РЕШЕНИЕ

 

№………….                      дата 15 май 2009 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 16 април 2009 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                   2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 247 по описа за 2009 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по касационна жалба на РДНСК - Бургас против Решение № 9/28.01.2009 год., постановено по НАХ дело № 374/08 год. по описа на Районен съд – Царево, с което е отменено НП № БС-14/25.08.2008 год., издадено от началник на РДНСК - Бургас, с което на К.Г.Ч. ***, на основание чл.232, ал.2 от ЗУТ е наложено административно наказание “глоба” в размер на 7000 лв., за нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ.

Касаторът счита решението за незаконосъобразно, като постановено при нарушение на материалния закон, в несъответствие с целта на закона и несъобразено с фактическата обстановка. Излага подробни доводи от фактическа страна, позовава се и на специалната разпоредба на чл.239, ал.2 от ЗУТ досежно сроковете за образуване на административнонаказателно производство за нарушения по този закон, както и началният момент от който следва да се брои срокът за образуването му. 

В съдебно заседание касаторът се представлява от юрисконсулт, който поддържа подадената жалба.

Ответникът се явява лично, като депозира писмено становище, с което оспорва жалбата като неоснователна.  

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище да бъде отменено решението на Районния съд, като незаконосъобразно.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

         Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

         Постановеното съдебно решение е валидно, допустимо и постановено съобразно нормите на процесуалния и материалния закон и е правилно като краен резултат, но на различни от посочените в него основания.

На основание събраните по делото доказателства Царевският районен съд е приел за установено, че строежът действително е извършен от санкционираното лице Ч., в качеството му на възложител и изпълнител. При извършена проверка е било констатирано, че строежът се изпълнява без необходимите строителни книжа, като при тези фактически констатации и на основание съставения АУАН, началника на РДНСК – Бургас издал оспореното наказателно постановление за нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ и приложил санкционната норма на чл.232, ал.2 от ЗУТ. Решаващият съд отменил наказателното постановление на процесуално основание, като е приложил нормата на чл.34, ал.1 от ЗАНН и е приел, че е изтекъл срокът за образуване на административнонаказателно производство, изхождайки от данните по делото, че строежът е осъществен най-късно до 2000 год. Макар че е отменил наказателното постановление на процесуално основание, съдът е изложил и мотиви по съществото на спора относно правнозначимите факти, като в правните си доводи е анализирал обстоятелството, че е налице строеж по смисъла на ЗУТ и е дал квалификация на строежа като “незаконен”, поради това, че е построен в отклонение от одобрените проекти.

За да бъде приложена санкционната норма на чл.232, ал.2 от ЗУТ, на която се е позовал административнонаказващият орган, необходимо е процесният строеж да бъде признат за незаконен по предвидения за това ред, в рамките на нарочно административно производство, при което с влязъл в сила административен акт да се констатира някое от основанията по смисъла на чл.225, ал.2 от ЗУТ, изпълващи хипотеза на незаконен строеж. Този материалноправен въпрос не може да бъде предмет на анализ в рамките на настоящото производство не само поради характера на този род дела – административнонаказателен, но и поради естеството на спора. За да се прецени съставомерността на административното нарушение, необходимо е към момента на извършването му да е налице влязъл в сила административен акт, установяващ незаконността на изградения строеж. Съставените констативни актове нямат силата и статут на актове, които да квалифицират строежа като “незаконен”. Противното би означавало в рамките на административнонаказателен процес косвено и инцидентно да се установява незаконен строеж, без да се спазва регламентираната в ЗУТ процедура.  

Решението на Царевския районен съд, като краен резултат, следва да бъде оставено в сила, на основание горните мотиви.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.221, ал.2, предл. 1-во, Бургаският административен съд

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 9/28.01.2009 год., постановено по НАХ дело № 374/08 год. по описа на Районен съд – Царево.

 

Решението е окончателно.

 

 

                                                                      

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………...…...

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1…………………..

 

                                                                                       2…………………..