ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,11.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На единадесети юни                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2480 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.П.В., редовно призована, не се явява лично, за нея се явява представител по пълномощие адвокат Н. Б. А., надлежно упълномощена в предходното съдебно заседание.

         Ответникът началник РДНСК Югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

         Заинтересованата страна С.С.Р., редовно призован, се явява лично.

         Заинтересованата страна Д.П.П., редовно призован, се явява лично.

         Явяват се вещите лица К.Г.Ж. и С.Б..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че е постъпило експертното заключение по допуснатата съдебно-графологична експертиза на 10.5.2013г., а по допуснатата съдебно-техническа експертиза - на 03.06.2013г. Двете заключения са в законовия 7-дневен срок по ГПК и няма пречка да бъдат изслушани в днешното съдебно заседание вещите лица, които са ги изготвили.

Освен това ДОКЛАДВА, че по делото, във връзка с разпореждане на съда, от Община Бургас е постъпил оригинал на съобщението, както и заверено копие на същото, от преписката на ТД „Зора”, относно извършена промяна по време на строителство на разрешение за строеж №5/31.01.2003г., копие от което се намираше на л.31 от делото.

 

Съдът пристъпва към разпит на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността му както следва:

С.Г.Б., 62 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Представила съм експертно заключение, което поддържам.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Централното стълбище към сградата, преди преработката било ли е свързано конструктивно, преди реконструкцията?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Говорите за вътрешното стълбище ли?

АДВОКАТ А. – Външното – говоря за подхода към сградата.

Въпросът ми е, защото видях конструктивните чертежи в кметството. Плочата, всъщност на която е стъпвало стълбището на офиса, която е плочата пред входа на сградата е било свързана със сградата?

Въпросът ми е, а сега има ли връзка с конструкцията на сградата?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Това стълбище не е предмет на делото. Не съм обърнала внимание на това стълбище.

Би трябвало да е конструктивно свързано, защото тази плоча, където се вижда на снимката с вратата към входа на сградата, стълбищните ръбове стъпват на тази плоча, а тази плоча би трябвало да пренесе товара някъде, като правило на гредите.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – В коя част на конструкцията?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Колоните, които подпират това стълбище и носят част от товар. Колоните, които се виждат отпред.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Стълбището дали е конструктивен елемент?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Това са плочи, греди, колони, това е носещия скелет - гредите и колоните. Самото стълбище е конструктивен елемент, но не носеща част. Стълбището някой го носи.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Общото тегло на преработения обект увеличава ли се?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Намаля се.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Цитирате становището на К. И., в т.3 от това становище е написано че тонажа се увеличава с 14 тона?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – За да съм съгласна, трябва да направя изчисления, след като офиса е станал апартамент.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Как сте отговорил на този въпрос?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – След прегледа на всички документи, съм извършила проверка и съм изразила становището си.

Първо съм имала предвид това, че от офис става апартамент, имам предвид натоварванията в единия и в другия случай, сравнила съм с конструктивните становища, които са представени по делото, особено това на инж. К. И., който е конструктор и на сградата и е направил всички изчисления. По тази причина почивам на неговото становище.

Имам предвид намаляване на товари от самите тухлени зидове, в конструктивното становище съм цитирала конструктора, където натоварването е не повече от 5% и е в рамките на допустимото.

От зидовете се намалява и е в рамките на допустимото. Говоря за вертикалното натоварване. В една сграда има вертикални и хоризонтални носещи елементи - вертикални от скелето на сградата, а хоризонталните от шайбите, противоземетръсни, сеизмични конструктивни елементи.

В случая вертикалните натоварвания намаляват, т.е. върху скелета на сградата, даже и това, че стълбището го няма, товари скелета на сградата и намаля натоварването. Не са засегнати носещи конструктивни елементи, съгласно конструктора.

За да се отговори на този въпроси трябва да се направят пълни статистически изчисления, по програмен продукт, статистически изчисления на цялата сграда, има ги в кметството.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – При изготвянето на отговора запознахте ли се с тези статистически изселвания?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Да, но виждам 200 страници цифри, то е програмен продукт и в крайна сметка се смята конструкцията на сградата, сечение на армировка, начин на армиране на колони, греди. Това е дълъг процес и няма как да стане с едно поглеждане на статистическо изчисление.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Стълбището са общи части по принцип. Стълбищата включват ли се в застроената площ?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Ако стълбището е вътре в сградата, е обща част. Ако е от вън, външно каквото е в случая, то не участва в застроената площ на сградата и в разпределението на общите части. Води се като подобрение към офиса. Затова в суперфикцията е записана отделно площта на сградата, отделно площта на външното стълбище.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – След извършената преработка има ли промяна в ценообразуването.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Във втория нотариален акт е записано, че има обяснителни записки на Т. Ч., когато има преработка се прави обяснителна записка с промените на общите части и квадратурата на съответния обект, като тия площи участват в новия документ, новия нотариален акт и би следвало да има. Това не е цялостна преработка на сградата, а само на конкретния обект.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – В какво съотношение се променят общите части на сградата вследствие на преработката?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Обяснила съм в заключението си как става пресмятането на общи части. Стойността на обекта, стойността на избено помещение, като квадратурите на обекта, в зависимо от това какъв е обекта са различни, и се прилагат коефициенти. За офиса се прилага коефициент за височина, като за жилище се прилагат повече коефициенти. Направих си труда съвсем грубо да сметна и излезе, че общите части за апартамента се увеличават с 0,13 кв.м., този който е бил офис, тъй като общата РЗП е 1916 кв.м., т.е. в процентно съотношение се пада 0,007%. Това е увеличаване на общите части принадлежащи на самия апартамент, който е бил офис. След като на този апартамент е 0,007%, погледнато към общата застроена площ на общите части в сградата, след като има паркоместа, 4 магазина, 18 апартамента, това показва, че минимално ще бъде намалението на идеалните части на другите апартаменти. След като тук има малко намаление, затова съм приела, че няма разлика в полагаемите се общи части за останалите части, в т.ч. и за жалбоподателя, тъй като действителната разлика в общите части, която се получава, т.е. това, с което се намалява, е съвсем незначителна.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Когато отговаряхте на този въпрос, запознахте ли се с първоначалното ценообразуване на обекта.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Ценообразуването не съм виждала. Сама съм направила ценообразуването, не цялостно на цялата сграда, а съм си направила труда за този апартамент, каква е разликата, прилагайки коефициентите, чертежите, виждам каква е квадратурата, виждам нотариалния акт и направих извода, че има такава обяснителна записка и е цитирана в нотариалния акт и по обратен ред съм тръгнала какво би било, как биха се завишили общите части на този апартамент и съответно да преценя, колко биха се намалили на другите.

АДВОКАТ А. – Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ К. Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р. – Нямам въпроси.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П. – Нямам въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозити

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ А. – Оспорвам експертизата. Считам, че вещото лице при отговор на първия основен въпрос не е ползвало необходимите документи и информация, за да отговори адекватно на поставения въпрос, поради което считам, че така формулиран отговор на първия въпрос е необективен. В тази връзка ще представя нови писмени доказателства, с които се сдобих от Община Бургас – констативен протокол от ТД „Зора” и две становища от специалисти, във връзка с това, което се случи напоследък.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Моля да ми дадете възможност, в най-кратък срок да се запозная с представените доказателства.

 

Съдът пристъпва към разпит на другото вещо лице по допуснатата съдебно-графологична експертиза.

К.Ж.Г., 76г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Представил съм експертно заключение, което поддържам.

АДВОКАТ А. – Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Нямам въпроси.

ВЪПРОС на СЪДА – Подписа, който е тук в преписката, на копието от скицата, който се оспорва, видяхте ли го в оригинал?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Гледал съм го в оригинал.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р. – Нямам въпроси.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П. – Нямам въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, в размер равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ А. – Водим за разпит допуснатия свидетел.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Ние също водим свидетел. Искам да отбележа, че свидетеля на жалбоподателя беше в залата докато се изслушваха вещите лица.

Нашият свидетел е бивша служителка на Кметство „Зора”, която е замествала служителката по времето, когато е съставен разписния лист.

АДВОКАТ А. – Свидетелят беше в залата в началото на разпита на в.л. С.Б., после излезе.

 

Съдът пристъпва към събиране на допуснати гласни доказателствени средства.

Въведе в залата свидетеля Д. К..

Сне самоличността на свидетеля:

Д. Савов К., 63г., неосъждан, без дела и родства със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

АДВОКАТ А. – Моля да предявите на свидетеля съобщението.

 

Съдът предявява на свидетеля съобщението на л. 97 от делото.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Под вашето име подписа ваш ли е?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Намерих си името, подписа е мой, това „Не възразявам” съм го написал аз, то се намира под трите ми имена. Имаше ми трите ми имена. Р. го донесе съобщението пред къщи, не виждам нещо лошо, Сашо също беше с мен, това аз съм господин никой в това производство.

ВЪПРОС на СЪДА – Имаше ли зачерквания.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Не си спомням. Аз не съм собственик на земя, нито съм инвеститор.

ВЪПРОС на СЪДА – Да помните дали е било забелено?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Не помня, подписа е мой, никога не съм ходил, мисля, че на ул.Батак, в районното техническо бюро, Р. ги носеше в къщи.

ВЪПРОС на СЪДА – Казахте, че нямате отношение към този строеж, защо подписахте съобщението?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Подписах се, защото става въпрос за някакво съобщаване.

Аз имах апартамент там, който го продадох, но според мен не съм от тези, от които трябва да се иска съгласие. Собственици бяха В.В. и Георги Бончовски.

Да имах имот в тази сграда, продадох го към 2008г. Не мога да си спомня точно, но някъде към 2008г.

АДВОКАТ А. – Моля да предявите на свидетеля подписа на чертежа.

Съдът предяви на свидетеля копие от чертеж находящ се на л.38 от делото. На гърба има пет подписа, под които са посочени имената на подписалите се. Под № 4 е записано Д.К. и над името има нечетлив подпис, за който свидетеля заяви, че не се е подписал.

         ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Подписа не е мой.

 

Съдът предяви, схемата на л. 39 от делото. На гърба има пет подписа с пет имена. Под № 4 е името Д.К. за подписа положен над името, свидетеля заяви и посочи, че не се подписва въобще по този начин.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – И този подписа не е мой. Аз не се подписвам така.

 

АДВОКАТ А. – Нямам повече въпроси. Моля, свидетелят да остане в залата, ако възникне нужда от очна ставка след разпита на свидетеля воден от ответника.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Нямам въпроси.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р. – Нямам въпроси.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П. – Нямам въпроси.

 

Съдът освободи свидетеля, който остана в залата. 

        

Съдът въведе в залата свидетеля С. Хр. В..

Пристъпи към разпит на свидетелката.

Сне самоличността й, както следва:

С.Х. В., 67 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелката обеща да говори истината.

Разпитана каза:

        

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ К. – Да ми кажете последните 5 - 10 години, къде сте работила?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ В. – В ТД „Зора” работих, към Община Бургас. Пенсионирах се през 2004г., но след това през лятото замествах.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ К. – Викали ли са ви да замествате в кметство „Зора”?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ В. – Да. Доста съм замествала.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Моля съда да предяви съобщението на свидетелката.

Съдът предявява на свидетелката съобщението на л. 97 от делото и тя посочи, че подписа под съобщението срещу връчил съобщението е неин.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ В. – Лично аз съм го предявявала и лично пред мен са се разписали.

Преди да се одобри проекта, архитекта иска да се разпише. Те знаят, че се иска преустройство на проекта.

Горе под съобщението надписа, който е написан на бланката с печатен шрифт, аз съм го задраскала, защото бланката е за друго нещо и затова. Аз съм ги писала тези неща. Не мога да помня кога съм задраскала това.

Горе под наименованието „съобщение”, корекциите, които описах съм извършила преди лицата да се подпишат.

Аз съм попълнила съобщението, където са написани трите имена на лицата, които са описани там, останалите изявления „не възразявам” не съм го писала аз.

ВЪПРОС на СЪДА – Вие ли го предявявате за подпис, вие ли давате на тези лица, на всички лица да се подписват?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ В. – Да, на всички лица.

ВЪПРОС на СЪДА – В залата присъства ли лице, което да е идвало при вас да се подписва на списъка?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ В. – Може би онзи господин адвоката, но не съм сигурна, беше идвал и по-рано при мен. (св.Д.К. е адвокат)

Всички са разписани пред мен, аз не съм давала някой да носи съобщенията. Подписват се пред мен, ако случайно някой ми казва, че е болен, аз съм ходил при него. Не съм си позволявала такова нещо, аз съм ходила на място.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Нямам въпроси.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – На коя дата това съобщение го подписахте при вас? Помните ли кога се е случило?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ В. – Не, не помня кога е било, и годината не помня. То, когато се издаде строителното разрешение се прави, не помня, по записаното бих могла да съдя кога е било.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Заличаването с коректор вие ли сте правили?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ В. – Заличаването с коректор? Не знам дали съм го правила аз. Не помня.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Как извикахте тези лица, за да полагат подпис?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ В. – Когато се издаде строителното разрешение обикновено е заинтересована фирмата, предполагам, че те са казали на собствениците и те идват да се разпишат. Те са заинтересовани да става по бързо.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Откъде сте черпили имената на собствениците?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ В. – По скицата за проектиране, собствениците ги има и регистри в общината, за собствениците, които не са пълни, но има и регистри.

Собствениците на имота, на който е издадено строително разрешение, първото строително разрешение, не съм го издавала.

АДВОКАТ А. – Разполагаме със съобщението в оригинал и това, което е с изписана дата. Моля да предявите съобщението в оригинал и другото съобщение- копие.

 

Съдът предявява на свидетелката оригинала на съобщението на л.97 и копието от съобщението на л.31 от делото.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ В. – Това не съм го писала аз, но подписа е моя.

 

Съдът - При сравнение между копието от съобщението на л.31 и оригинала на съобщението на л.97 се установява, че под подписа връчил съобщението, за който свидетелката заяви, че е нейния подпис, е написана датата 07.08.2007г. и „С.В.”. За датата и името посочени под подписа свидетелката заяви, че не ги е писала тя.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Предоставяли ли сте бланка на посоченото съобщение на С.Р. .

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ В. – Никога не съм правила такова нещо.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р. – Нямам въпроси.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П. – Нямам въпроси.

Съдът освободи свидетеля.

АДВОКАТ А. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р. – Нямам искания по доказателствата.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П. – Нямам искания по доказателствата.

 

Съдът предостави на процесуалния представител на ответника представените от адвокат А. в днешното съдебно заседание писмени доказателства, за да се запознае и да вземе отношение по тях.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Оспорвам така представените писмени доказателства със следните аргументи:

По отношение на протокола, съставен от служители на ТД „Зора”, същите не представляват комисия по реда на чл.195 от ЗУТ, която със заповед на кмета е определена да обследва състояние на сгради, в т.ч. лоши конструктивни промени или други такива.

По отношение на становищата от правоспособни инженер-конструктори. Същите са частни писмени доказателства. За установяване лошо състояние на сграда или част от сграда е необходимо да бъдат събрани и представени други писмени доказателства, събрани по надлежния ред.

И на последно място считам същите за неотносими, тъй като това не доказва причинно-следствена връзка между извършеното преустройство и влошеното състояние на сградата.

РЕПЛИКА на АДВОКАТ А. – От така представените писмени доказателства се вижда и причинно-следствената връзка, която премахва рамото на основното стълбище към сградата, това крепящо рамо, и се е получил този разлом, който е обективиран в жалбата. Живущите влизат по това стълбище.

 

Съдът уведомява старите, че с крайния съдебен акт ще обсъди представените писмени доказателства и ще оцени тяхната доказателствена стойност, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, а именно: констативен протокол от 07.06.2013г. и два броя становища. 

ПРИЕМА като доказателство по делото представените - оригинал и заверено копие от съобщение.

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

АДВОКАТ А. – Уважаема госпожо съдия, от името на доверителката ми моля да уважите предявената жалба.

Моля да ни присъдите разноски и да ми предоставите възможност за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да оставите в сила заповедта на началника на РДНСК ЮИР Бургас.

Моля да ми предоставите възможност за представяне на писмени бележки, както и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р. – По отношение на това стълбище, то не се носи от тези две колони, то се носи от две конзолни греди, които излизат от основното стълбище така, че и по въпроса дали има конструктивно изменение, искам да кажа, че когато е отлято стълбището между партера и първи жилищен етаж, има конструктивна връзка с железа (арматура) 14 и 16, за да поемат стълбищните рамена.

По отношение на това, от къде се черпи информация за имената на собствениците, искам да поясня, че става въпрос за разработка по време на строителство, има издадени скици, суперфикция, там са уточнени имената на собственици с ЕГН, взима суперфикцията и написва имената на хората.

И още нещо по отношение на адвокат К., че съм взел този лист, и съм го дал на адвоката. Освен кантората му, не знам къде живее и не съм му носил такъв документа. Такова нещо няма.

Моля да остане в сила заповедта за преработка, извършено по всички правила на закона.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П. – Също искам да подкрепя това, което той каза (посочва Р.). И по въпроса за конструктивна връзка има колони и носещите греди са изпълнени.

Второто, в непосредствена близост до стълбището имаше трафопост на Общината ли беше, или на Енергото, което не позволява довършителни работи на стълбището, потичаше вода, нямаше как да се праработи и да не се получи това пропадане и отделяне на тази колона. Преди месец и половина – два, стана нарушение на тази сграда .

Другото, при разпита на свидетеля К., видях г-н А. Х. как му казва това, което трябва да каже, това което трябва да каже е, че С.Р. е донесъл списъка, а при разпита на свидетелката се каза, че няма такова нещо.

По повод на обжалваната заповед .

Аз искам да си вляза в къщата, казвам ви го. Моля да отхвърлите жалбата. Считам, че е неоснователна. Кой нормален човек няма да иска да си въведе обекта в експлоатация.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 9 дни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: