ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 22.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и втори октомври                две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2465 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:51 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „ВАГЕ – В.В.“, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Л., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на ЕТ „ВАГЕ – В.В.“ против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-515-0295076/31.07.2018 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, с която на едноличния търговец е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – ресторант „Валентина“, находящ се в гр. Свети Влас, кв. „Русалка“ № 82, стопанисван от ЕТ „ВАГЕ – В.В.“ и забрана за достъп до него за срок от 12 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, буква“а“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС, с искане за отмяна на заповедта като неправилна и незаконосъобразна поради нарушение на чл. 46, т. 5 от АПК, алтернативно се иска да бъде изменена, като съдът постанови срок за принудителната административна мярка – запечатване на търговския обект и забрана достъпа до него – за 3 дни.

 

На основание чл. 163, ал. 3 АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително с искане за назначаване на съдебна експертиза.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА на ответника, че следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представените доказателства с административнонаказателната преписка. Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата до съда, както и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите съдебно решение, с което да отхвърлите като неоснователна и недоказана жалбата и същевременно да потвърдите като правилна и законосъобразна издадената заповед за налагане на принудителна административна мярка, съобразно подробно изложените мотиви и съображения в нея.

Моля да имате предвид, че действително с подобен род нарушения се засягат държавни интереси, респ. неотчитането на реализирани приходи дава отражение върху Републиканския бюджет, тъй като не се внасят данъци. Това рефлектира и върху внасяне на косвени данъци, а именно ДДС.

С оглед горното, моля да постановите своя съдебен акт, като Ви моля да присъдете юрисконсултско възнаграждение в полза на ТД на НАП – гр.Бургас.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: