О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е    

 

Град  Бургас  20.01.2011 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, пети състав, на двадесети януари 2011 година, в закрито заседание в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело  № 2471 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по жалба на „Холдинг БДЖ” ЕАД, с ЕИК 130822878, със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от изпълнителния директор П.Г.П., подадена чрез пълномощник адв.Т., с посочен съдебен адрес: гр.***, против Акт за установяване на публично общинско вземане №  0266/18.11.2010г. на кмета на Община Приморско и против негов мълчалив отказ да издаде Акт за установяване на публично общинско вземане за I, II и IV тримесечие на 2010г.

Жалбоподателят оспорва административния акт и мълчаливия отказ като незаконосъобразни, поради неспазване на установената форма, издадени при допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, в нарушение на материалния закон и в несъответствие с целта на закона. За доказване на твърденията в жалбата, на стр.12 и 13 от същата, се сочат следните  доказателствени искания – да бъде назначена съдебно – счетоводна експертиза със задачи, поставени в жалбата на страница 12, т.1 – 7; да се изиска и приложи по настоящото дело административно дело № 1106/2010г. на АС – Бургас с оглед съдържащата се в него преписка, предоставена от Община Приморско, във връзка с обжалването на ТБО за 2010г.; да се изискат от Община Приморско следните документи - решение на Общински съвет Приморско за приемане на план-сметка за разходите на община Приморско за 2010г. и доказателства за неговото публикуване – дата и медия, решение  на Общински съвет Приморско за определяне на ТБО за 2010г. за територията на община Приморско и доказателства за неговото публикуване – дата и медия, както и Заповед на кмета на Община Приморско по чл.63 от ЗМДТ за определяне на границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.62 от същия закон в съответния район, както и за честотата на сметоизвозване, с доказателства за публичното й обявяване до 30.10.2009г.

Ответната страна – Кметът на Община Приморско, изпраща преписката по издаване на оспорения административен акт. Няма искания по доказателствата.

Съдът намира доказателствените искания на жалбоподателя за допустими и относими към предмета на спора, поради което на основание чл.171, ал.5, предл.1 от АПК, вр.чл.171, ал. 2 от АПК, следва да бъдат уважени.

Съдът намира, че следва да изпълни задължението си по чл.9, ал.3 и чл.171, ал.4 от АПК, като укаже на страните по делото, че следва да ангажират доказателства в подкрепа на твърдяните от тях обстоятелства от значение за делото.

С оглед горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ДОПУСКА извършването на съдебно – счетоводна  експертиза по делото, която да се изготви от вещото лице Р.Е. след внасяне на депозит от жалбоподателя в размер на 500,00 /петстотин/ лева, платим по сметка на Административен съд – гр.Бургас в 7-дневен срок от получаване на съобщението. В същия срок да се представи документ за внесения депозит от жалбоподателя в деловодството на Административен съд – гр.Бургас. Вещото лице да изготви заключение като даде отговор на въпросите, поставени в жалбата на страница 12, т.1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

ДА СЕ ИЗИСКА за прилагане по настоящото дело адм.д. № 1106/2010г. по описа на АС – Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Приморско, в 7-дневен срок от съобщаването,  да представи по делото в заверено копие следните документи:

1. решение  на Общински съвет Приморско за приемане на план-сметка за разходите на община Приморско за 2010 г. и доказателства за неговото публикуване – дата и медия;

2. решение  на Общински съвет Приморско за определяне на ТБО за 2010 г. за територията на община Приморско и доказателства за неговото публикуване- дата и медия;

3. заповед на кмета на Община Приморско по чл.63 от ЗМДТ за определяне на границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.62 от същия закон в съответния район, както и за честотата на сметоизвозване, с доказателства за публичното й обявяване до 30.10.2009 г.

УКАЗВА на страните, че следва да ангажират допустими, относими и необходими доказателства в подкрепа на твърдяните от тях обстоятелства от значение за делото най-късно до първото по делото заседание.

НАСРОЧВА открито съдебно заседание на 07.03.2011г. от 14,30 часа, за която дата и час да се призоват страните. Вещото лице да се уведоми за изготвяне на заключението и призове за насроченото съдебно заседание след представяне на документ в деловодството на Административен съд – гр.Бургас за внесения депозит  за изготвяне на ССчЕ.

ПРЕПИС от определението на съда да се изпрати на страните.

Определението не подлежи на обжалване.                                

 

 

 

                                                              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: