ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 02.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори юни                                            две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2470 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Я.Я., редовно призован, явява се лично и с адв. О., с представено по делото пълномощно. 

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, редовно призован, представлява се от адв. В., с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещото лице М.Г..

 

          По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 25.05.2015 г. – т.е., в 7-дневния срок по чл. 199 от ГПК.

 

         АДВ. О.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

         АДВ. В.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСПТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

         М.Р.Г. – ** г., българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. О.: Разликата от 124 кв. метра между имота по документ за собственост и имота съгласно вписванията в КК, попада ли в границата на допустимата грешка?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разликата е голяма - повече от 100 кв. метра, поради което не попада в границата на допустимата грешка.

         ВЪПРОС НА АДВ. О.: Вие правихте ли собствени замервания дали дължината на западната и северната граница на имота на жалбоподателя е с посочените в графичната част от заповедта на кмета на Община Бургас № 1439/1997 г., а именно съответно 11,20 м и 27,50 м?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На място не съм правила измервания на съседни имоти. Установих, че процесният и още два съседни до него имоти, които са разположени по съществуващия на изток черен път, не са оградени. Не съм измервала по-далечни на процесния имот парцели, за да видя дали са нанесени правилно в КК.

         ВЪПРОС НА АДВ. О.: А има ли данни по преписката, че към момента на нанасянето на имот с идентификатор 07079.119.416 в кадастралния план, такива огради са съществували?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В констативния акт, който е от 25.10.1990 г. за непълноти и грешки е записано саморъчно, че процесните имоти са материализирани на място към 1995 г. Били са на бетонови колове, бодлива тел и мрежа. В този смисъл аз приемам, че към 1995 г. имотите са били оградени.

         ВЪПРОС НА АДВ. О.: Има ли пълно съвпадение на конфигурацията на имота към момента на нанасянето му в кадастралния план от 1995 г. и разположението му така, както е отразено в КК и към момента на нанасянето му в КК?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Като конфигурация процесният имот 07079.119.416 от помощния кадастрален план и същият имот нанесен в КК са идентични и площта и конфигурацията е еднаква. Координатите на новообразуваните имоти по КК сравнени са еднакви.

         АДВ. О.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. В.: В момента този имот има ли или няма материализирани граници?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма.

         ВЪПРОС НА АДВ. В.: По конфигурация координатна, защото няма друг начин за сравнение, как е отразен този имот в този кадастрален план, съответно към КК дали са идентични?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, имотите са идентични по помощния кадастрален план, по плана на новообразуваните имоти и по КК.

         ВЪПРОС НА АДВ. В.: Респективно площта измерена такава, съвпада ли с площта на имота по КК?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Площта на имота по плана на новообразуваните имоти и по КК са еднакви.

         ВЪПРОС НА АДВ. В.: Намерихте ли някакви данни за обжалване на плана на новообразуваните имоти по отношение на този имот?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм установила.

         АДВ. В.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

         Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и по представеното заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице М.Р.Г., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лв., платими от внесения депозит.(изд. Р.К.О. на 02.06.2015 г. – 300 лв.)

 

         АДВ. О.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

         АДВ. В.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становището на страните и поради изчерпване на доказателствените искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. О.: Моля да отмените мълчаливия отказ на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас доколкото става въпрос за обжалване на мълчалив отказ. Основанието на жалбата произтича от обстоятелството, че началника на Служба по геодезия, картография и кадастър е дължал произнасяне. Ето защо, моля да уважите тази жалба и с оглед констатациите, че е налице разлика между площта на имота по нотариален акт и площта на имота по КК над допустимата, да укажете на ответния административен орган да извърши повторно определяне на координатите на имота, като определи със самостоятелни изчисления действителната негова площ.

Моля да ни бъдат присъдени съдебно-деловодните разноски по делото за държавна такса и адвокатски хонорар.

         АДВ. В.: Моля да прекратите производството като образувано по недействителна жалба, като считаме, че не е налице мълчалив отказ. По конкретно искане на жалбоподателя е изпратено писмо от 31.10.2014 г., в което писмо административният орган е взел становище по искането и указвайки на жалбоподателя, че заявлението му не може да бъде произнесено преди предварителното произнасяне по въпроса на Специализираната комисия по ал. 12, на §4к по ПЗР на ЗСПЗЗ. Едва след подобно произнасяне на специализирания орган, а именно Комисията установява наличие на евентуална грешка в плана на новообразуваните имоти. Във времето СГКК би могла да бъде сезирана и да се очаква издаване на административен акт. В тази връзка на молителя е указан редът по който следва да предприеме действия. Ако счетете, че има мълчалив отказ, то същият е правилен и законосъобразен. 

Конкретното искане на жалбоподателя за изменение не отговаря на нито едно от условията за изменение на КК и КР, нито по чл. 51, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 53, ал. 1 от ЗКИР, нито по чл. 51, ал. 1, т. 2, ал. 5 и 6 във връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗКИР. Конкретното искане не е придружено с проект на лицензирано лице както изисква законът, от който да се обоснове наличието на съответната разлика. Не е доказано по никакъв начин по преписката, че към момента, към който е изработена КК приоритетно границите на имота не са установени по реда, който тогава е предвиждал. Безспорно е и това се установи от вещото лице изслушано без забележки, че имотът, респективно неговите граници са нанесени както е отразен в плана на новообразуваните имоти, а това е последният план, в който следва да се нанесе имота ако няма материализирани граници на място. Материализирани граници на място се установи от вещото лице, че няма. Това е било приоритетното действие на закона към момента на изработване на КК на гр. Бургас.

На следващо място – недопустимо е и невъзможно автоматично административният орган да направи корекция само в площта на имота по отношение на тази разлика от 124 кв. метра без да има доказателства, че става въпрос за проста изчислителна грешка, защото всичко друго означава промяна на конфигурацията на имота по КК, промяна на неговите граници до достигане на действителната площ по нотариален акт, като молителя не е доказал, че това представлява действителна грешка.

Моля да постановите решение в този смисъл и да присъдите на административния орган направените по делото разноски и заплатеното адвокатско възнаграждение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: