ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.02.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи февруари               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2473 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:13 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.К.В., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Разузнавач при Първо РУ към ОД на МВР гр. Бургас - Я.А.Я., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

Производството е образувано по жалба срещу заповед за полицейско задържане за срок от 24 часа, с рег. № 431зз-530 от 09.12.2016г., издадена на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР.

Органът е представил административната преписка по която е издадена оспорената заповед. С определението за насрочване на настоящото открито съдебно заседание, съдът допусна до разпит един свидетел от страна на жалбоподателя в условията на довеждане.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата. Водя един свидетел, който е пред залата.

Представям и моля да приемете копие на моя жалба до директора на ОД на МВР от 12.12.2016 г. и Ви моля доколкото до настоящия момент не съм получил отговор по нея, да не приключваме събирането на доказателствата в днешно съдебно заседание, като моля да изискате от директора на ОД на МВР - Бургас заверен препис от всички документи по тази жалба, като считам, че в нея следва да се намират относими към предмета на доказване, а именно данни относно обстоятелствата, при които е бил задържан моя доверител и съответно твърденията ни, че задържането е изцяло незаконосъобразно.

По делото са представени два броя докладни записки, които моля да не бъдат приемани. Видно е от същите, че те са изготвени на 09.01.2017 г. и 11.01.2017 г. Това е далеч след издаването на оспорената заповед за задържане, която е от 09.12.2016 г., поради което те не са част от административната преписка. Те са форма на защита на действията, извършени от полицейските служители един месец преди това.

 

По доказателствените искания, съдът намери, че следва да приеме писмените доказателства така, както са представени от страните, а тяхната доказателствена стойност ще бъде обсъдена при постановяване на окончателния съдебен акт. Следва да се допусне до разпит водения в днешно съдебно заседание свидетел. Следва и да се изиска преписката по жалбата, представена от адвокат К. в днешно съдебно заседание.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и представените такива от ответника в хода на производството до настоящия момент.

ЗАДЪЛЖАВА директора на ОД на МВР гр. Бургас, в 14-дневен срок да представи препис от материалите по преписката, образувана във връзка с жалба на адв. С.К. вх. № УРИ 251002-74/12.12.2016 г. ОД на МВР - Бургас.

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел, когото въвежда в съдебната зала и на когото СНЕМА самоличност както следва:

К.К.Д. – ** г., български гражданин, неженен, осъждан, без дела и родство със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д. (на въпроси на адв. К.): Работя във фирмата на брата на Е.В..

На 09.12.2016 г., може би около 13.00 часа пътувахме с Е.В. *** бяхме все още. Получи се обаждане от служебния телефон на офиса и господина, който се представи за полицай, го помоли да се върне в офиса, за да му зададе няколко въпроса. Обърнахме колата и се върнахме в офиса. Когато се върнахме там, в него бяха колежката ни З. и колегата Р. Също така имаше и няколко цивилни полицая в офиса. Те ни помолиха да отидем с тях в районното, за да ни зададат няколко въпроса във връзка с пожар, който се е случил срещу офиса, където ние работим, при което ние се съгласихме и бяхме отведени в Първо РУ-Бургас. Това беше към 13.00 часа. След като се върнахме, това стана веднага. Отидохме към 14.00 часа в районното, а може и по-рано. Бяхме разделени в отделни стаи с Е.В. и започнаха да ни разпитват във връзка с палежа, който се е случил.

Преди това колегата Х. е бил отведен в районното. Също и Р. тръгна с нас, а З. остана в офиса.

В офиса не ми връчиха заповед за задържане. Връчиха ми в Първо РУ може би около 2-3 часа по-късно. Освободиха ме между 18.30-19.00 часа същия ден. Е.В. е бил освободен малко преди мен.

Имаше и друг случай когато бях извикан в Първо РУ-Бургас. Може би около два месеца след този случай, тръгвайки за работа около 8.00 часа сутринта. Видяхме, че има патрулна кола. Трима цивилни полиции казаха на В. С. - колега да ги придружи в районното. На мен ми беше казано да се явя в 16.00 часа в Първо РУ. Явих се точно в 16.00 часа и може би около час бях там, след което ме освободиха. Тогава не ми връчиха никакви документи.

АДВ. К.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Предвид изчерпването на доказателствените средства за днешно съдебно заседание, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.03.2017 г. от 9.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.37 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: