Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, № 885 / 23.05.2014г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и четвърти април, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                    ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар М.В. и с участието на прокурор Тиха Стоянова изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 246/2014г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът директор на Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Бургас, чрез представител попълномощие юрисконсулт А.К., е оспорил решение № 2431/05.12.2013г., постановено по АНД № 2550/2013г. по описа на Районен съд гр.Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 93/03.04.2013г. издадено от касатора. С наказателното постановление на „ЕЛ ЕМ ИМПЕКС” ЕООД, ЕИК 122073062, за нарушение на чл.113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), на основание чл.156, ал.1 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора – да бъде потвърдено издаденото от него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за основателна и предлага да бъде уважена.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно. 

Районният съд в обжалваното решение е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на наказателното постановление не са спазени всички изисквания визирани в чл.42 и чл.57 от ЗАНН, защото са налице несъответствия с нормата на нарушената законова разпоредба. Съдът буквално е цитирал разпоредбата на чл.113, ал.3, но от отменения и неприложим по спора Закон за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр.86 от 30.09.2003г., изм., бр.70 от 10.08.2004г., в сила от 1.01.2005г., изм. и доп., бр.77 от 27.09.2005г., изм., бр.87 от 1.11.2005г., в сила от 1.05.2006г., изм. и доп., бр.88 от 4.11.2005г., изм., бр.95 от 29.11.2005г., в сила от 1.03.2006г., бр.105 от 29.12.2005г., в сила от 1.01.2006г., бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008г. (*), бр.63 от 4.08.2006 г., в сила от 4.08.2006 г., (*) бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., (*) бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., бр. 70 от 8.08.2008 г., изм. и доп., бр. 105 от 9.12.2008 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп., бр. 95 от 1.12.2009 г., в сила от 11.08.2006 г., изм. и доп., бр. 41 от 1.06.2010 г., изм., бр. 63 от 13.08.2010 г., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. и доп., бр. 30 от 12.04.2011 г., изм., бр. 33 от 26.04.2011 г., в сила от 27.05.2011 г., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.; изм. с Решение № 3 от 21.03.2012 г. на Конституционния съд на РБ - ДВ, бр. 26 от 30.03.2012 г.; бр. 44 от 12.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., отм., бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.). Освен това позовавайки се на неприложен от наказващия орган нормативен акт е направил извода, че санкционната норма посочена в наказателното постановление – чл.156, ал.1 от ЗУО не съществува в закона. Така съдът е направил извод, че административнонаказващия орган не е квалификацирал правилно състава на извършеното от жалбоподателя нарушение, което е предпоставка за отмяна на наказателното постановление, тъй като е довело до нарушаване правото на защита на наказаното лице.

Настоящият съдебен състав установи, като извърши справка със законовите разпоредби, посочени в АУАН и наказателното постановление и тези цитирани от районния съд, че последния се е позовал на ЗУО отменен (ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) Процесното деяние, за което на „ЕЛ ЕМ ИМПЕКС” ЕООД е ангажирана административнонаказателната отговорност е извършено след влизане в сила на сега действащия ЗУО, поради това нарушението следва и правилно е санкционирано по реда на този закон. Изводите на районният съд изцяло почиват на объркването, в което самия съд се е въвел, като се е позовал на нормативен акт отменен, преди осъществяване на процесното деяние.

Отговорността на „ЕЛ-ЕМ-ИМПЕКС” ЕООД е била ангажирана за неизпълнение на дадени от РИОСВ предписания със срок на изпълнение 29.07.2012г. Предписанията са били дадени с акт на директора на РИОСВ Бургас, обективиран в писмо изх.№4099/29.06.2012г. В този акт са отразени констатациите на органа, които са обосновали даването на предписания и на основание чл. 93, ал.4 от Закона за управление на отпадъците са дадени три предписания, първото от които е със срок на изпълнение 29.07.2012г. С това предписание „ЕЛ ЕМ ИМПЕКС” ЕООД е задължен в указания срок да назначи със заповед отговорно лице за извършване на дейностите с отпадъци на площадка №4, да обозначи с табела или надпис площадка №4 за предназначението й, за вида на третираните отпадъци и за работното време, да осигури съдове за съхранение на отпадъците с код 19 12 04 и 07 02 99 на площадка №4, да предаде съхраняваните на площадка №2 каучукови отпадъци и да преустанови тяхното приемане, да осигури охрана на площадка №2, да снабди площадки № 2 и 4 с работещи противопожарни системи и да почисти площадка №2 от избуялата растителност.

На 30.08.2012г. служители на РИОСВ Бургас са извършили проверка на двете площадки, при която е констатирано, че дадените предписания със срок за изпълнение 29.07.2012г. не са изпълнени изцяло, като по отношение на площадка №2 не са предадени за оползотворяване и/или обезвреждане съхраняваните на площадката каучукови отпадъци. Не е извършено цялостно почистване на площадката, не е осигурена охрана и площадката не е снабдена с ефикасна работеща противопожарна система. По отношение на втората площадка №4 е констатирано, че тя не е обозначена с табела или с надпис за предназначението й, за вида на третираните отпадъци и за работното време, не са осигурени съдове за съхраняване на отпадъци с код 19 12 04 и 07 02 99 и площадката не е снабдена с работеща противопожарна система.

Субектът на нарушение е наказан именно за неизпълнение на тези предписания. АУАН е съставен в срока по чл.34, ал.1 от ЗАНН. Той съдържа изискуемите реквизити, посочена е нормата, която е нарушена. Наказателното постановление е съставено в срока по чл.34, ал.3 от ЗАНН. Същото съдържа всички изискуеми реквизити по чл.57 от ЗАНН, правилно е посочена нарушената и санкционните разпоредби, които са от ЗУО, обнародван с ДВ, бр.53 от 13.07.2012г., в сила от 13.07.2012г., който е действал към крайният срок за изпълняване на предписанието и производството по установяване на нарушението.

Възраженията на наказаното лице, изложени в жалбата сезирала районния съд са неоснователни. Обстоятелството, че към 19.09.2012г. предписанията, касаещи площадка №4 са изпълнени, а тези относно №2 са в процес на изпълнение не обосновава извод, различен от този, който е направил наказващия орган, защото срока за цялостното изпълнение на тези предписания е бил 29.07.2012г. При проверката извършена месец след изтичане на този срок на 30.08.2012г. е установено, че предписанията не са изпълнени, което означава, че тази проверка е провокирала задълженото лице да започне изпълнението на предписанията и то много след дадения срок. Наказателното постановление, макар и издадено на 03.04.2013г. касае ангажиране на отговорността на лицето за неизпълнено предписание, с краен срок 29.07.2012г., т.е. има отношение към това нарушение независимо, че след проверката на 30.08.2012г. служители на РИОСВ Бургас са извършили и други проверки на площадката на дружеството. Изпълнението на предписанията в много по-късен етап не води до отпадане на отговорността, че те не са били изпълнени в дадения от органа срок.

Неоснователно е възражението, според което наказващия орган е следвало да върне АУАН на актосъставителя за продължаване на процедурата по установяване на фактическата обстановка, след като с констативен протокол от 02.11.2012г. е констатирано, че предписанията са изпълнени. Не е налице съществено процесуално нарушение, както твърди наказания субект, защото той е наказан за това, че не е изпълнил предписание със срок 29.07.2012г., за което е констатирано, че не е било изпълнено един месец след изтичане на този срок. Нарушението е било довършено в първия ден след изтичане на срока. Обстоятелството, че в производството по налагане на наказание за извършеното административно нарушение, лицето все пак е изпълнило предписанието, като смекчаващо обстоятелство, може да обоснове само налагането на по-лека по размер санкция, което в случая е реализирано, тъй като на наказания субект е наложена имуществена санкция в най-ниския предвиден от закона размер.

По изложените съображения решението на районния съд следва да бъде отменено като неправилно, а наказателното постановление - да бъде потвърдено като съответно на закона.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение № 2431/05.12.2013г., постановено по АНД № 2550/2013г. по описа на Районен съд гр.Бургас, вместо него постановява:

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №93/03.04.2013г., издадено от директора на РИОСВ Бургас, с което за нарушение на чл.113, ал.3 от Закона за управление на отпадъците, на основание чл.156, ал.1 от същия закон на „ЕЛ ЕМ ИМПЕКС” ЕООД, ЕИК 122073062, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: