ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 09.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети април                                                      две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.А.

      2. Ю.Р.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

КНАХ   дело    номер    246    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.20 часа се явиха:

 

За касатора – Началник на Митница – Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., упълномощена от по-рано.

Ответникът – „Черком ММ” ЕООД, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА

Постъпила е молба с вх. № 2509/09.04.2009 г. от адвокат Р., процесуален представител на ответника „Черком ММ” ЕООД, в която се изразява становище: да се даде ход на делото, оспорва изцяло жалбата на Митница Бургас, няма да сочи доказателства и поддържа представеното от нея възражение, в което е изложила становище по съществото на спора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Поддържам изцяло касационната жалба подадена от Митница - Бургас. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

        

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. - Моля да отмените решението на първоинстанционния съд в обжалваната му част, като имате предвид изложените в жалбата ни подробни касационни мотиви.

 

ПРОКУРОРЪТ – Намирам, че касационната жалба е основателна и като такава следва да бъде уважена, а постановеното от Бургаския районен съд решение като неправилно и незаконосъобразно моля да отмените. Споделям доводите на касатора, че разпоредбата на чл. 234, ал.4 във връзка с чл. 233, ал. 3 и 4 от ЗМ е императивна норма, съгласно тези текстове при митническа измама стоките се отнемат в полза на държавата, а ако липсват или са отчуждени се присъждат тяхната равностойност. Глобата и отнемането се налага кумулативно, а не алтернативно каквито са мотивите на първоинстанционния съд. В тази връзка намирам жалбата за основателна, а постановеното решение на Бургаския районен съд за неправилно.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: