ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 04.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На четвърти ноември                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2484 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:27 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ В.А.Д., редовно уведомен, се явява адвокат Н., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

С писмо вх. №8748/06.10.2015 г. процесуалният представител на ответника юрисконсулт Д. представя заверена справка от информационна система на НАП за подадена ГДД по  чл.41  от ЗОДФЛ за периода 01.01.2005г.- 31.12.2005г.; заверено копие на подадена ГДД по чл.41 от ЗОДФЛ за периода 01.01.2006г.- 31.12.2006г. и писмо от Директора на ТД на НАП Бургас, с което уведомява, че няма издадени ревизионни актове на Й.В.Д. за периода 01.01.2005г.-31.12.2006г., а има  издаден на лицето Ревизионен акт   №021300481/06.06.2013г., като ревизиран е периодът 01.01.2007г.- 31.12.2011г., касаещ   данък   върху   доходите   от   трудови   и   приравнени   на  тях правоотношения.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам доказателствени искания.

Да се приемат представените от ответника доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от юрисконсулт Д. документи под опис, находящ се на л. 697 от делото.

Предвид липсата на доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените с писмо вх.№8748/06.10.2015 г. от процесуалният представител на ответника юрисконсулт Д. заверена справка от информационна система на НАП за подадена годишна данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ за периода 01.01.2005г.-31.12.2005г.; заверено копие на подадена годишна данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ за периода 01.01.2006г.-31.12.2006г. и писмо изх. № 94-В.154#4/02.10.2015г., подписано от Директора на ТД на НАП Бургас.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Н.: Да се уважи жалбата. Ще представя писмени бележки.

Претендирам разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да не се уважава жалбата, да потвърдите ревизионния акт.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 20-дневен срок да представят в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: