ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 30.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесети май                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2484 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.П.Г., редовно призована, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат В., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника – председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор София, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат К., надлежно упълномощена.

Свидетелят С.К.Й., редовно призован, не се явява.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВОКАТ В. – Запозната съм с материалите по делото и искам да заявя, че държим на разпита на този свидетел.

АДВОКАТ К. – Отново се противопоставям на искането за разпит на свидетел, като продължавам да твърдя, че това са обстоятелства, които не се доказват с гласни доказателства. Според мен това е безпричинно отлагане на делото.

АДВОКАТ В. – Моля да съобразите, че именно подадените сигнали са дали основание да започне дисциплинарно производство на жалбоподателката, което е завършило с дисциплинарно уволнение и считам, че тези доказателства са относими към делото. Направили сме отдавна искането за разпит на двамата свидетели и съдът ги е допуснал. Посочвам това във връзка с казаното от колегата.

 

Допуснатият от съда свидетел С.К.И. е призован на посочения адрес ***, където съобщението е получено от майка му Стефанка Славова И., т.е. съдът счита, че свидетелят е надлежно уведомен за днешното съдебно заседание и не е посочил уважителна причина, поради която не се явява. За това следва да му бъде наложена глоба на основание чл.85, ал.1, във вр. чл.91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 АПК, за това, че в качеството на свидетел без уважителни причини не се явява в днешното съдебно заседание.

Мотивиран от това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЛАГА на С.К.И. глоба в размер на 50лв., за неявяването му в качеството на свидетел в днешното съдебно заседание без уважителни причини, след като надлежно е бил призован.

Определението може да се обжалва по реда на чл.92 от ГПК с искане за отмяна пред настоящия състав на съда в едноседмичен срок от съобщаването.

Свидетелят следва да бъде призован за следващото съдебно заседание.

ПРЕДУПРЕЖДАВА свидетелят, че при неявяване в следващото съдебно заседание освен нова глоба в завишен размер, съгласно чл.85, ал.1 вр. чл.91, ал.2 ГПК вр чл.144 АПК, съдът ще постанови и принудителното му довеждане.

 

АДВОКАТ В. – С оглед твърденията в сигнала на другия свидетел К.С.И. представям справка от търговския регистър, видно от която, същия е бил управител и едноличен собственик на капитала на „Топ Лифт ВВ“ ЕООД, чиито дружествени дялове е прехвърлил на друго лице доста време преди депозиране на сигнала, с оглед на което ние твърдим, че изложеното в сигнала до Държавната агенция не отговаря на обективната действителност, а този сигнал е послужил за започване на дисциплинарното производство.

Съдът предостави на пълномощника на ответника представените от жалбоподателя доказателства да се запознае с тях.

АДВОКАТ К.– Желая да получа препис от представените доказателства, да ми бъде изпратен препис. Не разбрах в каква връзка се представят те, а и нищо не чух от казаното.

Съдът към адвокат К. – Това са извадки от търговския регистър за „Топ Лифт ВВ“ ЕООД.

АДВОКАТ К. – Противопоставям се да бъдат приети като доказателства, същите са неотносими към спора.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за сведение документи по отношение на лицето К.С.И., които страната е придобила от Търговския регистър, който е публичен - удостоверение, протоколно решение на едноличния собственик на капитала на „Топ Лифт ВВ“ ЕООД, както и учредителен акт на същото дружество.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.09.2017г. от 10.20ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се призове свидетеля.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.04 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: