ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми  март                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 247 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:31 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ М.И.В. и Г.  К.М., редовно призовани, се явяват лично.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт К., с пълномощно от днес.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Община Бургас и директор на Дирекция“Строителство“ при Община Бургас, редовно призовани, се явява юрисконсулт Иван А., с пълномощно от днес.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Областен управител на област Бургас, редовно призована се явява старши  юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Считам, че има процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, доколкото не са конституирани и не са призовани по делото всички собственици на самостоятелни обекти в бл.3 и бл.3а в ж.к.Изгрев, гр.Бургас. Видно от отменителното определение на Административен съд Бургас, пряко заинтересовани от строителното разрешение са и собствениците на самостоятелни обекти в бл.3а, които считам че следва да бъдат конституирани като заинтересовани страни в настоящото производство.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, тъй като считам, че всички страни по делото са надлежно конституирани. Поддържам становището ни, което е приложено по делото за представяне на списък на заинтересованите лица

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема г-жо председател, с оглед процесуална икономия, се придържам към становището на ответната страна и считам, че следва да бъде даден ход на делото.

 

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ И.: Считам, че следва да бъде даден ход на делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Присъединявам се към становището на жалбоподателя М..

 

Съдът след като съобрази нормата на чл. 149, ал.2, т.1 от ЗУТ и съобрази представеното по делото определение № 2131/15.12.2016г. постановено по адм.д.№ 288/2016г. по описа на Административен съд Бургас, счита че като заинтересовани страни в производството по делото следва да бъдат конституирани собствениците на апартаментите  и носители на ограничени вещни права в блок 3 и блок 3а в ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас,поради което и на основание чл.154, ал.1 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание, да представи списък на заинтересованите лица, в който да са включени собствениците на недвижими имоти и носителите на ограничени вещни права в блок 3 и 3а на жк.“Изгрев“, гр.Бургас, в който списък следва да бъдат посечени и адресите им за призоваване.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля, да имате предвид, че при нас няма данни и не можем да ползваме имотния регистър към Кадастралната карта, независимо че сме в едно министерство. Става въпрос за различни служби и получаването на услуги от АГКК- Бургас е свързано със заплащане на такси, което като администрация ни е невъзможно.

 

Съдът с оглед така изразеното становище от процесуалния представител на ответника, счита че следва да бъде задължена СГГК- Бургас в 7-дневен срок от уведомяването да представи списък с адреси за призоваване на отразените в Кадастралната карта към Кадастралния регистър на гр.Бургас собственици на недвижими имоти и носители на вещни прави в бл.3 и бл.3а в жк.“Изгрев“, гр.Бургас.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖВА СГКК-Бургас в 7-дневен срок от уведомяването да представи списък с адреси за призоваване на отразените в Кадастралната карта към Кадастралния регистър на гр.Бургас, собственици на недвижими имоти и носители на ограничени вещни прави в бл.3 и бл.3а в жк.“Изгрев“, гр.Бургас.

Съдът с оглед на обстоятелството че по делото не са конституирани всички заинтересовани страни, намира че са налице процесуални за даване ход на делото, поради

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.05.2017г. от 11.00ч., за която дата и час страните редовно призовани за днешното съдебно да се считат за редовно уведомени.

 

Делото да се ДОКЛАДВА в закрито заседание, след представяне на списъка от АГКК-Бургас.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,52часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: