ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 338                   12 февруари 2018 година             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на  дванадесети февруари,  две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                             

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 246  по описа за  2018 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е образувано по искова молба на С.К.Г., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затворническо общежитие Дебелт с искане за присъждане на обезщетение от пребиваването му  в ареста в гр.Ямбол в размер на 3 000.00 лева.

С определение №212 от 26.01.2018 г., съдът е указал на ищеца да поправи нередовности в исковата молба  по чл. 127, ал.1, т.2 и чл.128, т.2 и 3 ГПК - не е посочен ответника/ците, периодът, за който се претендира обезщетението и към нея не е приложена квитанция за платена държавна такса и 2 бр.преписи от нея за ответниците.

За указанията на съда Г. е уведомен ли лично на 30.01.2018 г., видно от приложеното съобщение/л.9 от делото/.

          На 05.02.2018 г. е постъпила искова молба, която преповтаря съдържанието на първата, сезираща съда, без да е отстранена нередовността по чл.127, ал.1, т.2 ГПК. Не са отстранени и тези по чл.128, т.2 и 3 ГПК. Към тази искова молба не е представен документ за платена държавна такса в размер на 10.00/десет/ лева.

          След извършена служебна справка в счетоводството на съда се констатира, че от С.Г. са заплатени две държавни такси, всяка в размер на 10.00/десет/ лева, но по адм.дело №57/2018 г. Дори и да се приеме, че ищецът е заплатил дължимата за производството държавна такса, останалите нередовности не са отстранени в посочения срок, което налага прекратяване на производството и връщане на исковата молба.

 Мотивиран от изложеното и на основание чл.129, ал.3 ГПК,  Административен съд - Бургас, VІІІ - ми състав:

 

          О П Р Е Д Е Л И  :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на С.К.Г., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затворническо общежитие Дебелт и я ВРЪЩА на ищеца.

          ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 246 по описа на Административен съд-Бургас за 2018 г.

           Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

                                                         СЪДИЯ: