ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 23.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и трети октомври                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2474 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.21 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.К.Х., редовно уведомена, не се явява; представлява се от адв.С.Я. с представено пълномощно, находящо се на лист 6 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Специалист „Репатрация“ в ОП „Транспорт“ при ОБЩИНА БУРГАС – Р.М., редовно уведомен, не се явява; представлява се от юрисконсулт Х., представя днес пълномощно.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Не възразяваме да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Я.: Поддържам жалбата. Моля да отмените така наложената ПАМ.

Моля да приемете представените писмени доказателства.

Водим един свидетел и молим да се разпита в днешно съдебно заседание, както сме поискали в жалбата.

 

Юрисконсулт Х.: Оспорвам жалбата. Представили сме цялата административна преписка и моля да я приемете.

В днешно съдебно заседание представям препис-извлечение от Протокол № 11 от 26.06.2012г. на Общински съвет – Бургас. Видно по т.9 Общинският съвет е взел решение за определяне сумата, представляваща разходи за репатриране на неправилно паркирано МПС – 36лв. без ДДС за тази зона на Бургас - Зона 1.

Моля да не се допуска разпита на свидетеля, тъй като за фактите и обстоятелствата,  които искат да се докаже с показанията му, сме представили писмени доказателства – извлечение от протокола на Общинския съвет, заповед на кмета и схема, която е приложение към решението на Бургаския общински съвет – схема на паркоместата за синята зона на процесния участък и мисля, че не е спорно къде е било паркирано МПС-то и къде е наложена ПАМ.

 

         Адв.Я.: Доколкото в жалбата сме записали, че няма никакви данни относно това дали е наложена санкция „поставяне на скоби“ и кога е наложена, свидетелските показания ще установят това обстоятелство, че не е била поставена скоба преди репатриране или поне в необходимия период от време, за който е необходимо да бъде поставена скоба преди да бъде репатриран автомобила.

         Ние обжалваме репатрирането, защото не сме разбрали дали е била поставена скоба. Доколкото репатрирането на автомобил се налага при няколко варианта, единият от които е поставяне на скоба за неплащане на синя зона. Неплащането на синя зона е свързано с поставянето на скоба, а в случая автомобилът е репатриран.

 

Юрисконсулт Х.: Това е уредено в чл.21 от Наредбата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната принудителна административна мярка.

 

Съдът прикани пълномощниците на страните да посочат на представената схема на л.19 процесният участък, където е бил паркиран автомобила.

 

На приложената схема на лист 19 от делото пълномощниците на страните уточниха приблизително мястото, на което е бил разположен процесният автомобил, към което съдът постави стрелка.

 

Адв.Я.:  Свидетелят, който водим може много точно да го посочи.

 

Съдът счете за основателно искането на жалбоподателя да бъде разпитан в днешно съдебно заседание воденият от негова страна свидетел, доколкото посредством неговите свидетелски показания биха се установили правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит воденият в днешно съдебно заседание свидетел, чиято самоличност снема както следва:

 

З.З.Т.– 47г., български гражданин, семеен, неосъждан, без родство с жалбоподателя по делото; предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Разпит на свидетеля Т.:

На въпроси на адв.Я.:

Свидетелят Т.: С жалбоподателката К.Х. живеем на семейни начала. В периода около 14.08.2017г. бяхме в гр.Бургас. Гостувахме на майка ми, която е от Бургас и бяхме на гости с К., с нейната дъщеря и моят син, с нейния личен автомобил. Майка ми живее на ул.“Фердинандова“ № **. Това е блок. Тази година видяхме, че там има синя зона в този участък, около блока. Имаше служител на общината за синята зона и ние попитахме какви са границите на зоната, защото пред блока има указателна табела,  която е със знак, че зоната е  валидна в ляво и в дясно, т.е. стрелка, която сочи ляво и дясно, тя сочи каква е валидността на знака, за къде  се отнася. Това указателна табела за синя зона и това беше на паркинга. Попитахме в тази част, където има пресечна уличка, валидна ли е синята зона и служителят каза не. Беше ни обяснено, че валидността на указателната табела е за паркинга пред блока. Там беше разчертано за паркоместа. Но вляво и в дясно изрично попитах и служителят каза - не. Това са малки пресечки, като едната е някакво издадено парченце от уличка, а другото е малко парче, което се слива с друга улица зад блока. Определено това не е част от паркинга. Това не са паркоместа и в момента си паркират колите там и не е платена зона. Бяхме паркирали в една от тези чупки и колата беше там в продължение на три дни. Това бяха работни делнични дни.

 Адв. Я.: Може ли да се възприемат тези чупки като част от улица, която е различна от ул.“Фердинандова“?

 Свидетелят Т.: „Фердинандова“ е улицата, която е отпред. Това е уличка, която минава през „Фердинандова“, завива покрай блока и се влива в съседна улица. Никога не съм знаел да има име. До преди години се водеха дела за собственост за това място. Тя беше по-широка, но собствениците на местото заградиха.

Адв.Я.: На Вас служителят от общината посочи ли конкретно място, което не е синя зона?

Свидетелят Т.: Не, не ни е посочвал, но каза, че тук няма проблем да паркираме.

Адв.Я.: Конкретно на 14.08, в деня, в който беше репатриран автомобила, кога го паркирахте там, кога разбрахте, че е репатриран?

Свидетелят Т.: Сутринта късно отидохме на плаж с автомобила, прибрахме се и паркирахме на същото място дори още по-навън, към 16-16.30 часа. Имам спомен, че минах по-късно край колата и взех ролерите и не видях никакви скоби по колата.

Вечерта като се прибирахме колата я нямаше. Това се случи на четвъртия ден. Три дни колата си беше там. Излизали сме с нея и сме се връщали на същото място. На четвъртия ден колата я нямаше.

 

Юрисконсулт Х.: Къде точно беше паркиран автомобила, в междублоковото пространство ли?

 

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля схемата на лист 19 от делото.

 

На  схемата на лист 19 от делото, която съдът предостави на свидетеля Т., същият посочи блока, в който са били отседнали, върху което съдът сложи наименование „блок”. Свидетелят посочи точно мястото, на което е паркирал колата си, в който участък съдът постави знак „Х“.

 

Свидетелят Т.: На това място колите паркират обратно. На място не съм видял сини линии. Единствено видях двете места означени за инвалиди, които бяха по-видими. Имам предвид знака, който означава синята зона, който означава, че тук синята зона прекъсва.

Юрисконсулт Х.: В колко часа паркирахте колата преди да бъде репатрирана?

Свидетелят ТРИФОНОВ: Около 16 часа паркирахме, после излязохме и същата вечер, като се прибрахме видяхме, че я няма. Може би към 22 часа и малко по-късно. Беше тъмно вече. Когато отидохме да си я вземем, попитахме дали има снимки, защо я вдигнаха, а служителят отговори „Нищо не мога да кажа, вече всички си отидоха“. Беше вече тъмно.

 

Адв.Я.: Нямам повече въпроси към свидетеля. Няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт Х.: Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ към юрисконсулт Х.: Как се установява и в общината има ли ред, процедура,  която да остава някаква видима следа, че на даден автомобил е била поставена скоба, води ли се отчетност, има ли някакъв вид документация, която да се съхранява за тази дейност, от която да е видно точно кога е била поставена скобата?

Юрисконсулт Х.: Предполагам, че се отразява в регистър на отдела по автотранспорт.

По делото сме представили съобщение, на което е посочено, че е наложена скоба и дори е посочен час. Това е съобщението, което се поставя на автомобила, с отбелязан телефон, на който да се обади собственика. На съобщението е записан номера на автомобила, дата и час.

Адв.Я.: Вероятно това е съобщението, от което е видно, че скобата е била поставена, но не съм съгласна с посоченият в това съобщение час.

 

 

Съдът, като съобрази част от фактическите основания изложени в жалбата, видно от които жалбоподателят оспорва наличието на положена пътна сигнализация и в частност положени сини линии, които да очертават процесния участък като такъв, попадащ в обхвата на синята зона и твърдението, че мястото, на което е бил паркиран процесният автомобил няма видими следи от поставянето на такава пътна настилка, респективно, мястото е представлявало такова обрасло с трева и храсти, съдът намира, че следва това твърдение да бъде изяснено с допълнителни доказателства и в частност с назначаване на съдебно-техническа експертиза, която да установи на място състоянието на процесния участък, който беше достатъчно индивидуализиран в днешно съдебно заседание, поради което и на основание чл. 171, ал.1, изречение второ от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства, след като вземе предвид изложението на свидетеля разпитан в днешно съдебно заседание относно точното разположение на автомобила, където е бил паркиран и на което място на скицата на лист 19 от делото съдът положи знак „Х“, след като посети процесният участък, да го онагледи като фактическо разположение, външен вид, налична ли е пътна маркировка, означено ли е със сини линии за наличието на синя зона, да се направи съответния снимков материал, при необходимост и да се изготви скица, включваща и пътните знаци и техния обхват, която да онагледи фактическото състояние.

Експертизата да се изготви от вещото лице инж.К.М.при депозит в размер на 200 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

 

Необходимо е също така с оглед установяване на обстоятелството дали на процесния автомобил преди неговото принудително преместване  е била поставена скоба, ответната страна да бъде задължена да представи съответни доказателства, от които да е видно датата и часа на поставяне, евентуално времетраенето, през което е била налична поставена скоба на процесния автомобил, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7-дневен срок считано от днес да представи по делото допълнителни доказателства в указания по-горе смисъл.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът


         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 15.01.2018г. от  13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: