ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 21.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           Х-ти административен състав

На двадесет и първи октомври              две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

административно дело номер 2485 по описа за 2012 година

На именното повикване в 11,10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас Бункер” ЕООД, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно призован, се явяват юрисконсулт К. и юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Приложено е по делото Решение на съда (шести състав) от 12.06.2014 г. по дело С-330/13, с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Административен съд – Бургас с акт от 28 май 2013 г., постъпил в Съда на 18 юни 2013 г., в рамките на производство по дело.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Поддържаме жалбата така, както сме я предявили.

Представям нарочна писмена молба с формулирани в нея 5 въпроса към съдебната експертиза,  както и молба-становище с формулирани в нея въпроси и приложени доказателства, както и допълнително поставени два въпроса:

1. Притежава ли Митническа лаборатория Русе хроматографска колона за извършване на анализ на ароматните съставки съгласно Приложение А от Обяснителните бележки към КН като метод, цитиран в митническата експертиза, за чието ползване се установи, че нямат необходимата акредитация и ако отговора е да, преминала ли е същата метрологичен контрол самият уред?

2. Може ли да се направи извод, че продуктите получени при първична дестилация на каменовъглени катрани и процесният продукт имат еднакъв качествен състав на база анализ на техния елементен състав и групов въглеводороден състав по метода АSTM D – 2007?

Освен това представям и моля да приемете писмо от Агенция „Митници” до „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, в което се казва какво е правилното тарифиране, с което ние сме се съобразили.

В становището изразяваме допълнителни наши доводи и възражения с оглед защитната ни теза и предвид позицията на СЕС с решение на същото по дело С-330/13.

 Допълнителните въпроси към вещото лице поставяме с оглед становището ни, че ако се възприеме позицията на съдиите при СЕС, то коректната позиция би била 2707 9919 – т.е., продуктът представлява сурови масла.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с представената молба-становище в днешно съдебно заседание и с оглед големия обем на зададените въпроси, моля да ни бъде дадена възможност да се запознаем с тях и да изложим подробно своите съображения в писмен вид. Считаме направеното искане за неоснователно. Считаме, че изцяло ответната страна игнорира решението на СЕС, на което са отговорили ясно и точно на поставените от Административен съд – Бургас въпроси.

Поддържаме предходното си искане изследванията да бъдат извършени в Полска лаборатория, като също ще направим уточнение във връзка с поставените от жалбоподателя въпроси.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Категорично се противопоставяме да се извърши анализ в Полската митническа лаборатория, която не е независима. Същата е подчинена на Агенция „Митници” в Полша, поради което считаме, че анализът, който ще се извърши там ще е некоректен и ще бъде в полза на ответника. Също така, по делото се представи сертификат за акредитация на тази лаборатория, от който е видно, че тази лаборатория не притежава акредитация за анализ на продукта по приложение А от Обяснителните бележки на КН. Освен това експертизата следва да се извърши от вещо лице от списъка на съда, а не от зависима ведомствена митническа лаборатория.

Освен това с представената в днешно съдебно заседание молба-становище сме представили анализ на продукт аналогичен, съответен на процесния от митническа лаборатория в Австрия, заключението на която е, че този продукт следва да бъде класиран в 2707 9919.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да не бъде кредитирано това становище, което представят в днешно съдебно заседание предвид факта, че те само твърдят, че е аналогичен продукт или сходна стока на предмета на делото, но няма данни по какъв начин е взета тази проба, какво е изследвано въобще, какъв продукт е изследван и е за целите които служат и защитават интересите на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, поради което моля да не бъде прието като доказателство, защото е неотносим към предмета на спора. Изследван е някакъв продукт, който те твърдят, че е идентичен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Продуктът е такъв, какъвто дружеството внася от момента на създаването си, след приватизацията. Това е мазут. По същия начин би следвало да се кредитира по делото решение на СЕС, където се коментира продукт, различен от процесния, още повече, че в приложеното становище на митническата лаборатория в Австрия е описан продукта, вида, физико-химичните свойства. Дали е налице аналогия на двата продукта ще стане ясно след анализ на процесния продукт, поради което считам, че представеното доказателство е относимо и следва да бъде прието.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам за неоснователно твърдението на ответната страна, че продуктът е идентичен и че не следва да се взема предвид решението СЕС. Когато става въпрос за административни дела, продуктът или изследваната проба е взета в присъствието на митнически служител и представител на дружеството-жалбоподател след което е извършена заявка за анализ и контрол върху които фигурират подписите на конкретни лица и именно на този продукт е правено експертно заключение, а не както в конкретния случай „Лукойл Нефтохим Бургас” АД иска да вмени на съда един продукт, който те сами без знанието на митницата или какъвто и да е друг орган са изпратили за изследване и въз основа на което е изградено някакво становище на Австрийската данъчна администрация.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Искам да обърна внимание на съда, че по повод това дело и други аналогични дела по всички вносове по ЕАД са вземани проби в присъствието на представител на жалбоподателя. От митническите органи са вземани пробите. Уточнението, което правя е, че не във всички случаи са възникнали задължения, тъй като не е установена разлика с продуктите декларирани в отделните ЕАД. Има значение от каква пратка е взета пробата и до какви изследвания и резултати е стигнато.

Твърдя, че при вземане на проби не във всички случаи се е стигнало до вземане на решение за промяна на тарифно класиране и досъбиране на вземания по отделните ЕАД.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Ако това е така, то недоумение буди факта, защо в едни случаи за напълно аналогични продукти от една и съща доставка митническият орган се съобразява с тарифния номер – такъв, какъвто е деклариран от дружеството, за чиято правилност носи отговорност, а в другия същия установява за същия продукт различен тарифен номер. Освен това, следва да се има предвид и разпределението на тежестта на доказване в процеса, който лежи за благоприятни факти изцяло в тежест на митническата администрация – т.е., след като сме оспорили още с жалбата митническата експертиза и след като заключението на вещото лице не е оспорено от ответника и прието от страна на съда, е установено, че митническа лаборатория Русе не притежава акредитация за използвания метод за анализ на ароматни съставки, то е изцяло в тежест на административния орган да установи, че така установените показатели са коректни. Дружеството е извършило анализ на продукта с оглед установяване на физико-химичните му свойства по принцип.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

ПРИЕМА за сведение Решение на съда (шести състав) от 12.06.2014 г. по дело С-330/13, с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Административен съд – Бургас.

     

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника в 10-дневен срок от днешно съдебно заседание да представи становище по направеното искане за допускане на съдебна експертиза, като му УКАЗВА, че в същия срок следва да изчерпи доказателствените искания.

 

По направеното искане за допускане на съдебна експертиза, съдът ще се произнесе в закрито заседание след изтичане на срока за вземане на становище.

 

Съдът поради липса на доказателствени искания в днешно съдебно заседание и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.01.2015 г.  от 11,10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: