ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 08.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На осми юли                                              две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2475 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 14:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА С.С.З., редовно уведомена, се представлява от адвокат Н.К., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Община Несебър, редовно уведомена, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Национална електрическа компания” АД – Предприятие „Трафоелектроинвест” Пловдив, редовно уведомена, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

Явява се вещото лице Л.П..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилото от процесуалния представител на Община Несебър писмо, придружено с писмени документи по опис в същото, във връзка с разпореждането на съда от предходно съдебно заседание.

АДВОКАТ К.: Моля да приемете представените документи от ответника.

Поддържам искането за експертиза. Правя уточнение на поставения от нас въпрос във връзка с изготвянето на оценка от вещото лице, че същата следва да бъде извършена към датата на издаване на решението от Община Несебър, а именно 08.10.2012 г.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: За днешно съдебно заседание не съм изготвила експертиза поради следните причини: На 02.07.2013 г. бях уведомена от деловодството на съда, че поисканите с мое писмо документи са пристигнали и на 04.07.2013 г. се запознах с тези предоставени документи. Установявам, че  отново е приложен ПУП, който се съдържа в делото, но е пристигнал регистър на имотите, който регистър посочва засегнатите сервитути за всеки един поземлен имот, който бих могла да ползвам. Не е представено удостоверение за характеристиките на земите като земеделски. Не е предоставен или не е уточнен срокът на този сервитут. Не са предоставени данни за техническите показатели на застрояване в местността, където се намират процесните имоти и в тази връзка има изразено становище на арх. Пинков за имоти, находящите се в местността „Драката”. В жалбата, която е входирана до Административен съд Бургас, процесните имоти са идентифицирани като находящи се в местността „Драката”, а в регистъра на засегнатите имоти процесните имоти са посочени в местността „Гюргенлика”. И тук установявам противоречие, за което няма приложен документ за идентичност. Последното ми искане в писмото към коя дата да бъде изготвена оценката, в момента на заседанието и в писмото на юрисконсулт М., е записано, че пазарната стойност следва да бъде установена към датата на издаване на оспорения административната акт по делото – Решение № 9, което в момента се потвърждава и от другата страна.

АДВОКАТ К.: Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

Моля да задължите Община Несебър да представи съответните документи на вещото лице.

 

СЪДЪТ констатира, че исканите документи следва да бъдат предоставени от друга институция с оглед твърдението на ответника в последно постъпилото по делото писмо, че документите, касаещи земеделски земи се съхраняват в Служба по геодезия, картография и кадастър. Намира, че следва да снабди вещото лице с удостоверение, с което да му бъде предоставена възможност да извърши проверка и да отговори на поставените въпроси след справка на необходимите му документи в Службата по геодезия, картография и кадастър Бургас, с изключение на соченото обстоятелство – неуточнен срок на сервитут, което вещото лице следва да съобрази с всички налични данни и приложимата нормативна уредба.

При липса на данни в Службата по геодезия, картография и кадастър за пълен отговор на всички поставени към вещото лице въпроси относно определяне пазарната цена, същото да използва офертни такива за региона.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото допълнително представените от ответника писмени документи, съгласно опис, съдържащ се на л.146 от материалите по делото.

ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение на вещото лице, което да му послужи пред Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас за осигуряване на достъп и проверка на намиращите се при този административен орган документи и информация, необходими за изготвяне на заключението от вещото лице по допусната по делото съдебна експертиза.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 21.10.2013 г. от 13:50 часа, за която дата и час страните и вещото лице - редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: