ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,11.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На единадесети юни                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2467 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Бриг 2000” ООД, редовно призован, се представлява от адвокат Т., надлежно преупълномощен от адвокат Т., при първото разглеждане на спора, с представени по делото пълномощно при първото разглеждане (л.284 и л.298).

Ответникът директор на Дирекция „ОУИ” (съгласно §44, във вр. с §65 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, считано от 01.01.2013г. променен директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас), редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представено при първо разглеждане пълномощно.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас не се явява.

Явява се вещото лице С.А. и К.Д.К..

 

СТРАНИТЕ и ПРОКУРОРА – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че на 04.06.2013 г. е постъпило експертното заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, което не е в рамките на законоустановения срок.

АДВОКАТ Т. – Запознат съм със заключението и не възразявам да бъде изслушано вещото лице в днешното съдебно заседание, въпреки непредставянето му в срока по ГПК.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Запознат съм със заключението. Да се изслуша вещото лице, нямам възражения.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че на 03.06.2013 г. е постъпило експертното заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, което е в рамките на законоустановения срок по ГПК.

 

Съдът пристъпи към изслушването на вещото лице по допуснатата съдебно-икономическа експертиза.

Снема самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А., 49 г., български гражданин, неосъждана, има спор с НАП, без родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Представила съм експертно заключение, което поддържам

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – На стр.2 от констативно-съобразителната част, посочвате, че е налице предходна проверка приключила с АПВ по ДДС, която се покрива с периода на ревизията. Освен че се покрива по периоди, дали ДДС по фактурите е възстановено. Това, че точно тези фактури са били проверявани и дали по тези три фактури това ДДС е възстановено?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Резултата е от справката-декларация, били са осчетоводени, били са обект на документална проверка.

АДВОКАТ Т. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – На стр.3 от заключението ви, като сте посочили фактури от „Трон”, които касаят аванс, дали въпросните аванси са възстановени на жалбоподателя?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. –Не съм имала такъв въпрос, и не съм го изследвала.

ВЪПРОС на СЪДА – Плащане на аванс имало ли е, първоначално дали са получени сумите?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Осчетоводено е плащане и е като плащане в брой. Не съм записала на коя дата е извършено.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Всичко е платено по банков път ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Да, това са счетоводните записвания, които са извършени при доставчика.

Счетоводните статии, които съм изписала на л.3 в заключението си, това са счетоводни записвания, които са направени при съответния доставчик. Т.е. доставчика е осчетоводил, че ги е получил в брой, Уточнявам, става въпрос за издадени фактури от страна на предходните доставчици към „Трон 2008”ООД, а „Трон 2008” ООД е пряк доставчик на жалбоподателя „Бриг 2000” ООД.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – А плащането между „Трон 2008” ООД и жалбоподателя „Бриг 2000” ООД осчетоводени ли са?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Въпросът ми е поставен за предходните доставчици.

Мисля че имаше, не мога да се сетя как бяха извършени плащанията. Нямам такъв въпрос.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, в размер равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

Съдът пристъпва към разпит на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

Снема самоличността му както следва:

К.Д.К., 46г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Представил съм експертно заключение, което поддържам.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – Само един уточняващ въпрос.

Казвате, че няма имитации, това означава ли, че всичко, което е фактурирано и описано в приемно-предавателните протоколи към фактурата съществува. Съществува ли на място, независимо от това какво е качество на техниката?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Звуковото оборудване установих на място. Установено е точно съответствие на техниката, която е налична в двете зали с гаранционните карта и приемо-предавателен протокол, който е на стр. 34 от преписката.

Относно светлинното оборудване, някои неща съм описал, че става въпрос за предполагаеми, тъй като по-голяма част са вградени в интериора на самите обекти, в двете дискотеки.

Като в заключението ми съответно е подробно описано кое е като установено като наличие и кое се предполага.

За функционирането на тази система са нужни точно тези устройства, които са описани в съответния протокол. Демонстрацията на системата в работещо състояние с пълно състояние, предполага наличието на съответните компоненти. Демонстрираха ми ги, за някои от нещата става въпрос.

Става въпрос за следното: като захранващи модули, които се предполага, че са в самите осветителни тела, защото иначе няма как да работят. За да се установи наличието им, следва да се демонтира тавана или там, където са вложени, което е сложно като система. Но самия факт че работи, показва наличието им.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Тъй като оборудването е скъпо, изисква ли се по-специално поддръжка и внимание, за тонколоните, нужна ли е по-голямо знание за този вид оборудване?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – За този определено се изисква, и за този за пускането на обекта се изисква, необходимо е за поддържането, необходими са такива знания. Това го установих в оторизиран сервиз на въпросната марка в Бургас, беше дефектирал усилвател, който не беше наличен в двата обекта, но наличието му бе установено в оторизиран сервиз, който е и в Бургас. Изискват се специални знания. За да работиш с тонколоните не се изисква, но за поддръжката се изисква.

         ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Не за експлоатацията, а по-скоро за поддръжката.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Принципно е възможно, но е възможно да се работи с оторизиран сервиз, където и намерих един от усилвателите.

         ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Установихте ли, дали тези две фирми „Булплекс” ЕООД и „Саунд мюзик” ЕООД притежават лиценз, кадри, които да поддържат тази техника.

АДВОКАТ Т. – Предмета на спора е по доставката, не поддръжката, възразявам на този въпрос.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Не установих дали „Булплекс” ЕООД и „Саунд мюзик” ЕООД имат лиценз, тъй като в задачата ми нямаше такъв въпрос и няма как да го установя, още повече, че не става въпрос за бургаски фирми.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Според Вашата практика редно ли е този, който продава тази вид техника, да е официален представител, обичаната практика ли е това. Фирмата е „Мюзик шоп и седалището е във Варна?

         ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Това е чисто субективно, но това което е за изграждане на значими обекти, твърдя категорично, че въпросните колони са наистина производство такива, каквито се сочи във фактурата и гаранционните карти. Още повече, че въпросната марка е скъпа и реномирана.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – Може ли това нещо да се купи на свободен пазар? Мога ли да си купя оборудване не от оторизиран магазин, а да си го внеса от чужбина?

         ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Асоциативен отговор, такова устройство може да се купи и втора ръка, и от неуторизиран магазин.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам повече въпроси.

АДВОКАТ Т. – Нямам повече въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, в размер на 284,60 лв., според представената справка-декларация.

Разликата до първоначално внесения депозит от 300 лв., да бъде освободена и върната на лицето, което я е депозирало.

Да се издаде РКО.

 

Съдът пристъпва към разпит на допуснатия в предходното съдебно заседание воден свидетел К.Т.Я..

Въведе в залата свидетеля.

Сне самоличността му както следва:

К.Т.Я., 48 г., неосъждан, без дела и родство със страните. 

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – Участвали ли сте при доставката и монтажа на озвучителното и осветителното оборудване?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Я. – Да, участвал съм при доставката, монтажа, изпитанието, настройките и пускането на системите във въпросните дискотеки, озвучаване, осветление, системи.

         ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – От самото начало на сделката ли сте участвали и познавате ли управителя на фирма „Трон 2008” ЕООД?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Я. – Познавам управителя на „Трон” – Г. Г.. Той контролираше доставките, озвучителната система беше около три тира, три големи камиона, тъй като е скъпо оборудване Г. присъства лично на доставката в развлекателен център „Камелот”, там където ще се монтират.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – Когато се приемаше и предаваше стоката, съставяше ли се приемо-предавателен протокол?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Я. – За „Булплекс”, на „Саунд мюзик” имаше техен представител, който си беше с доставката и съставяха протоколи за получаване.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – Контролирал ли сте съдържа ли се всичко и дали онова, което се доставя е съответно на документите.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Я. – Съставяха го „Трон” и „Саунд мюзик” и „Булплекс”, а ние проверявахме съдържанието на склада на инвеститора от страна на жалбоподателя.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – Констатирахте ли несъответствие?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Я. – Нямаше несъответствие. Работи и в момента системата откакто е пусната.

АДВОКАТ Т. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Служители на кои фирми доставиха и монтираха звуковата и осветителната техника?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Я. – Служителите на „Трон”, служители на „Булплекс” и на „Саунд мюзик” - имаше настройчици, имаше отделно от строителни фирми за довършващите СМР, за допълнителни СМР, също на „Трон”. Някои от тези дейности ги извършваше, но ние през цялото време го контролирахме, обекта съдържа много подобекти и има много подобекти вътре в замъка.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Как познавахте, кой на кого е служител?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Я. – На фирма „Трон” Г. Г. беше изцяло там, „Булплекс” и „Саунд мюзик” са специалисти, техни работници, поименно няма как да ги знам, говорил съм си с тях.  Трябваше да осигурим място и трябваше да се свърши с монтирането.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Свидетелят познава ли управителя на фирма „Трон 2008”?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Я. – Познавам управителя и познавам някои от служителите. Не мога да кажа какъв е основния предмет на дейност на фирмата, нямам представа.

 

Съдът освободи свидетеля.

АДВОКАТ Т. – Нямам доказателствени искания.

Моля съда да се отдели спорното от безспорното, дали обстоятелството се спори по процесните фактури, по които е отказан данъчен кредит, дали са платени?

         ЮРИСКОНСУЛТ М. – Това е написано в ревизионния акт.

Вещото лице го е казало, аз съм представител на администрацията и дали фактурите са били платени, не мога да отговоря.

АДВОКАТ Т. – Вещото лице не е казало дали фактурите от „Булплекс” са платени и дали фактурите по аванса са платени, вещото лице каза, че не е проверило.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Честно казано дали фактурите са платени или не, е илеревантно за спора, в момента не мога да отговоря. Да казвам, че в момента не мога да го установя и не съм извършил аз проверката.

АДВОКАТ Т. – Ще моля да се допусне допълнителна задача към вещото лице по съдебно-икономическа експертиза и ще моля с допълнителна задача да се провери плащането. Въпросът към вещото лице е дали има реално извършени плащания по процесната фактура.

Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам искания по доказателствата. Считам, че допълнителна задача към вещото лице не е необходима, тъй като въпроса дали са платени фактурите е илеревантен към спора.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която, след като извърши справка в счетоводството на жалбоподателя и доставчика, да даде заключение по формулирания от адвокат Т. въпрос, записана по-горе в протокола.

ОПРЕДЕЛЯ същото вещото лице. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допълнителната експертиза в размер на 150 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес. УКАЗВА на жалбоподателя, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.11.2013г. от 11.00 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: