О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 2544

 

Град Бургас, 24.10.2018г.

 

Административен съд – Бургас, пети състав, на двадесет и четвърти октомври през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                                                          СЪДИЯ: Станимира Друмева

                           

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело  № 2465 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на ЕТ „ВАГЕ – В.В.“, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: ******, със съдебен адрес: ******, против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-515-0295076/31.07.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, с която на едноличния търговец е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – ресторант „Валентина“, находящ се в гр.Свети Влас, кв.„Русалка“ № 82, стопанисван от ЕТ „ВАГЕ – В.В.“, и забрана за достъп до него за срок от 12 дни на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС и чл.187, ал.1 от ЗДДС.

На 22.10.2018г. в Административен съд-Бургас е постъпила молба от ЕТ „ВАГЕ – В.В.“, подадена чрез представляващия едноличния търговец и собственик, с която заявява, че оттегля подадената жалба срещу оспорената заповед за прилагане на принудителна административна мярка № ФК-515-0295076/31.07.2018г. и моли производството по делото да бъде прекратено поради отпадане на правния интерес от водене на производството.

Оттеглянето на жалбата по своята правна същност представлява десезиране на съда от разглеждането на административноправния спор по същество. В случая, оттеглянето е направено по реда и при условията на чл.155, ал.3 от АПК, във връзка с чл.155, ал.1 от АПК – с писмена молба, подадена от представляващия едноличния търговец, в хода на неприключило съдебно производство.

Налице са условията на чл.159, т.8 от АПК, поради което подадената жалба следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да се прекрати.

Воден от горното, Административен съд-Бургас, пети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определението си от 22.10.2018г. по административно дело №2465 по описа за 2018г. на Административен съд – Бургас за приключване съдебното дирене, даване ход на устните състезания и обявяване делото за решаване.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „ВАГЕ – В.В.“, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: ******, със съдебен адрес: ******, против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-515-0295076/31.07.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, с която на едноличния търговец е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – ресторант „Валентина“, находящ се в гр.Свети Влас, кв.„Русалка“ № 82, стопанисван от ЕТ „ВАГЕ – В.В.“, и забрана за достъп до него за срок от 12 дни на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС и чл.187, ал.1 от ЗДДС.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2465 по описа за 2018г. на Административен съд-Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: