ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 14.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети февруари                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2484 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.П.Г., редовно призована, не се явява. За нея се явява представител по пълномощие адвокат В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника – председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор София, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че на 07.02.2017г. по делото е постъпило възражение за местна подсъдност от процесуалния представител на ответника. Ответникът счита, че в съответствие с разпоредбите на чл. 133, ал.2 от АПК делото следва да се изпрати на Административен съд - София-град. Според ответника административният орган, който издал акта, предмет на настоящото дело, няма териториална структура, която да съвпада с адрес или седалище на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ В. – Още с жалбата сме се позовали на разпоредбата на чл. 133, ал.1 от АПК, във връзка с която жалбоподателя е сезирал Административен съд - Бургас да се произнесе по оплакванията. В този смисъл считам, че именно настоящият съд е компетентен да разгледа жалбата, още повече, че от представената от ответната страна заповед е видно, че е налице териториална структура със седалище в гр. Бургас, където е и постоянния адрес на жалбоподателя.

С оглед на тези обстоятелства Ви моля да приемете, че именно Административен съд - Бургас е компетентен да разгледа настоящата жалба.

 

Съдът по възражението за местна подсъдност счита, че местнокомпетентен да разгледа спора е именно Административен съд - Бургас, съобразно правилата, регламентирани в чл.133, ал.1 от АПК. Дори в обжалваната заповед ясно е посочено, че жалбоподателката е била назначена на длъжност главен инспектор именно в такава местна структура - Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Югоизточна България” към Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ при Държавна агенция за метрологичен и техничен надзор.

Въпреки данните от административния акт, който е предмет на спора, съдът служебно изиска от ответника заповед №А-10055/16.11.2015г. на председателя на ДАМТН. Според т.І-6 от тази заповед, на основание чл.6, ал.2 от Устройствения правилник на Държавната агенция, председателя на ДАМТН е определил териториалния обхват на регионални отдели на ГД ИДТН, сред които е именно цитирания по-горе регионален отдел, който е със седалище гр.Бургас и обхваща Бургаска, Ямболска и Сливенска област. 

Според чл.133, ал.1 от АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чиито район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

В процесния случай налице е териториална структура, която обхваща Бургаска област. Именно в нея е била местоработата на жалбоподателката, а постоянният адрес на същата е гр. Бургас, к-с „Лазур“.

За пълнота следва да се посочи, че мотивите на законодателя да измени чл.133 АПК (ЗИДАПК, ДВ, бр.104/2013г.) са свързани най-вече с необходимостта от достъп до правосъдие, т.е. всяко лице, което желае да оспори акт, действие или бездействие на администрацията, да може да извърши това в най-близкия до неговото трайно местоживеене компетентен по материя съд.

По тези съображения съдът счита, че производството по делото следва да се разгледа именно пред Административен съд - Бургас, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на ответника – председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор София, делото да бъде изпратено по подсъдност на Административен съд - София-град.

Определението не подлежи на обжалване.

 

АДВОКАТ В. –  Моля да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против заповед № Д-04/16.11.2016 на председателя на ДАМТН София, с която на жалбоподателката е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и на основание чл. 107, ал.1,т.3 от Закона за държавния служител е прекратено служебното й правоотношение.

 

АДВОКАТ В. – Поддържам депозираната жалба по всички посочени в нея основания. Моля да бъдат приети представените писмени доказателства.

Поддържам направените искания по доказателствата, като считам, че органът е представил документите, които ние сме приложили към жалбата, вкл. и част от трудовото досие. Представената преписка не е в цялост, поради което имаме доказателствено искане ответникът да представи заверено копие от седмичен план и отчет за периода 01.08.2016 – 05.08.2016г., както и копие от личното служебно досие на жалбоподателката, като същото ще е необходимо и с оглед на това за присъждане на обезщетение. Имам искане за размера на основната заплата. Доколкото от познатата ми практика във връзка с обезщетението, съдът се произнася в по-късен момент.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателката с жалбата писмени доказателства съгласно опис на л.10 от делото.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л.2 и л.3 от делото, както и заповед № А-10055/26.11.2015г.

На осн. чл. 171, ал.4 от АПК УКАЗВА на двете страни, че всяка от тях носи тежестта да докаже фактите, които твърди - жалбоподателят - по отношение на фактите, твърдени в жалбата, ответникът - по отношение на фактите, изложени в мотивите на обжалваната заповед.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок от съобщаването, да представи по делото заверено копие от седмичен план и отчет за периода 01.08.2016 – 05.08.2016г., както и копие от личното служебно досие на жалбоподателката

ДАВА възможност на двете страни в 14-дневен срок да изчерпят в писмен вид доказателствените си искания, във връзка със становищата си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.03.2017г. от 10.40 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.22 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: