ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 14.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На четиринадесети септември                  две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 246 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 15:18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.И.Ж., редовно уведомен, се явява лично. Представлява се от адвокат Д. упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ ВПД Директор на ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Н., с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило от ответника, в изпълнение указания на съда, заверено копие от писмо № УТ-2319/02.12.2003 г. до директорите на СДВР и РДВР в страната.

АДВОКАТ Д.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Няма да сочим други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата и с оглед становището на страните,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заверено копие от писмо № УТ-2319/02.12.2003 г. до директорите на СДВР и РДВР в страната.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо Председател, ще Ви помоля да уважите депозираната пред Вас жалбата от моя доверител срещу заповед за налагане на дисциплинарно наказание на държавен служител в ОД на МВР Бургас рег. № 251з-75/08.01.2015 г., издадена от К.К. – ВПД Директор на ОД на МВР Бургас към него момент. Аргументите ми за това са следните: освен подробно изложените обстоятелства в жалбата, с оглед събраните писмени и гласни доказателства, разпитаният свидетел С.К.П. посочи, че е възприел автомобила, същият е бил, държа да подчертая, с нефабрично затъмнени стъкла, а затъмнени от фолио, което не е поставено от завода производител. В тази връзка не може да намери приложение приложеното писмо рег. № УР-1693/02.07.2001 г., в което е посочено, че съгласно правило 43 от 15.02.1988 на ИКЕ се разрешава движение на МПС, но с фабрично затъмнени стъкла. По-интересна е заповедта, която изискахме и представиха, а именно рег. № УТ-2319/02.12.2003 г., в която изрично е посочено, че следва да се осъществява контрол на МПС със затъмнени стъкла, като за установените нарушения към водачите да се взема отношение съгласно разпоредбата на чл. 105 от ЗДвП, а МПС да се спират от движение съгласно чл. 171, т. 2, буква „а” от ЗДвП, така както е сторил моят доверител, но въпреки това е бил санкциониран и наказан, че съвестно си е изпълнил служебните си задължения. В тази връзка ще Ви моля да отмените атакувания от нас административен акт.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решение, с което оставите без уважение настоящата жалба. Считаме че административният акт е издаден от компетентен орган и не са налице материалноправни и процесуалноправни пропуски при издаване на административния акт. Считам че е неоснователно твърдението за самостоятелно установяване „на око” за това дали едни затъмнение стъкла са фабрично изработени. Това обстоятелство единствено би могло да бъде установено чрез използване на техническо средство, което жалбоподателят е било длъжен да използва при констатираното от него нарушение и наред с това негово задължение е да следи както за спазване на Закона за движение по пътищата и Правилника за приложението му, така и за спазване на разпоредбите на Единните условия от Спогодбата, който нормативен акт е част от вътрешното законодателство и е бил длъжен да се съобразява с него. Не следва да бъде взето под внимание процентното съотношение  на производителя, тъй като това е нарушение на самия водач, а именно, че е управлявал МПС с такива затъмнени стъкла. Такова процентно съотношение може да бъде установено с просто око. Поради гореизложеното считам, че заповедта е правилна и законосъобразна и моля да я потвърдите.

Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ Д.: В случая става въпрос не за фабрично, а за ръчно поставяне на фолио и не може да намери приложение ИКЕ.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: