ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 15.01.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На петнадесети януари                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2468 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Т и Д КЪМПАНИ БГ“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., който днес представя пълномощно.

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от адв.Н. – процесуален представител на жалбоподателя, видно от която уведомява съда, че е в невъзможност да се яви в днешно съдебно заседание; поддържа жалбата,  както и е направил доказателствени искания за назначаване на съдебно-икономическа експертиза с въпроси конкретно поставени в нарочна молба. Молбата е придружена със съответните пълномощия, удостоверяващи представителната власт на адв.Н..

Съдът ВРЪЧИ препис от молбата на юрисконсулт М..

 

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата. Нямам възражения относно искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза.

Представям доказателства за електронен подпис на лицата в органа по приходите, които са издали ЗВР, РД и РА, които представляват писмо от БОРИКА с изх.№ 785/05.09.2017г., както и разпечатка на електронните подписи на въпросните органи по приходите.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на ревизионната преписка, изготвена по повод проведената спрямо дружеството-жалбоподател ревизия, както и представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт М. писмени доказателства, удостоверяващи подписаните по делото представени ЗВР,  РД и РА с квалифициран електронен подпис на органите по приходите, издали посочените по-горе документи.

 

Доказателственото искане на жалбоподателя за ангажиране на съдебно-икономическа експертиза съдът счете за основателно, доколкото посредством това доказателствено средство биха се установили правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства, а при необходимост и след като посети счетоводството на жалбоподателя, да отговори на поставените от страната въпроси, съдържащи се в депозираната по делото молба.

Експертизата да се изготви от вещото лице К.К.при депозит в размер на 400 лева вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от уведомяването.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът


ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на

        30.04.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: