ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 06.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На шести ноември                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2484 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.41 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „ТАКСИ СЛАВОВ – САШО Х.“, редовно уведомен, представлява се от адв.М., която днес представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет по (СИРР) „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Х., също днес представя пълномощно.

                  

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.М.: Поддържам жалбата както е предявена.

Направила съм искане за прекратяване на производството по делото, тъй като считам, че адресат на заповедта не следва да е жалбоподателя – едноличен търговец и поради което правя искане за конституиране по делото като заинтересовано лице, защото такова е по смисъла на чл.61 от АПК, юридическото лице, което е купувач според представеният ведно с жалбата договор на временния обект - предмет на заповедта, т.е. собственикът на обекта, тъй като неговите законни права и интереси са пряко засегнати от този издаден индивидуален административен акт.

 

Юрисконсулт Х.: Оспорвам жалбата. Считам, че заместник кметът правилно е индивидуализирал адресата на акта с оглед на чл.225, ал.2, т.1, т.2 от ЗУТ и чл.225а, ал.5 и ал.6 от ЗУТ.

Относно възраженията изложени в жалбата, не стана ясно оспорва ли жалбоподателят да е изпълнител на процесния строеж.

Моля да се допусне съдебно-техническа експертиза, която да отговори:

Процесният обект представлява ли строеж по смисъла на § 5, т.38 от ДР на ЗУТ;

Какво представлява начинът на изпълнение на процесния обект, с каква площ е, от какви материали е изработен и по какъв начин е закрепен към терена.

 

         Адв.М.: Не възразявам по въпросите, които постави колегата, но трябва да почерпя информация от жалбоподателя относно изпълнението на строежа.

Не възразявам да се допусне експертизата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Искането на пълномощника на жалбоподателя за конституиране като заинтересована страна в процеса на търговското дружество „Корона 2010“ ЕООД, за което търговско дружеството данните по делото сочат и в частност договор за продажба, наличен на листи 22-23, сочи че това търговско дружество е придобило в собственост процесния обект, съдът счете това процесуално искане за неоснователно, като независимо от наличните по делото споменати доказателства относно факта на придобиване на процесния обект от страна на „Корона 2010“ ЕООД, само по себе си това обстоятелство не придава качество на заинтересована страна в настоящото производство, като преди всичко съдът изхожда от разбирането, че собственикът на обекта в производство по премахването на обект не е задължително да бъде конституиран като заинтересовани страна в процеса на основание правото на собственост, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение процесуалното искане на пълномощника на жалбоподателя за конституиране на търговското дружество „Корона 2010“ ЕООД като заинтересована страна в процеса.

 

 

Доказателственото искане на юрисконсулт Х. свързано с назначаване на съдебно-техническа експертиза, съдът счете за основателно, доколкото посредством нея биха се установили правнозначими за решаването на делото факти и обстоятелства, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и след като посети на място процесния обект да отговори на поставените от страна на юрисконсулт Х. въпроси, същите записани по-горе в протокола в неговото изявление.

В процеса на изготвяне на експертизата УКАЗВА на вещото лице необходимостта от установяването на приблизителния момент на изпълнение на процесния обект, като в случай че такъв приблизителен момент вещото лице би могло да установи независимо дали въз основа на външния изглед на обекта или въз основа на други обективни данни, в зависимост от това установяване, вещото лице следва да отговори допълнително на въпроса дали този обект би бил търпим в някоя от хипотезите на § 16 или § 172 от ПЗР на ЗУТ.

Експертизата да се изготви от вещото лице С.Б.при депозит в размер на 200 лева, вносим от ответната страна в 7-дневен срок считано от днес.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 12.02.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да  се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: