ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 06.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На шести ноември                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2467 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.06 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИБЕРО ФУУДС ГРУП“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адв.П., която днес представя пълномощно.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Л., също днес представя пълномощно.

                  

ПЪЛНОМОЩНО: Не възразяваме по хода на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.П.: Поддържам жалбата, както е предявена. Моля да приемете представените доказателства и административната преписка, но заявявам, че не е в нейната пълнота. Липсва т.нар. „проверка“ и служебен бон от 17.08.2017г., въз основа на който е извършена проверката от 19.08. В самата заповед за налагане на принудителна административна мярка е записано, че при направено сравнение на отразените продажби в КЛЕН от 17.08.2017г. се установи, че е направена продажба на 17.08.2017г. в 23.45 часа на стойност от 1070 лева, за което се твърди, че не е издадена фискална бележка. В цялата административна преписка няма представено извлечение от КЛЕН от 17.08.2017г., а представената касова бележка и служебна бележка по административната преписка са от 19.08.2017г. на стойност 64 лева и съответно фискален бон към тях. Заявяваме още веднъж, че продажба на стойност 1070лв. никога не е била извършена на 17.08.2017г. в 23.45 часа и няма такова отразяване в КЛЕН на дружеството.

С оглед горното считам че преписката е непълна.

Моля да се представят тези извлечения, въз основа на които се твърди, че има извършена такава продажба и такова отражение в КЛЕН на дружеството. Така е записано в самата заповед за налагане на ПАМ и в АУАН. Проверката е извършена на 17.08.2017г. В този протокол никъде няма констатация, че има извършена отчетност в КЛЕН, продажба на тази стойност 1070 лв.  Навсякъде е посочено оперативна информация, която не е подкрепена с доказателства. Те твърдят, че има служебен бон за тази стойност, а няма фискален такъв. Твърдят, че има извлечение от КЛЕН, който не е фискален.

 

Юрисконсулт Л.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Преписката не съм комплектовала аз и моля да ми бъде предоставена възможност да допълним липсващите доказателства и за представянето на КЛЕН от 17.08.2017г.

                           

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото  представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Съдът КОНСТАТИРА  непълнота в административната преписка, като по повод днешните възражения на пълномощника на жалбоподателя съдът не откри в делото да е наличен разпечатан КЛЕН от дата 17.08.2017г., поради което намира за необходимо ответната страна да бъде задължена в тази насока да представи този документ, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 7-дневен срок считано от днес да представи по делото разпечатка на КЛЕН от 17.08.2017г.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 12.02.2018г.от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.16 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: