ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 29.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети април                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Галя Маринова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2466 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,45 часа се явиха:

         Ищецът Д.Я.Г. - редовно уведомен,  се явява лично   и с адв. М.В. назначена за служебен защитник по чл.26, ал.2 от Закона за правната помощ.

         За ответника Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София - редовно уведомен, се явява юк. Т. Ч. с представена заповед за упълномощаване към писмения отговор.

         За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Маринова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА исковата молба на Д.Я.Г. понастоящем в Затвора в гр.Бургас за присъждане на обезщетение по чл.1, ал. 1 ЗОДОВ.

 

         Становище по иска:

 

         Адв. В.:  Изцяло поддържам иска по основание и размер. На основание чл. 214, ал. 1 ГПК правя изменение в петитума, досежно периода на исковата претенция – от 14.08.2013г. до 23.01.2014г. и от 26.06.2014 г. до настоящия момент.

         Доказателствени искания: моля допускане на гласни доказателства - разпит на двама свидетели при режим на довеждане – лишените от свобода Ж. Г. *** и К. Г.  от затворническо общежитие Житарово във връзка изясняване фактическите основания на исковата молба.

         Моля да се изиска справка за условията в затворническо общежитие от открит тип в 4-то и 6-то спално помещение, не само като параметри.

         Моля да се изиска от началника на затвора в гр. Бургас писмено становище, съгласувано с Министерство на правосъдието, относно предприетите мерки, планирането и изпълнението им според предвиден график и отпуснати средства, както и регулирането им с вътрешни актове и нормативни разпоредби, касаещи материално-битовите условия в затвора в гр. Бургас и затворническо общежитие Житарово.

         Да се изиска доклада на Комитета против изтезанията при последното му посещение в Република България - девето по ред.

         Да бъде назначена съдебно-психиатрична експертиза, която да установи промени и отклонение в психичното здраве на ищеца, предвид условията на живот в Затвора в гр.Бургас.

 

         Юк. Ч.: Представената искова молба е неоснователна по основание и размер. Поддържам изцяло писмения отговор.

         По направените искания за изменение на периодите, моля защита да каже защо иска изменение на периода.

 

         Адв. В.: Във връзка с възражението на ответника за изтекла погасителна давност. През периода, който визирам, ищецът е бил в затвора в гр. Бургас, през което време не са били настъпили промени в материално-битовите условия. Поддържам исковата претенция за обезщетение в размер на 10 000 лв. Свидетелите, които сочим за разпит, са били заедно с моя доверител в затвора и затворническото общежитие и с техните показания ще изясним фактите, които твърдим. Относно препоръките от доклада – бих искала да видя какво е предприето и изпълнено в затвора в Бургас.

 

         СЪДЪТ: Поисканите свидетели били ли са в килия заедно с Вашия доверител в процесния период?

 

         ИЩЕЦЪТ: И двамата свидетели са били с мен в една и съща група, в една и съща килия в периода посочен в исковата молба.  Молбата по  това дело е за периода  24.03.2009 г. – 22.12.2010 г. – прекаран в затвора в Бургас, други периоди не съм посочвал в исковата молба.

 

         СЪДЪТ: Можете ли да платите възнаграждение за вещо лице за извършване на поисканата от Вашия служебен защитник съдебно-психиатрична експертиза?

 

         ИЩЕЦЪТ: Нямам никакви средства и не мога да платя възнаграждение за вещо лице.

 

         Адв. В.: Моля съда да приеме датите посочени от моя доверител като процесен период, на който се основава исковата претенция.

 

         ИЩЕЦЪТ: В процесния период и двамата посочени свидетели са били с мен в затвора в Бургас в една и съща група и килия.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Оспорвам изцяло иска по основание и размер. По отношение на доказателствените искания – свидетелските показания са допустими и основателни. По поисканите писмени доказателства – предоставям на съда. Искането да допускане на експертиза намирам за неоснователно, тъй като фактите биха могли да се изяснят посредством свидетелските показания.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА Директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София да представи изготвения доклад на Комисията за предотвратяване на изтезанията за затвора в гр. Бургас, касаещ процесния период 24.03.2009 г.- 22.10.2010 г., както  и справка за предприетите мерки във връзка с направените предписания в доклада, в 7-дневен срок, считано от уведомяването.

ЗАДЪЛЖАВА Директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София да представи медицинското досие на ищеца Д.Я.Г. с ЕГН: **********, както и копие от дневник-книгата, в която са отразени предписанията на здравните инспектори, както и дневника в който са отразени медицинските прегледи и медикаментозното лечение на лишения от свобода Д.Я.Г., справка за помещенията, в които е пребивавал ищецът Д.Я.Г., както и да се представи справка в коя килия е пребивавал, размера на килията, битовите условия, колко лица са били настанени в една килия - за процесния период 24.03.2009 г.- 22.10.2010 г., в 7-дневен срок от уведомяването.

ДОПУСКА до разпит за следващото съдебно заседание свидетелите Ж.Г.К. и К.Н.К., които се намират в Затворническо общежитие Житарово, чрез началника на затвора в гр. Бургас, за да бъдат доведени за разпит в следващото съдебно заседание.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за извършване на съдебна психиатрична експертиза, предвид изричното изявление на ищеца за невъзможност да внесе депозит, както и предвид обстоятелството, че в бюджета на съда не са предвидени такива средства.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.07.2015 година от 10,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ началника на затвора, за да бъдат доведени като свидетели допуснатите като такива  лица.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: