ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети май                              две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2471 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ВЙНС 78 ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - ЕТ К.Б.”, редовно призован, представител не се явява.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Сунгурларе, редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът, с оглед редовното призоваване на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на протоколно определение от 10.03.2015 г. с писмо изх. № 11-00-82/13.03.2015 г., ответникът по оспорване - Кмет на Община Сунгурларе е изпратил за прилагане по делото на описани в съпроводителното писмо документи. В цитираното писмо кметът на Община Сунгурларе изрично е уточнил, че представените документи изчерпват административната преписка по издаване на оспорената в настоящото производство заповед.

 

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с писмо изх. № 11-00-82/13.03.2015 г. документи по опис като писмени доказателства по делото.

 

 

В залата влиза процесуалния представител на жалбоподателите – „Вйнс 78” ЕООД и ЕТ „К.Б.” – адв. М..

 

Съдът запозна адв. М. с извършените до момента процесуални действия.

 

АДВ. М.: Да се приемат представените доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателите и поради липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. М.: На първо място, моля съдът да извърши контрол за валидността на административния акт. Налице са данни за материална некомпетентност на издадената заповед, тъй като считаме, че липсват както и не са посочени конкретни материалноправни норми обосноваващи правомощието на кмета за издаване на заповед с подобна разпоредителна част, с която се забранява достъп до имота, да се обезсилват разрешения за достъп до горски територии. На практика, с процесната заповед кметът прави опит чрез формата на административен акт да реши гражданскоправен спор.

Моля, съдът да прецени съответствието на акта с процесуалните изисквания. Налице са драстични процесуални нарушения. Липсва преписка, включително спазване на чл. 26 от АПК относно уведомяване на заинтересованите лица. Със заповедта на практика се налагат принудителни административни мерки, които изрично следва да бъдат предвидени. Намираме заповедта и за немотивирана, тъй като липсва вторият аргумент - правно основание, законово основание за налагане на посочените в разпоредителната част административни мерки. 

Моля да отмените издадения административен акт.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: