ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.03.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи март                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2473 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.К.В., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат Т., преупълномощена от адвокат К., с представено пълномощно. 

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Разузнавач при Първо РУ към ОД на МВР гр. Бургас - Я.А.Я., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

АДВ. Т.: Да не се дава ход на делото предвид молбата, с която е изискана преписка от административния орган и не е получена до този час в днешно съдебно заседание.

 

Производството е образувано по жалба срещу заповед за полицейско задържане за срок от 24 часа, с рег. № 431зз-530 от 09.12.2016г., издадена на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР.

В предходното открито съдебно заседание на 21.02.2017г. съдът задължи директора на ОД на МВР-Бургас да представи конкретно посочени материали от преписка, което не е изпълнено. Вчера е постъпила и молба от адвокат К. да бъде изчакан, тъй като за 9,00 часа има насрочено друго дело пред Районен съд – Бургас.

Съдът извърши справка по телефона и установи, че исканите материали от директора на ОД на МВР - Бургас са били изпратени вчера по пощата до Административен съд - Бургас и ще пристигнат вероятно днес по пощата при получаването й в 11.00 часа.

Съдът предвид молбата на адвокат К. за изчакването му, както и обстоятелствата, че материалите от директора на ОД на МВР Бургас ще бъдат в съда около 11.00 часа, намери, че следва да приложи нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, като разглеждането на делото бъде проведено след разглеждане на делата, по които страните са се явили, като уведомява страните, че второто поименно повикване ще се проведе в 11.30 часа днес.

На второто поименно повикване в 11.30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.К.В., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Разузнавач при Първо РУ към ОД на МВР гр. Бургас - Я.А.Я., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила изисканата преписка от директора на ОД на МВР - Бургас.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът предвид липсата на процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. К.: Да се приеме представената от ОД на МВР – Бургас преписка.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Представям списък на разноските по чл. 80 от ГПК.

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената преписка от директора на ОД на МВР – Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Уважаеми господин Председател, моля да уважите жалбата и да отмените оспорената заповед за задържане по ЗМВР, както и да присъдите разноските по делото. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, като моля да ми предоставите срок.

Искам да отбележа три важни неща. На първо място: заповедта не е мотивирана, не е посочено конкретно какво свързва задържаното лице с твърдението за извършено престъпление и какво отношение има задържаният към това. Незнанието на фактическото обстоятелство е абсолютно нарушение по изискванията на чл. 5, ал. 2 от Конвенцията за защита правата на човека, където изрично е предвидено в пълна степен запознаване на лицето с повдигнатите обвинения. Става въпрос за основание за задържане, за ограничаване правото на свободно предвижване. В самата преписка по задържането, както и в преписката представена по мое искане във връзка с проверката за недопускане до задържано лице, липсват каквито и да е данни задържаното лице да има някакво отношение към твърдяния палеж. Там има едни докладни записки, в които се твърди, че братът на задържания бил подбудител на престъплението. Абсолютно голословни изрази, тъй като няма дори и един довод, да не говорим за доказателства за подобни обстоятелства. И на последно място, в нарушение на изрични разпоредби на Инструкция № 3431з – 78/2015 г. на министъра на вътрешните работи за условията и реда на задържане в МВР не са съставени и липсват каквито и да е документи във връзка със задържането на лицето и например срещите му с адвокат. Затова в представената по моето искане преписка се твърди, че съм влизал в районното управление три пъти - 14.00 часа, като е написано нечетливо „неуведомен“, „недопуснат“, в 15.00 часа когато не съм влизал и в 16.00 часа когато действително влязох след занимаване на началника на криминален отдел, за да бъда допуснат до задържано лице. Всичко това ми дава основание да твърдя, че е абсолютно незаконно, недопустимо по отношение от страна на административния орган, което с оглед на това, че в оспорената заповед липсват фактически основания за предприемането на най-тежката мярка „ограничаване правото на свободно предвижване“, да уважите жалбата, да отмените заповедта за задържане, както и да присъдите на доверителя ми направените съдебно-деловодни разноски.

Съдът ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.39 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: