ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 18.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На осемнадесети май                                 две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 246 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.И.Ж., редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ ВПД Директор на ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява. Представлява се от юрисконсулт Н., с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се свидетелят С.К.П..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от адвокат Д. – процесуален представител на жалбоподателя Р.Ж., с която моли делото да бъде отсрочено за друга дата, тъй като е служебно ангажиран по НОХД № 712/2013 г. по описа на Районен съд Сливен, като повереник на пострадало лице, за която дата и час е уведомен много по-рано от насроченото за днешно съдебно заседание разглеждане на делото. Към молбата са ангажирани и писмени доказателства в подкрепа на искането.

 

СЪДЪТ предоставя възможност на юрисконсулт Н.  да се запознае с молбата на адвокат Д. и да вземе становище.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Предоставям на съда.

 

СЪДЪТ, като намери искането на процесуалния представител на жалбоподателя за основателно и съобрази необходимостта за обезпечаване правото на защита на жалбоподателя в процеса, предвид допуснатите гласни доказателства по делото, намира, че следва да бъде уважено. Ход в съдебно заседание не следва да бъде даден и разглеждането на делото следва да бъде отложено за друга дата, с предупреждение за последиците по чл.139, ал. 1 от АПК.

Воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕДУПРЕЖДАВА жалбоподателя, че при повторно негово искане за отлагане на делото, то може да бъде отложено по изключение само на друго основание, ако с оглед на всички обстоятелства съдът прецени, че не е налице злоупотреба с право.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.06.2015 г. от 14:15 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

Да се призове свидетелят отново на адреса по месторабота.

Препис-извлечение от съдебния протокол да се изпрати на жалбоподателя с оглед дадените указания на съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: