ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№2263                   дата 13 октомври 2017год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 13 октомври 2017год.,  в следния състав:

 

                                                                                     Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар:………………

Прокурор:……………..

 

разгледа адм. дело № 2472 по описа за 2017 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

Съдът е сезиран с жалба подадена от Р.Б.К. против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед № 8-Z-940/04.08.2017г. на кмета на Община Созопол.

Заповедта е връчена на 09.08.2017г., видно от известието за доставяне.

С разпореждане от 29.08.2017г. съдът е изискал от административния орган да попълни в цялост административната преписка, като представи товарителницата на куриера, чрез който е изпратена жалбата, тъй като в края на жалбата е посочено, че тя се подава на дата 14.08.2017г. по куриер, за да бъде преценен спазването на 3-дневния срок за обжалване, съгласно чл.60, ал.4 от АПК.

В отговор е постъпила писмо вх. № 9804/18.09.2017г. от кмета на Община Созопол, видно от което, уведомява съда, че в административната преписка не е налична товарителница, както и няма данни жалбата да е постъпвала в Община Созопол по куриер.    

С последващо разпореждане от 19.09.2017г. съдът е изискал от жалбоподателя да представи товарителницата, с която е била изпратена жалбата до Община Созопол. В тази връзка е представено копие на документ, на който в горния десен ъгъл е изписано товарителница № 081413. Наименованието на куриера не е възможно да бъде разчетено. Попълнени са полетата за дата – 14.08.2017г., с име на изпращача – адв.К., с адрес „Хан Аспарух“ № 18, както и името на получателя – Община Созопол, с адрес ул.“Хан Крум“ № 2, гр.Созопол, а в полето „друга идентификация“ е отбелязано „жалба срещу заповед № 8-Z-940/04.08.17 на кмета на община Созопол. Други попълнени полета и отбелязвания в дози документ няма. Така представеното доказателство за подаване на жалбата в срок съдът не кредитира, защото в нея липсват реквизити, от които да се съди за нейната достоверност. След като това е екземпляра на товарителницата върнат на подателя от куриера то този екземпляр следва да съдържа отбелязване за доставянето му в Община созопол, респ. трябва да съдържа отбелязване на лицето, което го е получило и полагане на негов подпис, за да се удостовери, че пратката е била доставена. В сега представената товарителница такива реквизити липсват и тези полета не са попълнени – нито е поставена дата, на която пратката е била доставена на Община Созопол, нито е отбелязано нейното получаване от някое лице, нито е поставен негов подпис за приемане на пратката. Това напълно кореспондира с твърдението на административния орган, че в Община Созопол липсват данни жалбата да е била доставена чрез куриер. Отделно не става ясно откъде е изпратена пратката, тъй като в нея няма вписано населено място, няма и положен подпис на подателя.

След като не се установява по безспорен начин, че жалбата е била подадена на 14.08.2017г., то за дата на подаването й следва да се приеме тази, отбелязана при входирането на жалбата в Община Созопол с рег. № 7-94-0-63/18.08.2017г. Заповедта е била връчена на съпругата на жалбоподателя Й.К. на дата 09.08.2017г., видно от известието за доставяне (л.12),  поради което се обосновава извод, че жалбата против предварителното изпълнение на заповедта е подадена извън срока по чл.60, ал.4 от АПК, поради което следва да се остави без разглеждане като процесуално недопустима.

На основание изложените мотиви и чл.159, т.5 от АПК, Бургаският административен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Р.Б.К. *** против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед № 8-Z-940/04.08.2017г. на кмета на Община Созопол.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2472/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                       СЪДИЯ: