ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 11.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На единадесети март                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 2484 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ В.А.Д., редовно призован, се явява адвокат Н., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата. Изложила съм изрични мотиви, че същата е допустима, предвид нередовното връчване на моя доверител.

Моля да приемете административната преписка.

Имам искания по доказателствата, първото от които е назначаване на съдебно-счетоводна експертиза с формулирани въпроси, а второто е събиране на гласни доказателства, а именно разпит на свидетелите, които са дали заем на моя доверител – З. Д., С.Й., Й. Д. и Р.И..

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Считам същата за недопустима поради просрочие, алтернативно за неоснователна.

Моля да приемете приложените към преписката доказателства.

По отношение на искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, само моля по въпрос № 2 по отношение на  разполагаемите парични средства вещото лице  да съобрази и обстоятелствата на издадени ревизионни актове за лицата, предоставили заеми, защото в самата преписка се съдържа ревизионен акт и доклад на З. А.Д., по който са установени обстоятелства относно тези години по отношение на неговите парични средства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Що се касае до възражението за недопустимост на жалбата поради просрочие, съдът намира, че за изясняване на обстоятелствата, касаещи съобщаването на Решение № 151/27.05.2014 г. на Директора на дирекция ОДОП, е необходимо да бъдат събрани допълнителни доказателства, включително и гласни такива, тъй като от начина, по който е оформено известие за доставяне, приложено на л. 11 от делото, не може да бъде направен категоричен извод относно обстоятелството дали лицето С.З.Д. живее в едно домакинство с В.А.Д., както и относно това в какво качество Д. е получила съобщението. Събирането на доказателства е необходимо за това, защото в известието за доставяне изобщо не е отбелязано съгласието на получателя да предаде съобщението на неговия адресат.

По тези съображения съдът намира, че следва да даде указания както на жалбоподателя, така и на ответника да ангажират доказателства, включително и гласни такива, относно връчването на решението, извършено с известие доставяне.

Следва да бъде уважено искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, като вещото лице, освен на поставените от адвокат Н. въпроси, следва да съобрази и уточнението, направено от юрисконсулт Д. в изразеното от нея становище по искането за допускане на експертиза.

Следва да бъде уважено искането за събиране на гласни доказателства, като до разпит в качеството на свидетели бъдат допуснати лицата, посечени от адвокат Н. при режим на довеждане – З. Д., С.Й., Й. Д. и Р.И..

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

УКАЗВА на страните необходимостта от ангажиране на доказателства, включително и гласни такива, относно качеството на лицето, на което е било извършено съобщаване на решението на Директора на дирекция ОДОП Бургас с известие за доставяне, намиращо се на л. 11 от делото, както и относно обстоятелството на кой адрес е било извършено връчването.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от адвокат Н. в писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание, при отчитане на уточнението, направено от юрисконсулт Д..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещо лице в размер на 700 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при невнасяне на депозита експертизата няма да бъде изготвена.

За вещо лице НАЗНАЧАВА М.Л..

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели при режим на довеждане лицата З. А.Д., С.С.Х., Й. В. Д. и Р.Н.И..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 13.05.2015 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: