ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 23.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и трети октомври                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2469 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МОНИ 2014“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Е., днес представя пълномощно по реда на преупълномощаването.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М., представя днес пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Е.: Поддържам жалбата. На 19.10.2017г. с нарочна молба са представени доказателства, които моля да приемете. В тази молба е застъпено становище, че спорният въпрос е изцяло правен и от неговото решаване зависи правилното приложение на материалния закон.

Към момента няма да соча други доказателства.

 

Юрисконсулт М.: Оспорваме жалбата.

Представям и моля да приемете доказателства за квалифициран електронен подпис на органите по приходите издали ЗВР, РД и РА, които представляват писмо от „Борика“ АД с изх.№ 785/05.09.2017г. ведно с упътване към него, както и разпечатка на електронните подписи на органите издали посочените документи.

         Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането им.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания ревизионен акт; както и представените от жалбоподателя допълнителни писмени доказателства, постъпили извънсъдебно, подробно описани в съпроводително писмо находящо се на лист 703 от делото, като препис от тази молба съдът ВРЪЧИ на пълномощника на ответната страна; както и представените от административния орган писмени доказателства представени днес, касаещи наличието на валиден квалифициран електронен подпис на органите по приходите подписали заповедта за възлагане на ревизия, ревизионния доклад и ревизионния акт.

 

Юрисконсулт М.: Не възразявам да се приемат представените от жалбоподателя допълнителни доказателства, доколкото същите представляват официални документи. Доколкото разбирам, с тях той иска да докаже, че през ревизирания период е бил регистриран в Бюрото по труда като безработно лице. Считам, че същите са неотносими към спора.

 

СЪДЪТ към юрисконсулт М.: Вносните бележки, които се представят за внесени здравноосигурителни вноски за процесните периоди, представляват част от ревизирания период, внасянето на тези вноски би трябвало да е видимо в базата данни на НАП. Означава  ли това, че периодите, за които се отнасят тези вносни бележки, като например месец декември 2014г., месец януари 2015г. и други, всъщност не са били  съобразени, защото за същите периоди, за които се отнасят вносните бележки за ЗЗО има задължения установени в ревизионния акт?

Юрисконсулт М.: В ревизионния акт те са определени на основание, че лицето е извършвало трудова дейност без да внася осигуровки за дейността като търговски пълномощник.

Адв.Е.: При нас основание за внасянето им е да не се прекъсват здравноосигурителните права на лицето. Това е единственото основание, поради което ги е внесъл, защото в този период от м.март 2013г. до м.май 2014г. е регистриран в Агенцията по заетостта и НОИ, откъдето е получавал като правоимащ обезщетение за безработица, но здравните вноски не са за този период. Няма пречка всяко едно лице да си внася здравноосигурителни вноски, за да ползва правата си в здравната система, независимо от неговата трудова или нетрудова заетост.

В периода, през който са внесени здравните вноски, за които представяме вносните бележки, той е бил ангажиран като оценител на щети в ДЗИ като самоосигуряващо се лице на граждански договор. Работата  не е постоянна, а при повикване и ДЗИ му възлагат работа при установяване на щети на автомобили. Преди това е работил по трудово правоотношение, за което има данни по делото.

Няма спор по тези факти.

 

Юрисконсулт М.: Безработните лица би трябвало да внасят здравни осигуровки, за да не губят здравноосигурителните си права. Може би това са тези платежни, които са представени.

 

         Съдът като съобрази, че допълнителни доказателства по делото няма да се ангажират

 

О П РЕ Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Е.: Моля да отмените обжалвания ревизионен акт, като се съобразите с изложените в жалбата правни и фактически доводи  и съображения. Основното на което искам да наблегна е, че органът по приходите пропуска две важни особености.

Първото е, че упълномощаването е извършено от управителя на търговското дружество и упълномощил съпруга си за някои отделни правни действия, които той може да извършва от името на управителя. С това пълномощно не са дадени изрични права да се извършва каквато и да е специфична, специална, търговска, генерална, обща дейност и търговско представителство. Действията на пълномощника по това пълномощно не бива и не следва да бъдат приравнявани на действията на търговски пълномощник или търговски помощник по смисъла на Търговския закон. Между дружеството, управителя и упълномощеното лице няма прикрити правоотношения. Ще отбележа, че това е нормална практика в дребния бизнес в България, съпругът - собственик на капитала на едно търговско дружество или управител да упълномощи съпруга си да го замества в случаите,  когато той е в невъзможност да извърши някои действия. Затова е житейски обяснимо и правно допустимо да съществуват такива отношения на упълномощител и пълномощник.

Правната страна на въпроса е подробно разгледана в жалбата. Считаме, че органът по приходите неправилно прилага правните норми и не прави разграничение между пълномощник, търговски пълномощник, търговски помощник.

Считаме, че пълномощното има ограничително действие единствено и само до правата делегирани в него. То не е общо, не включва всякакви действия, а точно определени и конкретни права, които по своята същност, пак повтарям, са ограничени.

По тези съображения моля да отмените ревизионния акт като неправилен и незаконосъобразен. Ще добавя и, че е неточен с оглед факта, че по делото са представени вносни бележки свидетелстващи за внасяне на здравноосигурителни вноски от лицето като самоосигуряващо се лице, които не са отчетени от органа по приходите в ревизионния акт.

Претендираме направените по делото разноски представляващи държавна такса и заплатен адвокатски хонорар, за което има представени доказателства по делото.

 

Юрисконсулт М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения сме изложили и в решението на директора на ОДОП.

Като реплика на колегата, ще подчертая, че съпругът на управителката на „Мони 2014“ ЕООД е извършвал трудова дейност в дружеството, за което са представени писмени доказателства, а именно пътни листи, от които е видно, че същият е управлявал МПС собственост на дружеството, а в същото време същият е бил регистриран в Бюрото по труда като безработен. В тази връзка моля да потвърдите ревизионния акт като законосъобразен и правилен.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 889 лева.

 

Реплика на адв.Е.: По отношение твърдението за извършване на трудова дейност - управление на МПС, което е собственост на дружеството, ще добавя, че МПС-то представлява лек автомобил и управителят на дружеството няма шофьорска книжка и най-вероятно е използвано за превоза му от точка А до точка Б за дейност свързана с дейността на дружеството.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.    

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.21часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: