ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 11.12.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На единадесети декември                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2475 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 9,00 часа се явиха:

За жалбоподателя С.С.З. - редовно уведомена, се явява адв. К. с представено по делото пълномощно.

За ответника Община Несебър - редовно уведомен, представител не се явява.

За заинтересованата страна „Национална електрическа компания” ЕАД – Предприятие „Трафоелектроинвест” – гр. София - редовно уведомена, представител не се явява.

Явява се вещото лице инж. С.И..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение от вещото лице с вх.№ 10139/03.12.2013 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило становище от процесуалния представител на заинтересованата страна „Национална Електрическа Компания” ЕАД – Предприятие „Трафоелектроинвест” - гр. София, в което заявява, че е възпрепятствана да се яви в днешното съдебно заседание. Моли да бъде даден ход на делото и възразява срещу заключението по съдебно-оценъчната експертиза. Излага подробни съображения.

 

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. К.: Правим уточнение, че жалбата ни е насочена против Решение № 9/08.10.2012 г. на Комисията по чл.210 ЗУТ. 

Да се изслуша вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

Инж. С.Ж.И. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК.

Вещото лице обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Адв. К.: Защо според Вас оценката се отличава коренно от тази изработена в комисията?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Оценката първо е просрочена. Актуализирането на оценката е със срок един ден сред решението на комисията. Считам, че не са използвани коректно пазарни аналози.

В заключението на експертната оценка на стр. 5 – /л. 199 от делото/, е допусната техническа грешка: вместо „поземлен имот 39164.13.309” - следва да се чете „поземлен имот 39164.13.310”.

 

Адв. К.: Нямам други въпроси към вещото лице.Да се приеме заключението на вещото лице. Нямам други доказателствени искания. Моля да приемете списък с разноските. Де се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 600.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 600.00 лева на 11.12.2013 г./

 

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на делото по същество.

 

 

 

Адв. К.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да отмените Решение № 9/08.10.2012 г. на Община Несебър за приети експертни оценки за определяне на справедлива пазарна стойност на обезщетенията за имоти като незаконосъобразно. Алтернативно, моля, решението да бъде изменено, като се съобразите с експертната оценка по приетата съдебно оценъчна експертиза, тъй като разликата в обезщетението е почти в двоен размер от това, което е определила Комисията по чл. 210 от ЗУТ в Община Несебър. Считам, че това е  справедливата оценка.

Моля, за присъждане на разноските по представения списък.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: