ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 22.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесет и втори юни                          две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 246 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:17 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.И.Ж., редовно уведомен, се явява лично и се представлява от адвокат Д., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ ВПД Директор на ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Н., с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се свидетелят С.К.П..

 

По хода на делото:

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на Р.И.Ж. против Заповед  за налагане на дисциплинарно наказание на държавен служител от МВР рег. № 251з-75 от 08.01.2015 г., издадена от ВПД Директор на ОД на МВР Бургас, с искане за отмяна на същата като незаконосъобразна, необоснована и издадена в противоречие с материалния закон.

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата. Поддържам доказателствените искания и правя уточнение. Твърдим отрицателния факт, че така посочените изисквания в точка 9.1.4.1. от добавка 42, на правило № 43, преработка 1 на Единни условия относно одобряване на безопасни стъкла и материали от стъкло към Спогодба за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани за колесни превозни средства и на условия за взаимно признаване на одобрения, издаване на основата на тези одобрения, обнародвана в ДВ бр.1 от 2000 г., измерената нормална пропускливост по т.9.1.2 по отношение на предни стъкла трябва да е не по-малка от 75%, а за прозорци, различни от предни стъкла, трябва да е не по-малка от 70%, посочени като основание за издаване на заповедта, никога не са били вменявани в задължението на моя доверител и той не е запознаван с тях, поради което не може да се очаква да съобразява действията си с тази спогодба.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорвам жалбата. Моля да бъдат приети представените с административната преписка писмени материали, както и приложеното по-късно писмо с рег. № УР-1693/02.07.2001 г. на Заместник-директор на Национална служба „Полиция”.

Уточнявам по отношение направеното възражение с жалбата, че спогодбата е обнародвана и не следва да се приема, че касае производителя на автомобили.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към жалбата писмени документи, тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт, допълнително представеното от процесуалния представител на жалбоподателя становище от главен инспектор А.А. към жалба вх. № МК-1028/05.03.2013г. и заявление от главен юрисконсулт на ОД на МВР Бургас, ведно с приложеното към него писмо № УР-1693/02.07.2001 г. на Заместник-директор на Национална служба „Полиция”.

 

По делото са допуснати гласни доказателства чрез разпит на свидетел, който се явява в днешно съдебно заседание, редовно призован, поради което СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към снемане самоличността и разпит на свидетеля, с предупреждаване за наказателната отговорност по чл.290 от НК, както следва:

С.К.П. – 40 години, български гражданин, неосъждан, женен.

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да кажа истината.

Работя като младши автоконтрольор в Моторно звено за бързо реагиране „Сигма”, сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас.

 

АДВОКАТ Д.: Познавате ли жалбоподателя? Миналата  година били ли сте в съвместен екип и по-конкретно спирали ли сте за проверка лек автомобил с Добричка регистрация? Разкажете каквото Ви е известно за този случай.

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Познавам жалбоподателя. Заедно с него работихме, мисля че беше на 14 или 15 септември 2014 г., преди първия учебен ден. С колегата работихме със спуснат график за деня на територията на Пето РУП. Около 13:30 часа, може би, колегата Ж. спря лек автомобил, сив на цвят, марка БМВ, с Добричка регистрация. Като се приближаваше към нас, се виждаше, че предните стъкла – ляво и дясно, бяха затъмнени.

АДВОКАТ Д.: По какъв начин бяха затъмнени?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Поставено беше фолио. Слагат го от вътрешната страна на прозорците на вратите. По закон е забранено.

АДВОКАТ Д.: Това фолио в завода-производител ли е поставено или допълнително?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Допълнително е поставено. То се виждаше, че е нарушено, беше леко накъсано отгоре. При сваляне на прозореца се виждаше, че е поставено допълнително фолио на стъклата.

Колегата се представи, аз го охранявах през това време, извърши проверка на водача, обясни му нарушението, за което ще бъде съставен акт и започна да съставя акт за административно нарушение. Господинът, фамилията не се сещам, се държеше грубо, малко споменаваше баща му какъв е бил. Имаше още три момчета, които се правеха на охрана. Излязоха отвън. Проверката беше извършена, колегата състави акта по чл.105 от ЗДвП и спря автомобила от движение.

АДВОКАТ Д.: Защо колегата спря автомобила от движение?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Защото е технически неизправен, след като има поставено фолио.

АДВОКАТ Д.: В тази връзка Вие запознавани ли сте с разпоредби, наредби, писма на Национална служба „Полиция”, че тези автомобили следва да бъдат санкционирани и спирани от движение?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Да, има такава разпоредба, с която сме запознати лично и се разписвахме за това нарушение автомобилът да бъде спрян от движение. Това е инструкция.

АДВОКАТ Д.: Някога запознавани ли сте с Единни условия относно одобряване на безопасни стъкла и материали от стъкла към Спогодба за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани за колесни превозни средства и на условията на взаимно признаване на одобрения и издаване на основата на тези одобрения?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не, ние работим по реда на ЗДвП и спазваме този закон – чл. 105.

АДВОКАТ Д.: От колко години сте служител на сектор „Пътна полиция”?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: От 2003-2004 година.

АДВОКАТ Д.: Случвало ли се и Вие да извършвате проверка на такива автомобили?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Да и каналният ред е след издаване на акт, автомобилът да бъде спиран от движение. Това е практика и всички други го правя.

АДВОКАТ Д.: Някога, когато установите автомобил с нефабрично поставено фолио, както е в случая, измервали ли сте с тази машинка „Transpri” плътността на стъклата и пропускливостта?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: В практиката ни няма такъв случай.

АДВОКАТ Д.: Нямам повече въпроси, госпожо Председател.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Преди малко споменахте, че сте запознати с инструкция. Съобразно изискванията на чл. 105 от ЗДвП как в конкретния случай жалбоподателят установи, че е ограничена видимостта?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Целостта на фолиото на места беше понакъсано. След като се свали стъклото, между стъклото и фолиото има ръбче и се вижда, че има поставено фолио.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Тоест, визуално установихте?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Да, има поставено фолио.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Нямам повече въпроси.

АДВОКАТ Д.: С поставеното фолио беше ли намалена прозрачността на стъклото на автомобила?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Да, стъклото е бяло, като е поставено фолио, то става черно и ние отвън по този начин не можем да видим колко човека са. Предполагам че отвътре навън също е тъмно.

АДВОКАТ Д.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не желая заплащането на каквито и да е разноски.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът ОСВОБОДИ свидетеля и той напусна залата.

 

АДВОКАТ Д.: Желая така, както съм посочил още в самата жалба, да бъде представено копие от Окръжно УТ № 2319/03.12.2003 г. на Директора на национална служба „Полиция” София. По отношение на така посоченото в заявлението на главен юрисконсулт Н. вътре е изписано, че то е от 2013 г. и може би по тази причина има разминаване и не могат да го представят.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Това е техническа  грешка. Имал съм предвид УТ № 2319/03.12.2003 г. и поддържам заявлението си, че такова не може да бъде представено, поради факта, че „Пътна полиция” не разполага с такова копие.

 

СЪДЪТ намира, че следва да уважи и това доказателствено искане на процесуалния представител на жалбоподателя, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 20-дневен срок, считано от днес, да представи по делото в заверен препис указание УТ № 2319/03.12.2003 г., издадено от Директора на Национална служба „Полиция”, като извърши необходимите справки в съответните дирекции в гр. София и съдействие за представянето му по делото. При липсата на такова или при отпадане действието на същото, това обстоятелство да бъде заявено/удостоверено по делото.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.09.2015 г. от 14:30 часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: