане от страна на ищеца в качеството на свидетел майката на Д.Е.Д. - З.Б..

Допуска до разпит при условията на призоваване посочените в исковата молба три лица – Ч.Г.И., И.А.А. и М.К.М., които да бъдат призовани в качеството на свидетели на посочените в исковата молба адреси.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.05.2017 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: