ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и шести септември             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2484 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:35 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.П.Г., редовно призована, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат В., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника – председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор София, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат К., надлежно упълномощена.

Явява се свидетелят С.К.Й., редовно призован.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът пристъпи към разпит на свидетеля С.К.Й.

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

 

С.К.Й., на 33 години, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Обещава да говори истината.

 

Разпитан каза:

 

АДВОКАТ В.: Моля да бъде предявена на свидетеля жалба до председателя на ДАМТН, находяща се на л.86 от делото, тъй като въпросите ми са свързани с тази жалба.

 

Съдът предяви на свидетеля документ, намиращ се на л.86 от делото.

ВЪПРОС на АДВОКАТ В.: Тази жалба вие ли сте я писал и този подпис и адресът посочен в края ваши ли са?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й.: Това не съм го писал аз, подписът не е мой и адресът не е мой.

ВЪПРОС на АДВОКАТ В.: А наименованието на крана, както е посочен, ваш ли е?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й.: Описан е моят кран.

ВЪПРОС на СЪДА: В предявената Ви на л.86 жалба разказвате какво се е случило?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й.: Това не съм го писал аз.

ВЪПРОС на СЪДА: Какво може да ни кажете по повод на тази среща по повод прегледа на машината?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й.: Всяка една среща протича така: идват, преглеждат машината, изискват ми документите, които са необходими за прегледа. Наименованието на крана е на моя кран.

Виждал съм жалбоподателката. Тя за първи път ми каза тогава, че трябва да направя проба за маслото и че трябва да го представя на фирма. Тя ми каза, че има фирми в града, които правят проби и да ги представя до една седмица. Тя не ми помогна с намирането на конкретна фирма. Това изследване на маслото направих във фирма, която се намира в завод „Спартак“. Обадих се на г-н П., той беше инспектор в службата за метрологичен и технически надзор преди години, аз го познавам и му се обадих с въпрос къде мога да направя такива проби и той ми каза, че имат такава машина и аз отидох да направя пробите. Едната фирма беше „Техно риск“ или „Техно инс“, П. е служител в тази фирма, а преди това е бил инспектор в стандартизацията. Имам и по-малък кран и той е минавал преглед при тях, ползвал съм тази фирма и друг път. Жалбоподателката не е споменавала тази фирма, тя само ми искаше документи. Не, не ми е споменавала никакви фирми.

ВЪПРОС на АДВОКАТ В.: Може ли да кажете, телефонът който е посочен в сигнала на л.86, който Ви беше предявен, ваш телефон ли е, телефон 0879 834 377 ваш ли е?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й.: Не ми е познат този телефон. И адресът и телефонът нищо не ми говорят.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ К.: Моля свидетелят да отговори на въпроса кога се свърза с адвокатката на жалбоподателката, защото докато чаках отпред на пейката, вие, разговаряхте с адвоката. В кой момент, кой ви се обади и ви насочи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й.: Не съм я виждал преди. За първи път видях адвокатката пред залата, преди да влезем тя ме попита защо не се явих в предходното заседание.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К.: Кога уточнихте тези въпроси с адвоката на жалбоподателката, че това не изхожда от вас. Единият въпрос е в кой момент влязохте в контакт с адвоката на жалбоподателката?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й.: Отпред, в коридора влязох в контакт, говорихме за това, защо не съм се явил в предходното заседание. Това не е вярно, което твърдите.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К.: Освен това как си обяснявате, че дамата от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор се е насочила точно към вас, при положение, че вие не сте давали писмен доклад?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й.: В този документи, което пише там, са записани данните на моята фирма и оттам жалбоподателката ми се обади и ме пита миналата година как може да напиша такова нещо, а аз и казах, че не съм написал такова нещо.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К.: Има писмен доклад, в който вие казвате, че тя ви насочва. Как представител на ДАМТН ви намери точно вас и да ви кара да лъжете, пишейки съвсем други неща?

АДВОКАТ В.: Моля да бъде направена забележка към колегата. Ситуацията е абсурдна.

Адвокат В. към адвокат К. – Слагате ми в устата думи, които не съм казала.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К.: Как представител на ДАМТН намери точно свидетелят С.К.Й.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й.: В този документ е записана моята фирма. Известно е, че в инспекцията има данни за много фирми. Саморъчно съм писал само молба(заявление относно технически преглед на автокран на л.87), в която има молба за преглед на автомобила. Никога не съм писал такава жалба като тази, която ми показахте.

ВЪПРОС на СЪДА – Писал ли сте на Стандартизацията нещо собственоръчно, освен молбата за прегледа?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й.: Не. Тя се праща по интернет и чакам някой от инспекторите да ми се обади и да ми определят час за преглед. Заявлението за технически преглед съм писал, но не съм писал такава жалба.

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси, освен защо не се явихте в предходното съдебно заседание?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й.: Отсъствах от града.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

АДВОКАТ В.: По повод на изявлението на свидетеля, че телефонът и адресът в тази така наречена жалба не му говорят нищо, ви представям заверен от жалбоподателката протокол за извършена проверка по чл.36а, ал.1 от ЗТИП, от който е видно, че посочения адрес е на лицето, което е разпитания свидетел в предходното съдебно заседание. Свидетелят е прехвърлил фирмата си още преди да подаде сигнала. Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ К.: За мен това няма никакво значение.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Г.: Тъй като въз основа на тези две жалби съм уволнена, смятам, че двата сигнала са свързани и в дъното на всичко стои едно и също лице. От протоколът, който представяме сега, всъщност става ясно, че адресът и фирмата са на едно и също лице. Адресът на жалбата е негов, подписът е негов, но никъде неговото име не стои по делото.

АДВОКАТ К.: Нямам доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът счита, че протокол от 22.04.2014г. не отразява факти, които са относими към спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на жалбоподателката за приемането като доказателство по делото на протокол от 22.04.2014г.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания, на осн. чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ В.: Уважаема госпожо съдия, моля за вашето решение, с което да отмените обжалваната пред вас заповед № Д-04/16.11.2016 на председателя на ДАМТН София и да възстановите жалбоподателката А.П.Г. на заеманата преди уволнението длъжност.

Подробни съображения относно незаконосъобразността на уволнението сме изложили в депозираната пред вас жалба, станала повод за образуване на делото. Пороците на процедурата сме посочили в жалбата и моля да прецените, че същите бяха установени и потвърдени от събраните в хода на съдебното производство писмени и гласни доказателства, с оглед на което моля да отмените обжалваната заповед.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите като напълно неоснователна жалбата на жалбоподателката А.П.Г. срещу процесната заповед.

Заповедта е издадена при спазване на административно-производствените правила, не е нарушен закона. От цялата административна преписка, която е представена в цялост, а и от разпитаните свидетели, и особено от разпитания свидетел в предишното съдебно заседание К.С.И., категорично се установява фактическата обстановка, приета в оспорваната заповед, а именно, че жалбоподателката е напътствала и е казвала на лица, отиващи за проверка на СПО, да бъдат прегледани точно от две фирми, заради което им е давала телефонните номера при положение, че в гр. Бургас има най-малко седем фирми с такава дейност. Самия свидетел И. категорично каза, че той е останал с впечатление за заинтересованост у жалбоподателката именно от това, той да бъде обслужен и насочен именно към тези две фирми. Считам, че фактическата обстановка е напълно изяснена, макар че жалбоподателката с всички усилия юридически и други такива се стремеше да обори, и се счита за защитена от доказателствата по делото. Днешния свидетел каза неща съвсем различни от предходния свидетел, поради което считам, че тези гласни доказателства не следва да се кредитират като доказателства по делото.

Като цяло и в заключение искам да подчертая, че заповедта е издадена при спазване на административноправните разпоредби, издадена е от компетентен орган, мотивирана, фактическата и правната обстановка са посочени в заповедта, поради което моля да бъде потвърдена.

Моля да ми бъде присъдено адвокатско възнаграждение съгласно списък представен в предходно съдебно заседание. Моля също така да вземете предвид съображенията изложени в писмените бележки представени в предходно заседание

АДВОКАТ В.: Моля да съобразите направеното в предходното заседание възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

РЕПЛИКА на АДВОКАТ К. – Писмените бележки се представят в съдебно заседание.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.59 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: