ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2015, 25.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и пети март през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 246 по описа за 2015 година.                  

   

На именното повикване в 13.48 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.И.Ж., редовно призован, се явява лично и с адвокат П.Д.Д. ***, с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ временно изпълняващ длъжността директор на ОД на МВР –Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт С.Н., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Р.И.Ж. против Заповед № 251 з-75/08.01.2015г. на временно изпълняващ длъжността директор на ОД на МВР –Бургас, с която е наложено дисциплинарно наказание на държавен служител в ОД на МВР Бургас  „Писмено предупреждение” за срок от три месеца.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№2763/20.03.2015 година от жалбоподателя, към която е приложено пълномощно на адвокат П.Д.Д..

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът указва на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

Съдът УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаеми г-н председател, поддържам жалбата на моя доверител. Твърдим отрицателния факт, че така посочените изисквания в точка 9.1.4.1. от добавка 42, на правило № 43, преработка 1 на „Единни условия относно одобряване на безопасни стъкла и материали от стъкло“ към „Спогодба за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и чести, които могат да бъдат монтирани и/или използвани за колесни превозни средства и на условия за взаимно признаване на одобрения“, издаване на основата на тези одобрения, обн., ДВ, бр.1 от 2000 г., измерената нормална пропускливост по т.9.1.2 по отношение на предни стъкла трябва да е не по-малка от 75%, а за прозорци различни от предни стъкла трябва да е не по-малка от 70%), посочени като основание за издаване на заповедта, никога не са ни били вменявани в задължението на моя доверител и той не е запознаван с тях, поради което не може да се очаква да съобразява действията си с тази спогодба.

Представям становище, с препис за другата страна, от главен инспектор А.А. при сектор „Пътна полиция”-КАТ към ОД на МВР Бургас по административно дело по описа на Административен съд Бургас, с препис за ответната страна, от който е видно, че служителите на „ПП”-КАТ са задължени при установяване на такова нарушение да  съставят съответните АУАН и на база цитираното окръжно да спират  автомобилите като технически неизправни.

С жалбата съм направил искане да бъде представено от ответната страна копие от УТ №2319/03.12.2003година на директора на Национална служба полиция-София, което поддържам. Поддържам и искането за разпит на един свидетел, а именно А.А., който е младши автоконтрольор, при режим на призоваване на адреса му по месторабота - „ПП”-КАТ, гр.Бургас, ул. Янко Комитов № 34. С неговите показания, ще установяваме защо е бил съставен АУАН и за какво нарушение. Свидетелят е бил екип с доверителя ми в деня на нарушението. Ще установим по какъв начин са затъмнени стъклата, тъй като ако говорим за фабрично затъмнение има обосновка за издадената заповед, но то е било извършено със залепено фолио тъмно.

Нямам други доказателствени искания към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да се приеме приложената по делото административна преписка, която съдържа всички документи находящи се при ответника.

Относно искането за разпит на един свидетел, точно този свидетел е дал обяснения в хода на производството по налагане на наказанието на жалбоподателя. Това производство е част от административната преписка, приложена по делото и считам, че е безсмислено разпит отново пред съда. Считам, представеното в днешното съдебно заседание становище от страна на жалбоподателя за неотносимо към спора.

Относно заявеното, че жалбоподателят не е бил запознат с въпросния нормативен документ, който е нарушил, заявявам, че същият е бил обнародван в ДВ и е бил достъпен за жалбоподателя и не запознаването с него, не го оправдава.

Моля да ми се предостави възможност в указан от съда срок да представя поисканото от жалбоподателя копие от УТ №2319/03.12.2003 година на директора на Национална служба полиция-София.

Нямам доказателствени искания към момента.

 

Съдът като съобрази заявеното от страните в днешното съдебно заседание и спазване принципа за непосредственост при доказване на фактите и обстоятелствата, намира искането за допускане на гласни доказателства за допустимо, доколкото с тях ще бъдат установени релевантни по делото обстоятелства.

По отношение на представеното становище от процесуалния представител на жалбоподателя, съдът счита че същото следва да бъде прието като доказателство по делото, доколкото установява факти, които имат макар и косвена връзка с предмета на настоящото производство.

Предвид изложеното съдът,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка писмени документи и представеното в днешното съдебно заседание становище от главен инспектор А.А. при С”ПП”-КАТ на ОД на МВР Бургас, като доказателства по делото.

 

ДОПУСКА на жалбоподателя един свидетел, а именно А.А., който да се призове по месторабота в С”ПП” КАТ при ОД на МВР Бургас, ул.Янко Комитов №34.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за призоваването на свидетеля в размер на 50 лева вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да бъде представен по делото и съответния платежен документ.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че при непредставяне на доказателства за внесен депозит за  призоваване на свидетели, съдът ще приеме, че жалбоподателят не поддържа тези доказателствени искания и производството ще приключи със събраните към момента доказателства.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника в 14-дневен срок от днес да представи по делото служебно заверено копие от УТ №2319/03.12.2003година на директора на Национална служба полиция-София.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 20.05.2015година от 14.30часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Да се ПРИЗОВЕ свидетеля след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:58 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: