РЕШЕНИЕ

 

№898                              дата 10 май 2018 год.                 град Бургас

 

В  ИМЕТО  НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 30 април 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                                                  Съдия:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА                            

Секретар: К.Л.

Прокурор: …………………….

 

разгледа адм. дело № 247 по описа за 2018 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.72, ал.4 от ЗМВР.

            Образувано е по жалба на Б.Е.С. *** против Заповед за задържане на лице рег. № 431зз-16/10.01.2018г., издадена на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР от полицейски орган на длъжност ОР при Първо РУ Бургас.

            Жалбоподателят С. оспорва издадената заповед като възразява, че изложените в нея мотиви са изключително неясни, което го затруднява да разбере какво е налагало задържането му от органите на МВР. Счита също така за неуместно посочването му като извършител на престъпление, за което дори не е бил привлечен като обвиняем. Възразява също така, че твърдението, че е извършител на престъпление, не е било подкрепено с никакви данни към момента на задържането му. Иска се  отмяна на заповедта.  

            В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не се представлява. 

            Ответникът, издал процесната заповед – полицейски орган на длъжност ОР при Първо РУ Бургас, също не изпраща представител. 

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

            Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на издадения административен акт и депозирана в законовия срок. 

            Разгледана по същество е основателна.

Установява се по делото, че на 10.01.2018г., в гр.Бургас, в 11,30 часа, жалбоподателят С. е задържан за срок до 24 часа със Заповед за задържане № 431зз-16/10.01.2018г., издадена на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР от полицейски орган на длъжност ОР при Първо РУ Бургас. Заповедта е издадена на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, като е посочено, че лицето е извършител на престъпление по чл.195 от НК – противозаконно отнемане на чужди движими вещи, с цел присвояването им. Посочено е, че задържането е във връзка с ДП № 431 ЗМ-16/18 по описа на Първо РУ ОДМВР Бургас. Извършен е полицейски обиск, за което е съставен протокол. Попълнени са съответните декларации при задържането. С разпореждане съдът изиска от административния орган да уточни дали това е цялата административна преписка по издаване на процесната заповед, както и да представи и докладни записки или други документи, съставени за случая. По делото не постъпиха допълнителни доказателства.

Заповедта за задържане е незаконосъобразна.

Задържането по реда на чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР за срок не по-дълъг от 24 часа, по своята правна същност представлява принудителна административна мярка по смисъла на чл.22 от ЗАНН, която има за цел чрез задържане на лицето да се предотврати възможността то да извърши престъпление, да продължи да извършва престъпление или да се укрие. Посочената разпоредба предполага наличието на данни, от които да може да се направи основателно предположение, че конкретно лице е съпричастно към извършването на престъпление.  В случая съдът не констатира такива данни да са били налице. Напълно неясно остава въз основа на какви обстоятелства административният орган е преценил, че жалбоподателят е извършител на престъпление по чл.195 от НК или поне да е съпричастен към такова. От така съставената административна преписка не може да се направи никакъв обоснован извод относно възникналата необходимост от задържането на лицето. Има позоваване на висящо досъдебно производство без никаква яснота относно неговия характер. В този смисъл съдът приема, че задържането е било осъществено без наличието на материалните предпоставки на нормата на чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, на която се е позовал полицейският орган, тъй като по делото не се доказва наличието на данни за възможно престъпление, към което жалбоподателят да е съпричастен и за чието установяване, извършване на проверка и разследване да е било  необходимо неговото задържане, каквато всъщност е целта на мярката за задържане и в този смисъл фактическото основание за задържането остава изцяло недоказано, респ. заповедта е лишена от мотиви, както и е издадена в несъответствие с целта на закона. Това налага нейната отмяна като незаконосъобразна.

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд,

 

РЕШИ:

 

            ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице рег. № 431зз-16/10.01.2018г., издадена  от полицейски орган на длъжност ОР при Първо РУ Бургас.

 

 

            Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                     СЪДИЯ: