Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 616

 

гр. Бургас, 05 април  2016 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на тридесет и първи март, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

       ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

     АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар С.Х. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 246/2016 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Ц.Х.И. *** против решение № 7/04.01.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 3381 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е потвърдено наказателно постановление № 2015-0769-672/25.06.2015 г., издадено от Началник група ПП при ОД на МВР Бургас, с която за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП на основание чл. 182, ал. 1, т. 6 от същия закон на Ц.Х.И. е наложено административно наказание – глоба, в размер на 450 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.

     Касаторът счита, че съдебното решение е незаконосъобразно, тъй като е постановено въз основа на неправилно установени факти. Посочва, че съдът неправилно е ценил гласните доказателства, ангажирани от него в хода на първоинстанционното съдебно дирене. Отделно твърди, че наказващият орган не е изпълнил задължението си да докаже по категоричен начин авторството на извършеното деяние и осъществени елементи от състава на нарушението. Посочва, че потвърденото от първоинстанционния съд наказателно постановление е издадено при съществено нарушение на процесуалните правила и неправилно приложение на материалния закон, тъй като като нарушена е посочена норма, регламентираща режим на скоростта в рамките на населеното място, при условие че нарушението е констатирано извън населено място.

     В съдебно заседание, чрез пълномощника си адвокат К., поддържа жалбата и направените с нея, искания за отмяна на съдебното решение и отмяна на наказателното постановление.

     Ответникът по касационната жалба, не се явява, не изпраща представител.

     Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че решението на първата инстанция е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставена в сила.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК от страна, с право и интерес от обжалването.

Съдът намира, наведените с касационната жалба възражения за неоснователни.

Действително в хода на първоинстанционно дирене се прилагат правилата на НПК, който кодекс изключва придаване на призумптивна доказатествена сила на едни или други доказателства или доказателствени средства. В случая обаче, съставеният АУАН и констатираните с него факти, следва да се ценят на общо основание заедно с другите събрани писмени и гласни доказателства. По делото са представени две декларации, подписани от касатора и собственика на автомобила, с който е извършено нарушението, в които е посочено, че на 24.08.2014 г. около 8:20 часа автомобилът е бил управляван от Ц.Х.И.. Декларациите са попълнени саморъчно от лицата, които са ги подписали. Затова съдът намира, че функцията на защитна теза имат твърденията на санкционираното лице, че той и собственикът на автомобила са били въведени в заблуждение относно датата, за която  е следвало да предоставят информация кое лице е управлявало автомобила. В случай на неяснота, лицата, подписали декларациите биха могли да задават въпроси с оглед отстраняване на тази неяснота или да откажат да подпишат декларации, в случай че не са получили необходимите разяснения, въз основа на които да им бъде възможно да декларират информация относно съответните факти.

В този смисъл, законосъобразна е и преценката на първоинстанционния съд при обсъждане на събраните в хода на съдебното следствие гласни доказателства. Съдът отбелязва, че двамата свидетели, посочени от санкционираното лице, освен, че са се намирали в близки отношения с него, са предоставили информация относно факти, които са се осъществили повече от година и половина след осъществяването им. Затова правилно съдът е преценил, че тези доказателства не са от естество да внесат колебание относно спорния, подлежащ на доказване факт- кое лице е управлявало превозното средство на 24.08.2014 г.

Неоснователно е и възражението на касатора за неправилно приложение от наказващия орган на материалния закон при посочване като нарушена норма, която е неприложима според установените факти.

По делото е доказано, че превишението на скоростта е констатирано в гр. Бургас по ПП І-6, км 491 до бензиностанция „Ромпетрол“ в посока към КПП 1. Този участък се намира в рамките на населеното място гр. Бургас, който факт е служебно известен на съда. Поради това, правилно наказващият орган е посочил като нарушена и разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, при отчитане на обстоятелството, че макар и в рамките на населеното място, разрешената скорост за движение е определена с конкретен знак – В26.

На последно място, неоснователно е възражението, че наказващият орган не е доказал всички факти, въз основа на които да е възможно да се извърши преценка както за авторството, така и осъществяване състава на нарушението, за което е наложена санкция. По делото е представена снимка от автоматизираната система, с която е била определена скоростта на движение на лекия автомобил, управляван от касатора, както и доказателства за техническата изправност на тази система. Представени са и, както бе посочено по-горе, декларации от собственика на автомобила и касатора, с които се декларира кое лице е управлявало автомобила на процесната дата.

По изложените съображения, съдът намира, че оспореното решение не страда от пороци, които да предпоставят извод за отмяната му, поради което следва да бъде оставено в сила.

Затова и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 7/04.11.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 3381 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                               ЧЛЕНОВЕ: