ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 15.01.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На петнадесети януари                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2474 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.39 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.К.Х., редовно уведомена, не се явява; представлява се от адв.Я. с представено пълномощно, находящо се на лист 6 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Специалист „Репатрация“ в ОП „Транспорт“ при ОБЩИНА БУРГАС – Р.М., редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Х. с представено пълномощно, находящо се на лист 48 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.К.Д.М..        

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-техническа експертиза е входирано в канцеларията на съда на 03.01.2018г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

         Инж.К.Д.М.  66 год., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представил ведно със скица и снимков материал към него, онагледяващи процесния участък и обясненията за ситуацията на района.

 

Адв.Я.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Юрисконсулт Х.: Отбелязано е в тази схема, че автомобилът е бил спрян частично на тротоара и частично на пътното платно.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При разпит в съдебно заседание се дава информация в гласните обяснения на свидетеля как точно е бил разположен автомобилът преди репатрирането му, като съдът на база заявленията на свидетеля е посочил със стрелка местото. На приложената скица Приложение № 15 съм отразил своеволно положението на процесния автомобил съобразно това как при огледа намерих паркирани други подобни автомобили към момента на огледа. Т.е. автомобилите бяха паркирани частично на тротоара и частично на платното, перпендикулярно на бл.78, както и перпендикулярно на оста на асфалтовата алея.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Кое от всички отбелязвания по Вашата скица съответства на мястото на паркирания автомобил, както го отбелязахме на схемата на лист 19 от делото. На схемата на лист 19 съдът постави „Х“ на мястото, както свидетелят посочи, че е паркиран автомобилът. Това местоположение на Вашата скица къде съответства?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На снимка № 6 на моето приложение–скица процесният автомобил съм отбелязал с „Х“ в зелен цвят, в правоъгълник съм изписал „Дачия“ и съм отбелязал, че местоположението се онагледява със снимка 6. В момента на огледа дори на мястото имаше автомобил „Дачия“. Затова обяснявам, че заварих паркирани автомобили на местото на процесния автомобил, перпендикулярно на блока и съответно на оста за движение по асфалтовата алея.

 В този участък няма пътна маркировка означаваща „синя зона“, а участъкът „синя зона“ е сигнализиран само с пътни знаци – табели. Отделно има и други знаци, но пред входа и изхода на тази зона.

Визирам на моята скица участъците, където има в син цвят върху настилката маркировка за синя зона. Добавка към заключението е, че на тези сини ивици отгоре е написано с бяла боя „синя зона“.

Мястото, където е бил паркиран автомобилът е в обхвата на целия район, който е отразен, че е синя зона. От ул.“Фердинандова“ подстъпът към процесния блок и от другата улица, на самия подстъп е означено на земята, че е синя зона, където на моята скица съм отбелязал в две кръгчета с номера 16 и 17, т.е. това е вътрешно пространство заключено между ул.“Фердинандова“ и бл.78. Няма стрелки докъде се разпростира действието на синята зона.

        

Юрисконсулт Х.: Представям комбинирана скица-извадка за уличната регулация на района.  

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В пространството, което коментираме, видно от сега представената скица-извадка, са налице поставени прекъснати линии в червен цвят и точки, което означава осеви линии на улична регулация. С червени линии по контура на блока и по дъната на имотите, които имат лице към ул.“Фердинандова“ са границата на тази вътрешна улица. Червените линии са края на уличната регулация, откъдето започват парцелите отредени за сградите и за блока.

Сините линии между червените и пунктираната осева, означават линии на бордюрите за тротоари, което означава, че процесният участък има такива, но това регулационно положение не отговаря на действителното на място.  Зад сградите нямаме изграден тротоар, а пред блока северно от бл.78 този тротоар е донякъде налице и се прекъсва от посочената от мен висока площадка.

 

Юрисконсулт Х.: В участъка, в който е бил спрял автомобила, има ли тротоар?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, има тротоар и той е посочен и на снимките и съответно в приложението.

 

Юрисконсулт Х.: Табелите за синя зона са под номера от две до пет, нали ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На моята скица-приложение с номера в сини щрихи 1, 2, 3, 4 и 5 са означени табелите за синя зона и съответно са посочени на приложените снимки – напр. Снимка позиция 1.

 

Юрисконсулт Х.: Нямам повече въпроси.

 

          Съдът,  като взе предвид изслушаното днес заключение по съдебно-техническата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице инж.К.М., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 200лв. изцяло от внесения депозит.

 

Адв.Я.: Нямам искания по доказателствата.

Юрисконсулт Х.: Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Х. комбинирана скица-извадка на действащ ПУП за процесния участък, както и постъпилите извънсъдебно от Община Бургас писмени доказателства описани в съпроводително писмо с вх.№ 11663/03.11.2017г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Я.: Моля да уважите изцяло жалбата, като отмените наложената ПАМ преместване на МПС. Считам, че от събраните доказателства безспорно се установиха фактите и обстоятелства твърдяни в жалбата, а именно налице е неяснота относно границите на синята зона и видно от приложената експертиза считам, че неясно е било определено къде точно е бил паркиран автомобилът, дали е в бил в синя зона. Това е така, защото означението на асфалта „синя зона“ не означава, че обхваща целият град, а би трябвало по-ясно да се обозначи докъде се простира това означение. Поставените знаци не могат категорично да установят дали автомобилът е бил поставен в синя зона, поради следните обстоятелства:

Под знака на позиция 1, че важи за целия паркинг, тук е мястото да уточним кое е паркинг, кое представлява паркинг в района. В заключението няма обозначени паркоместа в района.

Знакът на позиция 2 е със стрелки в двете посоки, но той е поставен на гърба на сградите, които са с лице към ул.“Фердинандова“, т.е. отнася се за частта от уличното платно, която е зад сградите.

Знакът на позиция 3 е с гръб към знака на позиция 4.

Т.е. оставяме с впечатление, че синята зоната е заключена между двата знака.

Знакът на позиция 5 - пише „важи за целия паркинг“, което отново поставя въпроса коя част от пространството е паркинг, още повече, че става въпрос за улица, както разбрахме от представената днес извадка на уличната регулация.

Поради което считам, че Община Бургас не е обозначила по ясен и категоричен начин коя част от това пространство между сградите и бл.78 и сградите разположени на ул.“Фердинандова“ е синя зона.

Както стана ясно от събраните свидетелски показания в предходното съдебно заседание, водачката на МПС дори е разговаряла с представител на общинската администрация да е убедена, че за паркирания там автомобил не е било необходимо да заплаща такса за синя зона. Тя е била добросъвестна по отношение задължението си да заплати престоя си в синя зона и това не е станало, но не по нейна вина.

Предвид изложеното, моля да отмените процесната ПАМ и да присъдите съдебно-деловодните разноските на доверителката ми.

 

Юрисконсулт Х.: Считам, че процесният автомобил е паркиран в нарушение на правилата за движение -  нарушение на чл.94, ал.3 от ЗДвП в зона, която е обозначена с пътни знаци В-28, които забраняват паркирането и при наличието на указателни табели за принудително преместване на нарушителите в обхвата на цялото междублоково пространство. Обстоятелството, че в преписката са приложени доказателства, според които деянието може да бъде отнесено към чл.21 от Наредбата за условия на безплатно паркиране на МПС на територията на Община Бургас не опровергава изводът за съставомерност на деянието в условията на първата хипотеза на чл.171, т.5 б.Б от ЗДвП, напротив, съставлява основание за приложимост на цитираната норма. В тази връзка моля за отхвърляне на жалбата като неоснователна и недоказана. ПАМ е наложена законосъобразно и моля да я потвърдите.

Претендираме юрисконсултско възнаграждение.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.01 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: