Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1519                   20.08.2012г.                 град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на двадесет и пети април две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря М.В. като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 246 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.215, вр. с чл.225 от ЗУТ.

Образувано е по жалба на Д.М.Д. *** против заповед № ДК-02-БС-ЮИР-13/27.01.2012г., издадена от началника на РДНСК – Югоизточен район, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж – „ограда”, изпълнен в имот- публична общинска собственост, представляващ дере, извън регулацията на с.Габър, североизточно от УПИ І-184 в кв.24 по плана на с.Габър, община Созопол. Иска се от съда да отмени оспорвания акт. В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и поддържа заявената претенция.

Ответната страна – РДНСК - Югоизточен район участва в процеса чрез надлежно упълномощения юрисконсулт А., която оспорва жалбата и настоява за отхвърлянето й. Не представя допълнителни доказателства, извън приложените към административната преписка.

            След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Жалбата е подадена чрез административния орган в преклузивния 14-дневен срок по чл.215, ал.4 от ЗУТ от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

Предмет на съдебен контрол в настоящото производство е заповед № ДК-02-БС-ЮИР-13/27.01.2012г., издадена от началника на РДНСК – Югоизточен район с правно основание чл.225, ал.1 и ал.2 от ЗУТ. В мотивната част на оспорената заповед се сочи, че в имот – публична общинска собственост, представляващ дере, извън регулацията на с.Габър, североизточно от собствения на жалбоподателя УПИ І-184 в кв.24 е изпълнен незаконен строеж– ограда. Обектът представлява ограждение от суха зидария, построен от камъни с частичен бетонов пояс с дължина около 15 метра и височина приблизително 0,80м. Строежът изпълнява функциите на подпорна стена и е VІ категория съгласно чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ. Фактическите данни се подкрепят от представените по делото констативен акт № 92/11.04.2011г. и констативен акт № 93/11.04.2011г., съставени от инспектори в РДНСК – Югоизточен район.

При извършената проверка за законосъобразност на обжалваната заповед, настоящият съдебен състав констатира, че същата е произнесена от компетентен орган в обема на правомощията му, делегирани със заповед № РД-13-297/14.12.2011г., издадена от овластения по чл.225, ал.1 от ЗУТ началник на ДНСК – София и в изискуемата от закона писмена форма.

При издаването й са спазени специалните административнопроизводствени правила, регламентирани в чл.225, ал.3 от ЗУТ. Началото на процедурата е поставено със съставяне на констативни актове, в които е обективирано и онагледено фактическото положение. Актовете са сведени до знанието на заинтересованото лице чрез писмо, за което свидетелства приложеното по делото известие за доставяне № ИД PS 8000 00JUEZ F от 27.04.2011г. Възражение против фактическите констатации на контролните органи е направено в законоустановения срок. Същото е обсъдено в мотивната част на процесната заповед, но преценено като неоснователно.

Заповед № ДК-02-БС-54/22.10.2009г. е издадена в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона. Съгласно разпоредбата на чл.225, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ в редакцията, обнародвана в ДВ, бр.103/2005г. строеж или част от него е незаконен, когато се извършва: 1. в несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план; 2. без одобрени инвестиционни проекти и/или разрешение за строеж. От анализа на цитираната норма, която е посочена като правно основание за издаване на процесната заповед, се налага извод, че произнасянето на акта е свързано с наличието на две предпоставки: строеж или част от него и при условията на алтернативност: несъответствие с предвижданията на ПУП или липса на одобрени инвестиционни проекти и/или разрешение за строеж.

В настоящия случай не се спори между страните по делото, а от събраните в хода на съдебното дирене писмени доказателства се установява, че процесният обект съставлява строеж по смисъла на §5, т.38 от ЗУТ и е изпълнен североизточно от собствения на жалбоподателя УПИ І-184 в кв.24 по плана на с.Габър. Същият е бил обект на заповед № 108/15.06.2005г., издадена от началника на РДНСК – Бургас, с която на основание чл.224, ал.6 от ЗУТ в редакцията към релевантния момент, е спряно изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи. Строежът не е разрешен с нарочен акт по чл.148 от ЗУТ, в който смисъл е и твърдението на оспорващия в съдебно заседание. Обстоятелството, че е Д. е извършил укрепване на съществуваща ограда от 1950г. не изключва необходимостта от разрешаването на строежа и не е основание за отмяна на оспорвания акт. При това положение не съществува съмнение, че са изпълнени предпоставките на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ и заповедта е издадена при правилно приложен материален закон.

Предвид гореизложеното, жалбата се явява неоснователна и следва да се остави без уважение.

Мотивиран от това, Административен съд – гр.Бургас, първи състав

 

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.М.Д. *** против заповед № ДК-02-БС-ЮИР-13/27.01.2012г., издадена от началника на РДНСК – Югоизточен район, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж – „ограда”, изпълнен в имот- публична общинска собственост, представляващ дере, извън регулацията на с.Габър, североизточно от УПИ І-184 в кв.24 по плана на с.Габър, община Созопол.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ:……………………….