ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,05.11.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На пети ноември                                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2467 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Бриг 2000” ООД, редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът директор на Дирекция „ОУИ” (съгласно §44, във вр. с §65 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, считано от 01.01.2013г. променен директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас), редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представено при първо разглеждане пълномощно.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, не се явява представител.

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че допълнителното заключението на вещото лице е постъпило на 28.10.2013г., в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, със снета самоличност по-рано.

Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Представила съм заключение, което поддържам.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Само едно уточнение .

Въз основа на какви документи вещото лице е приело, че има извършени плащания, на стр.1 са описани банкови бордера, въз основа на тях ли е направило изводите си, на какво основание е напарило извода?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Въз основа на банкови бордера и банкови извлечение предоставени от жалбоподателя.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам други въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателно възнаграждение за допълнителната съдебно-икономическа експертиза в размер равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Представям справка от програмен продукт на НАП, дневник за покупки на фирма „Трон 2008” ЕООД, къде са посочени и отразени плащанията на фирмата, които сочат само авансови плащания и няма окончателно заплащане по така заявената доставка.

Дневника за покупките на „Трон 2008” ЕООД, пряк доставчик на жалбоподателя.

В този програмен продукт е отразено всичко, което се представя с месечните декларации и те са от дневника за покупки.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заверено копие от справка от електронен програмен продукт на НАП, в който се отразяват подадените от регистрираните по ДДС лица справки-декларации, отразени в дневника за покупки на доставчика „Трон 2008 „ЕООД.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Няма да соча други доказателства.

 

С оглед изявлението на присъстващата в залата страна за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в даден от вас срок.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 2 157 лв.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на ответника, в 14-дневен срок от днес, да представи писмено становище.

 

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: