ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 10.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети март                                           две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Сийка Хардалова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2471 по описа за 2014 година

На именното повикване в 16:26 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ВЙНС 78 ЕООД, , редовно призован,  се явява лично управителя Валери Бойчев Арнаудов и с адв. М., с представено от днес пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ К.Б.”, редовно призован, явява се лично К.С.Б., с адв. М.,  с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Сунгурларе, редовно призован, се представлява от адв. С., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по повод жалба от «ВЙНС 78» ООД и ЕТ «К.Б.» против Заповед № 682/09.12.2014 г. на кмета на Община Сунгурларе, с която е разпоредена забрана достъпа до определени отдели от Общински горски фонд на територията на Община Сунгурларе.

 

         АДВ. М.: Поддържаме жалбата и изложените в нея оплаквания за материална и процесуална незаконосъобразност. Представям Ви и моля да бъдат приети като доказателства по делото два договора, които са цитирани в мотивите на заповедта двата от 18.12.2012 г., които са сключени между администрацията - Община Сунгурларе и двамата жалбоподатели.

         Други доказателства няма да соча. Предварителното изпълнение на оспорената в това производство заповед е спряно в друго производство, което обжалваме.

         АДВ. С.: Оспорвам така подадената жалба По отношение на обжалваното допуснато предварително изпълнение на заповедта, същото не е влязло в сила.

По отношение на самата заповед считам, че към настоящия момент липсва правен интерес за оспорването й предвид обстоятелството, че издадените позволителни за достъп до горски фонд важат до края на календарната година, т.е. до 31.12.2014 г. До този момент същите разрешителни за достъп, които са издадени на жалбоподателите не важат. Няма да соча други доказателства.

        

         Съдът, с оглед заявеното от страните становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените от Община Сунгурларе документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателите договори като писмени доказателства по делото.

         С Разпореждане № 2369/13.12.2014 г., настоящият съдебен състав е изискал от ответника – Кмет на Община Сунгурларе представяне на пълната административна преписка, която е послужила при постановяване на оспорения акт – Заповед № 682/09.12.2014 г. В изпълнение на цитираното разпореждане, от кмета на Община Сунгурларе са изпратени само две уведомителни писма, адресирани до двамата жалбоподатели, с които същите са уведомени относно изпълнение на сключени между общината и жалбоподателите договори. Цитираните договори както се посочи, бяха представени в днешно съдебно заседание, но от процесуалния представител на жалбоподателите.

         От анализът на горното, съдът счита, че цитираното разпореждане не е изпълнено и по делото и към настоящия момент не е представена в цялост пълната административна преписка. Извод в тази насока се извежда и от изявлението на процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание, от което става ясно, че на двамата жалбоподатели в изпълнение на цитираните договори са издавани и други административни актове, в т.ч. и позволителни за достъп, които също липсват в административната преписка

         С оглед горното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         УКАЗВА на ответника, в 3-дневен срок считано от днес, да приложи по делото заверени преписи от пълната административна преписка, която е послужила при постановяване на оспорения административен акт, като в съпроводителното писмо, с която същата следва да се депозира в деловодство на съда, изрично следва да има изявление от кмета на Община Сунгурларе и негов процесуален представител, че приложените документи съставляват пълната административна преписка и че други относими към предмета на спора документи не са налични, както и да се ангажират и доказателства относно редовното връчване на заповедта.

 

         АДВ. М.: За втори път се налага съдът да изисква преписката, поради което моля да се наложи санкция на ответника за отлагане на делото. На второ място, тази заповед е издадена без уведомяване  за откриване на процедурата, а тя е открита.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.05.2015 г. от 14,00 часа, за която дата страните са редовно уведомени.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: